Ultralyd nedbryder slammet
Af Kim H. Skaarup khs@jernindustri.dk  (31. marts 2009)

Investeringen i en ultralydsreaktor fra vestjyske Stjernholm til nedbrydning af spildevandsslam, har reduceret Marselisborg Rensningsanlæg driftsomkostninger til slamafvandingskemikalier med en tredjedel og givet andre fordele.


Marselisborg Rensningsanlæg har reduceret driftsomkostningerne til slamafvandingskemikalier med en tredjedel efter investeringen i en ultralydsreaktor fra vestjyske Stjernholm.


Hvert år renser Marselisborg Rensningsanlæg 11. millioner kubikmeter spildevand fra Århus midtbys omkring 120.000 indbyggere og den tilhørende industri på havnen. Anlægget er anlagt klos op ad Marselisborg Marina skjult bag de mange egetræer, hvor der renses i døgndrift året rundt med en arbejdsstyrke på ni ansatte, der kan se tilbage på et anlæg hvor det første blev opført midt i 1960erne.

I de mellemliggende år er det blevet udbygget og optimeret, og spildevandet gennemgår i dag en lang række effektive renseprocesser. De spænder blandt andet over mekanisk rensning, gennem en rist med 4,5 millimeter brede spaltelinjer. Kemisk fjernelse af næsten al fosfor, hvorefter slammet bundfælles i nogle store overdækkede primærtanke, hvorefter slammet føres til nogle rådnetanke.

Sidst men ikke mindst skal slammet fra spildevandet udrådnes for at minimere slammængderne.

Det gøres ved at varme slammet op til 35 grader celsius i omkring 20 dage i tre 2.000 kubikmeter store tanke, hvor tørstofmængden falder med cirka 30 procent.

For at nedbringe slammængden yderligere, passerer en tredjedel af det biologiske slam via en avanceret Ultrawave high-power ultralyds-reaktor, der blev købt hos vestjyske Stjernholm.

20.000 Hz

Anlægget fungerer ved at fem 80. millimeter runde titaniumstænger laver 20.000 svingninger i sekundet, som forplanter sig i slammet og danner små ustabile luftbobler kaldet kavitation. Luftboblerne kollapser under frigivelse af meget høje lokale energimængder som temperatur og trykstigninger. På denne måde udsættes slammet for stærke mekaniske kræfter, der medfører at bakterieceller ødelægges og store molekyler nedbrydes. Herved frigøres og øges mængden af tilgængeligt og omsætteligt organisk stof, også kaldet COD. Dette bevirker, at det hastighedsbegrænsende hydrolysetrin i den efterfølgende udrådningsproces accelereres, hvorved der erfaringsmæssigt kan omsættes omkring 20 procent mere organisk materiale i rådnetanken.

Lave driftsomkostninger

- Vi ønskede et anlæg, hvor man ikke skal bruge den store tid på drift og vedligeholdelse, samtidig med at strøm og reservedele skal ligge i den lavere ende, siger driftsleder Flemming Husum.

Han valgte i første omgang at lease ultralydsanlægget i et år med forkøbsret, for at se om det kunne leve op til sælgernes lovprisninger. Det gjorde det med god margin, da driftsomkostningerne til slamafvandingskemikalier blev reduceret fra 12 til 8 kilogram per tons tørstof. Samtidig steg tørstoffet i det afvandede slam med cirka halvanden procent.

God besparelse

- Selv om det ikke lyder af ret meget, svarer en procent ekstra til en besparelse på godt 200.000 kroner årligt i udgifter til bortanskaffelse af slammet, siger han.

Man får dog ikke alt foræret her i livet, og anlægget har også visse svagheder. En gang om året er det således nødvendigt, at sende de fem ultralydsstænger til renovering hos producenten i Tyskland. Det giver en udgift på 45.000 kroner og et driftsstop på to uger, hvor man ikke kan bruge anlægget. Men alt i er fordelene i overtal på rensningsanlægget i smilets by.•

Bag om Marselisborg Rensningsanlæg


Marselisborg Rensningsanlæg renser al spildevandet fra Århus midtby med omkring 120.000 indbyggere og fra industrien på havnen i en daglig belastning der svarer til udledningen fra 200.000 personer. Det ni mand store anlæg holder til ved Marselisborg havn klos op ad marinaen og her renser man årligt 11 millioner kubikmeter spildevand. En århusianer udleder 120 liter spildevand i døgnet, og det er cirka det halve end for 20 år siden grundet en øget miljøbevidsthed og højere afgifter.