23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 100-242730
Offentliggjort
25.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
23.06.2020 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270724&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Regionalt sporvedligehold, Vestjylland


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Bøgebjerg Vig
E-mail: ABGV@BANE.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270724&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270724&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Regionalt sporvedligehold, Vestjylland

 

Sagsnr.: 2019-450
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50225000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Banedanmark besluttede på baggrund af en teknikanalyse i 2016 at outsource vedligehold. Nærværende udbud er 1. etape af i alt 3 etaper, og omhandler outsourcing af regionalt sporvedligehold i region Vestjylland.

Rammeaftalen omfatter kalenderårene 2022-2026 med option på forlængelse. Opgaven omfatter eftersyn og periodisk vedligeholdelse i henhold til gældende normer (normbaseret vedligeholdelse), reparationsarbejder (tilstandsbaseret vedligeholdelse) samt akut fejlretning.

Der henvises til yderligere beskrivelse i pkt. II.2.4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000
50200000
50220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Vestjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter vedligeholdelse af Banedanmarks jernbaneanlæg inden for fagområdet Spor.

Nærværende kontrakt omfatter følgende hovedstrækninger:

- 29 Lunderskov – Esbjerg (ekskl. Lunderskov station)

- 30 Bramminge – Tønder

- 31 Esbjerg – Struer

- 32 Langå – Struer (ekskl. Langå station)

- 33 Holstebro – Vejle (ekskl. Vejle station)

- 34 Struer – Thisted

- 35 Skanderborg – Skjern (ekskl. Skanderborg station).

I alt ca. 750 km banestrækning svarende til ca. 800 km spor.

Aftalen omfatter 3 typer arbejder:

- Eftersyn og periodisk vedligeholdelse af sporkomponenter i henhold til gældende normer (Normbaseret vedligeholdelse), der skal udføres efter de i rammeaftalen faste frekvenser.

- Planlagte reparationsarbejder (Tilstandsbaseret vedligeholdelse) eksempelvis svejsearbejde, udveksling af skinner, sveller og større jerndele i sporskifter. Reparationsarbejder ordres af Banedanmark efter behov.

- Akut fejlretning/afhjælpende vedligeholdelse, herunder etablering af et døgnberedskab.

Aftalen omfatter desuden forberedende aktiviteter, afrapporteringsforpligtelser samt øvrige aktiviteter, som skal udføres i forbindelse med opgaverne.

Optioner fremgår af pkt. II.2.11).

Som led i udbuddet af vedligeholdelsesopgaven virksomhedsoverdrager Banedanmark nærmere angivne medarbejdere inklusiv tjenestemænd på udlånsvilkår, som den vindende leverandør er forpligtet til at overtage pr. 1. januar 2022.

Der indgås en ikke-eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden. Leverandøren er dog garanteret en minimumsomsætning pr. år.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, bilag 4 (SAB) for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver samt optioner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i 2 x 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Banedanmark vil opfordre syv (7) ansøgere til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end syv (7) konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Banedanmark foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i pkt. II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen bliver der lagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af følgende manuelle ydelser i sporet (angivet i prioriteret rækkefølge):

- Fejlretning/beredskab til akut fejlretning

- Inspektion og periodisk vedligeholdelse af sporkomponenter

- Svejsearbejder

- Udveksling af skinner

- Udveksling af større jerndele i sporskifter

- Udveksling af sveller.

Herunder lægges der vægt på, at ansøger kan fremvise levering af en kombination af flest mulige ydelser/opgaver i samme reference.

I tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem to (2) eller flere ansøgere vil Banedanmark se på omfanget af referencerne. Omfanget vurderes ud fra referencens værdi.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Nedenstående opgaver indgår som option:

- Smøring af sporskifter

- Sikkerhedsmæssigt eftersyn type 1 af sporskifter

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Som mindstekrav kræves det, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er positiv eller 0 (≥0).

- Som mindstekrav kræves det, at ansøger i det seneste disponible regnskabsår har haft en omsætning på mindst 30 mio. DKK.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Banedanmark vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekrav:

- Egenkapital i det seneste disponible regnskabsår:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

- Omsætning i det seneste disponible regnskabsår:

Fremlæggelse af årsregnskab eller uddrag heraf, eller erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

- Ansøgers referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Referencelisten må maksimalt indeholde tre (3) referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end tre (3) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første tre (3) angivet i ansøgers ESPD.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder:

- Hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen anførte ydelser leverancen vedrørte, og

- Ansøgers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen.

Endvidere bedes for hver reference angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Kun referencer, der vedrører ydelser som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C.

Såfremt ansøger angiver oplysningerne i et bilag til ESPD, vil Banedanmark alene forholde sig til tekst og ikke eventuelle billeder, illustrationer mv.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves det, at:

- Ansøger i minimum én (1) reference kan påvise erfaring med udførelse af opgaver/arbejder indenfor manuel sporvedligehold eller manuel sporfornyelse indenfor de seneste 3 år.

- Den eller de referencer, der opfylder ovenstående mindstekrav, skal have en samlet værdi på minimum 5 mio. DKK indenfor seneste 3 år.

Banedanmark vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekrav:

- Referencelisten, som ansøger angiver i ESPD’et, vil udgøre den endelige dokumentation for ansøgers oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Banedanmark forbeholder sig dog retten til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutning påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er i kontrakten fastsat krav forbundet med levering af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang.

Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Leverandøren er endvidere forpligtet til at overtage Banedanmarks medarbejdere inklusiv tjenestemænd i henhold til bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20.8.2002) (Virksomhedsoverdragelsesloven) med evt. senere ændringer.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 044-101585
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/06/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2026 afhængig af om kontrakten forlænges.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A) I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via EU-Supply. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under ”igangværende udbud”. For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker under ”Online registrering” på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark

B) Ansøger skal som sin ansøgning udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

C) Banedanmark skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en ansøger, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) ansøgers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler

2) ansøgers

i) konkurs

ii) insolvens

iii) tvangsakkord uden for konkurs

iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret

v) aktiver, der administreres af en kurator og

vi) erhvervsvirksomheden er indstillet.

3) ansøgers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens integritet

4) ansøgers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller

6) ansøgers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Såfremt ansøger findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har ansøger mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

D) Fremgangsmåde for fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 4.8.

E) Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

F) Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7) Varighed af rammeaftalen er angivet for udførelsesperiode/driftsperiode. Forud herfor vil der være en mobiliseringsperiode.

G) Udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: Ansøgninger om prækvalifikation skal afgives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Indledende og endelige tilbud skal afgives på dansk eller engelsk.

H) Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6): Anslået samlet værdi er angivet for hele rammeaftalens løbetid inklusiv optioner og forlængelsesperioder.

Banedanmark har estimeret den samlede maksimale værdi til 280 mio. DKK (angivet i pkt. II.1.5 og II.2.6). Den samlede værdi forventes dog at være 175 mio. DKK, baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere vedligeholdelsesbehov sammenholdt med det forventede, fremtidige behov.

I) Forud for udbuddet er der gennemført en markedsdialog. For oplysninger herom se: https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/incoming

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020

Send til en kollega

0.078