23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 096-229927
Offentliggjort
18.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Rammeaftale vedrørende eftersyn, service og vedligeholdelse af Forsvarets redningsflåder og Viking Evacuation Chutes


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Haudrum Rasmussen
E-mail: trir@kammeradvokaten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende eftersyn, service og vedligeholdelse af Forsvarets redningsflåder og Viking Evacuation Chutes

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50240000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter eftersyn, service og vedligeholdelse af Forsvarets redningsflåder og evakueringssystemer i henhold til gældende nationale og internationale regler og godkendt servicemanual fra producenten Viking Life Saving Equipment A/S. Rammeaftalen omfatter eftersyn, service og vedligeholdelse af følgende redningsflåder og evakueringssystemer:

1) ”Kast over bord”-redningsflåder

2) Polarredningsflåder

3) Nedfirbare redningsflåder

4) Viking Evacuation Chute System.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34515200
34522200
35112000
50240000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter eftersyn, service og vedligeholdelse af Forsvarets redningsflåder og evakueringssystemer i henhold til gældende nationale og internationale regler og godkendt servicemanual fra producenten Viking Life Saving Equipment A/S. Rammeaftalen omfatter eftersyn, service og vedligeholdelse af følgende redningsflåder og evakueringssystemer:

1) ”Kast over bord”-redningsflåder

2) Polarredningsflåder

3) Nedfirbare redningsflåder

4) Viking Evacuation Chute System.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt, samt forhøje omkostningerne i udbudsprocessen uforholdsmæssigt. Aftalen er indgået af FMI. Alle divisioner af Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 029-067386
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende eftersyn, service og vedligeholdelse af Forsvarets redningsflåder og Viking Evacuation Chutes

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Viking Life-Saving Equipment A/S
CVR-nummer: DK15016213
Postadresse: Sædding Ringvej 13
By: Esbjerg V
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6710
Land: Danmark
E-mail: km@viking-life.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 17 569 208.25 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II.1.7) er den anslåede værdi angivet i udbudsbekendtgørelsen. Værdien angivet i pkt. V.2.4) er den evalueringstekniske pris af det vindende tilbud og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2020

Send til en kollega

0.064