23948sdkhjf

15 anbefalinger: Sådan bliver erhvervslivet elektrificeret og grønnere

På en konference i dag præsenterer Dansk Erhverv og Green Power Denmark 15 anbefalinger, der skal sikre danskerne en grønnere fremtid og hurtigere elektrificering af erhvervslivet.

Erhvervslivet og energisektoren vil kunne bidrage til at levere de resultater, der skal til for at bevare Danmarks position som et globalt førende grønt erhvervsland, skriver parterne i en pressemeddelelse. 

– Anbefalingerne præsenterer alle sammen konkrete tiltag, der sikrer, at vi gør klimamålene til virkelighed på en omkostnings- og energieffektiv måde. Green Power Denmark og Dansk Erhverv præsenterer en energisektor og et erhvervsliv, der under de rette betingelser kan levere de resultater, der skal til for at Danmark når klimamålene i 2030. Vi står klar til at samarbejde med regeringen for at sikre en grønnere fremtid og en hurtigere elektrificering, siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

Anbefalingerne er udarbejdet i håb om en grøn kontrakt mellem sektoren og regeringen om at få sat grøn strøm til dansk erhvervsliv.

– Jeg er rigtig glad for, at Dansk Erhverv og Green Power Denmark i dag præsenterer de 15 fælles anbefalinger til at få sat grøn strøm til dansk erhvervsliv. Så vi kan få udfaset de fossile brændsler, udbygget elnettet og ikke mindst få langt hurtigere udbygning af sol- og vindenergi på land og på havet, siger Brian Mikkelsen.

Udfasning af erhvervslivets forbrug af sort energi - De første 4 anbefalinger

1. Omlæg tilskudspuljer til et elektrificerings- og energieffektiviseringsfradrag

Den amerikanske Inflation Reduction Act, IRA, giver støtte til grønne investeringer, men har også fokus på hastighed, enkelthed og på, at støtte kun gives til levedygtige virksomheder. Derfor bør det centrale støtteinstrument være skattefradrag eller skatterabatter. De danske tilskudspuljer til energieffektivisering og CO2-reduktioner (særligt Erhvervspuljen) har vist sig at være tunge og bureaukratiske for virksomhederne at søge. Derfor foreslår vi efter amerikansk forbillede at omlægge de eksisterende puljer til et elektrificerings- og energieffektiviseringsfradrag, der øger virksomhedernes afskrivningsgrundlag for investeringer i elektrificering og energieffektivisering. Det vil gøre det nemmere for virksomheder at få vished om den samlede økonomi i deres investeringer. Midler til erhvervslivets grønne omstilling afsat i forbindelse med Grøn skattereform for industri mv. bør ligeledes anvendes som finansiering til elektrificerings- og energieffektiviseringsfradrag.

2. Opret elektrificerings - og energieffektiviseringsrejsehold til små og mellemstore virksomheder

Der skal oprettes en informations- og rådgivningsindsats, som kan bistå virksomheder med identifikation af mulige besparelsestiltag. Indsatsen bør i første omgang målrettes mod de virksomheder, som ikke omfattes af krav om klimasyn. Rejseholdet finansieres via omprioritering af den afsatte bevilling til Energistyrelsens administration af erhvervspuljen, som bortfalder ved omlægning til fradrag.

3. F&U-fradrag på 130 pct. skal gøres permanent

Vi skal styrke vilkårene for forskning og udvikling i nye grønne løsninger på alle områder. Det vil også styrke de fremadrettede muligheder for elektrificering. Konkret skal F&U-fradraget på 130 pct. gøres permanent.

4. Grøn omstilling af transportsektoren

Den offentlige sektor skal gennem sine indkøb og investeringer understøtte grøn omstilling af transportsektoren, f.eks. ved at købe varer og tjenester, der leveres med grønne køretøjer, ligesom kollektiv transport bør drives med elbusser, grønne færger mv.

Kilde: Green Power Denmark og Dansk Erhverv

De 15 anbefalinger

De 15 anbefalinger fokuserer på både udfasning af erhvervslivets forbrug af sort energi, smart og hurtig udbygning af elnettet samt hurtig udbygning af vind- og solenergi. De kan inddeles i tre hovedoverskrifter: Udfasning af erhvervslivets forbrug af sort energi; Smart og hurtig udbygning af elnettet og udbygning af vind- og solenergi. 

En af anbefalingerne omhandler tilskudspuljer til elektrificerings- og energieffektiviseringsfradrag, der skal bidrag til at øge virksomhedernes afskrivningsgrundlag for investeringer i elektrificering og energieffektivisering.

Parterne anbefaler også, at den offentlige sektor bidrager gennem sine indkøb og investeringer og blandt andet prioriterer at købe varer og tjenester, der leveres med grønne køretøjer.

Fire anbefalinger til Smart og hurtig udbygning af elnettet  

1. Moderne rammevilkår for elnettet

De kommende års elektrificering betyder, at elnettet har brug for moderne og fremtidssikrede rammevilkår, der understøtter den igangværende udvikling. Moderniseringen af elnettets regulering skal på én gang sikre de langsigtede investeringsrammer for elnettets udbygning og fjerne unødige bureaukratiske og forsinkende forhindringer. Det kan bl.a. ske ved en justering af reguleringen, så investeringerne indregnes i tarifferne i takt med, at elforbruget stiger. Det vil samtidig understøtte stabile og konkurrencedygtige tariffer på kort og langt sigt til gavn for erhvervslivet og øvrige forbrugere. Generelt er det vigtigt, at fremtidssikringen af elnettet sker på en måde, som både har fokus på at øge investeringshastigheden, og som sikrer, at elnetselskaberne gennem indtægtsrammereguleringens grundmekanisme fortsat har et incitament til at effektivisere deres drift med henblik på at sikre stabile tariffer, hvilket gavner både forbrugerne og dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Ligeledes bør netselskaberne kunne indgå PPA’er til betaling for nettab. Moderniseringen af reguleringen skal både styrke udbygningen af distributionsnettet og styrke Energinets udbygning af elnettets motorveje – transmissionsnettet. Energinet bør få lov til at udbygge transmissionsnettet på forhånd, så det sikres, at kapaciteten er tilgængelig i elnettet, når den vedvarende energi tilsluttes. Energinet bør snarest muligt udarbejde rammerne for fleksibel tilslutning af produktionsenheder og direkte linjer, så Energinets rammevilkår for adgangen til elnettet ikke står i vejen for elektrificeringen af samfundet og denne type projekter.

2. Det grønne tillæg skal udmøntes

Der er behov for, at det grønne indikatorbaserede og automatiske tillæg til elnetselskabernes indtægtsrammer, som blev besluttet af et bredt politisk flertal i 2021, udmøntes hurtigst muligt. Det grønne tillæg skal sikre, at elnettets økonomiske rammer matcher de meromkostninger, som følger af elektrificeringen.

3. Transparens om rammer for samplacering af forbrug, produktion og direkte linjer

I Danmark forbindes elproduktion og elforbrug som hovedregel gennem det kollektive net. Der, hvor det er en samfundsøkonomisk fordel, bør virksomheder dog selv kunne etablere elnet til at binde lokalt industrielt forbrug og produktion sammen. Pt. er de fremsatte regler uklare. Derfor skal der sikres enkle og transparente vilkår i lovgivningen for, hvornår en virksomhed kan etablere egenproduktion eller direkte linjer.

4. Mere fleksibelt elforbrug

Et mere fleksibelt elforbrug kan medføre besparelser for forbrugerne, øge forsyningssikkerheden og understøtte en mere omkostningseffektiv udbygning af elnettet. Derfor bør den aftalte analyse om fremme af et fleksibilitetsmarked fra Aftale om grøn strøm og varme juni 2022 udarbejdes hurtigst muligt. Folketingets partier bør herefter tage reel politisk stilling til, hvordan vi fremmer fleksibilitet bedst muligt.

Kilde: Green Power Denmark og Dansk Erhverv

Desuden ønsker parterne mere transparens om rammer for samplacering af forbrug, produktion og direkte linjer. I Danmark forbindes elproduktion og elforbrug som hovedregel gennem det kollektive net. Der, hvor det er en samfundsøkonomisk fordel, bør virksomheder dog selv kunne etablere elnet til at binde lokalt industrielt forbrug og produktion sammen. Pt. er de fremsatte regler uklare. Derfor skal der sikres enkle og transparente vilkår i lovgivningen for, hvornår en virksomhed kan etablere egenproduktion eller direkte linjer, skriver parterne.

En anbefaling er også nedsættelse af et rejsehold i vedvarende energi. Rejseholdet skal vejlede og hjælpe kommunerne i behandlingen af nye VE-projekter.

Anbefalingerne kan læses i rapporten "Sæt grøn strøm til dansk erhvervsliv" her.

Syv anbefalinger til udbygning af sol- og vind energi

1. Indfør en grøn behandlingsgaranti

En grøn behandlingsgaranti skal sikre, at den offentlige godkendelsesproces for alle vindmølle -og solcelleparker er afsluttet inden for en kort tidshorisont. Behandlingsgarantien skal mindske administrative benspænd i udrulningen af grøn energi. Behandlingsgarantien bør også omfatte eventuel sagsbehandling i klagenævnene

2. Minimumsmålsætning for udbygning af vedvarende energi i kommunerne

For at sikre hastighed og den nødvendige planlægning for udbygning af vind og sol bør der indføres forpligtende kommunale minimumsmålsætninger for vedvarende energi. Sammen med de planlagte energiparker skal det bidrage til, at Danmark kommer i mål med den firdobling af VE-kapaciteten, som Folketinget blev enig om i juni 2022.

3. Rejsehold for vedvarende energi

Det kommer alle danske elforbrugere til gavn, når VE-kapaciteten bliver udbygget. Derfor bør VE-rejseholdet, der er aftalt i den politiske Aftale om grøn strøm og varme, etableres hurtigst muligt. Rejseholdet skal vejlede og hjælpe kommunerne i behandlingen af nye VE-projekter.

4. Færre byrder og omkostninger for udvikling af vind og sol

De seneste år er det blevet både dyrere og mere besværligt at udvikle og opstille vedvarende energi. Højere priser på udviklingen af landvindmølle- og solcelleparker samt nye producentbetalinger til elnettet fordyrer investeringerne i vedvarende energi. Den tendens skal vendes. Det er derfor vigtigt at lempe administrative byrder og reducere omkostningerne for udviklere og operatører af vedvarende energi.

5. Accelerer udbygningen af havvind

Med den uheldige åben-dør situation er der mere end nogensinde før behov for at få udbygningen af havvind tilbage på sporet. Der skal hurtigst muligt findes en løsning for åben dør-projekterne, så vi sikrer udbygningshastigheden og den samfundsøkonomiske gevinst i form af økonomisk aktivitet, lavere elpriser, grønne jobs, øget økonomisk aktivitet i landdistrikterne, skattebetalinger mv. Samtidig skal statslige udbud af havvind ske langt hurtigere end i dag. Udbuddene bør fokusere på areal frem for gigawatt, ligesom mange områder med fordel kan udbydes samtidig. Udover hastighed og pris skal fokus i både den markedsbaserede model og de statslige udbud være på biodiversitet, cybersikkerhed, genanvendelse mv

6. Hurtig etablering af NEKST

NEKST bør etableres hurtigst muligt. NEKST skal for det første koordinere lovgivning og regler for at sikre optimale rammevilkår for udbygning af vedvarende energi på land og til havs, udrulning af fjernvarme, sikring af effekttilstrækkeligheden og accelerere udbygningen af elnettet, ladeinfrastrukturen, brint- og PtX-infrastrukturen. For det andet skal NEKST understøtte konkrete VE-, fjernvarme-, elnet- og brint-/PtX-projekter. Både myndigheder og relevante interesseorganisationer bør deltage i NEKST. I den sammenhæng er det vigtigt, at de deltagende myndigheder i NEKST har beslutningskompetence.

7. Stabile rammevilkår for investeringer i vedvarende energi

Stabile og forudsigelige rammevilkår er afgørende for en hurtig og omkostningseffektiv udbygning af vedvarende energi, hvilket desværre ikke har været tilfældet i Danmark de seneste år. At udvikle vedvarende energianlæg bør ikke behandles anderledes end enhver anden økonomisk aktivitet, så længe miljøregler, skatteregler osv. efterleves. Præcis som for alle andre virksomheder. Derfor bør regeringen forpligte sig på at sikre stabile og attraktive rammevilkår for vedvarende energi og altid undgå indgreb med tilbagevirkende kraft. Endelig bør en evt. kommende elmarkedsreform sikre det overordnede elmarkedsdesign, der har givet investorsikkerhed, udbygning af VE samt lave og stabile elpriser de sidste mange år.

Kilde: Green Power Denmark og Dansk Erhverv

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Medlemmernes egne nyheder
Se alle medlemsnyheder
Mest læste
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Seneste nyheder
Se seneste nyheder
Udvalgte artikler
Udvalgte nyheder fra forsiden
Nye kunder har erstattet russiske ordre hos Aabo-Ideal
Hjernø Værktøjsfabrik er under rekonstruktion
Lærlinge? Nu trykker du på ligtornen
14 mænd dømt: Virksomhed blev ufrivilligt midtpunkt i stor narkosag
Organisationer undrer sig over finanslov: Hvor er pengene til flere faglærte?
Flere interesserede købere til konkursramte Kurt Sørensen Maskinfabrik
Andre Nordiske Medier
Metal Supply DK
Electronic Supply DK
Building Supply DK
Food Supply DK
Søfart
PlastForum DK

Send til en kollega

0.125