23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 098-233383
Offentliggjort
20.05.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/129462729.aspx

Udbyder

Biofos A/S

Rammeaftale om levering af polymer


Biofos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Gehring Krogh
E-mail: cgk@biofos.dk
Telefon: +45 32685615

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/129462729.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/129462729.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/129462729.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale om levering af polymer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
24542000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler rammeaftale om løbende levering af polymer til forafvanding og slutafvanding af henholdsvis biologisk overskudsslam og udrådnet slam på ordregivers renseanlæg: Renseanlæg Lynetten (RL), Renseanlæg Avedøre (RA) og Renseanlæg Damhusåen (RD).

Tryk her https://permalink.mercell.com/129462729.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved test på ordregivers slam får tilbudsgiver mulighed for at finde den mest passende type polymer, der sammen med yderligere 2 typer polymer med henholdsvis en ladning højere og en ladning mindre bliver en del af aftalen.

Som option vil ordregiver have mulighed for at købe polymer til slutafvanding af biologisk overskudsslam på Dragør renseanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de konditionsmæssige samt økonomisk og teknisk egnede ansøgere vil ordregiver vælge de ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante tekniske erfaring ud fra ansøgerens referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Som option vil ordregiver have mulighed for at købe polymer til slutafvanding af biologisk overskudsslam på Dragør renseanlæg. Ordregivers estimerede årlige forbrug af polymer til Dragør Renseanlæg er ca. 9 tons.</p>

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Som dokumentation for ansøgers økonomiske kapacitet skal ansøger angive:

1) Ansøgers egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

2) At ansøger har en erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Minimumskrav: Ansøgers egenkapital i seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være positiv.

2) Minimumskrav: Ansøgers forsikringssum skal som minimum andrage 10 mio. DKK for person- og tingsskade pr. forsikringsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Som dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet skal ansøger angive:

1) Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år, maksimalt 5 referencer. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson

b) Dato for opgavens udførelse

c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

2) Certifikat på at tilbudsgivers miljøledelsessystem opfylder miljøledelsesstandarden ISO miljøcertificering DS:EN 14001 eller tilsvarende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Minimumskrav: Ansøgers referencer skal omfatte tilsvarende opgaver.

2) Minimumskrav: Tilbudsgivers miljøledelsessystem skal opfylde krav til certificering efter ISO miljøcertificering DS:EN 14001.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020

Send til en kollega

0.455