23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 105-253940
Offentliggjort
02.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/homepage

Udbyder

Odsherred Kommune

Opdateringer

Rettelse
(22.06.2020)

Pkt. III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Antallet af virksomhedens gennemsnitlige antal medarbejdere de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.
I stedet for:
Antallet af virksomhedens ledende medarbejdere de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.
Læses:

Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning


Odsherred Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Simone Grüner Veber Nielsen
E-mail: simni@odsherred.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Odsherred Kommune herefter "Kommunen") udbyder drift og vedligehold og modernisering af kommunens vejbelysningsanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at Kommunen har tilbagekøbt vejbelysningsanlægget og Kommunens eksisterende driftskontrakt med SEAS-NVE udløber.

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 6 668 armaturer. Disse er primært placeret på offentlige veje og stier samt private fælles veje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå.

Da en del af Kommunens vejbelysningsanlæg er udtjent, forventes denne at skulle udskiftes i løbet af de kommende år. Udskiftningen omfatter ca. 1 300 armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, lysstofrør, natrium, kompaktrør og ukendte lyskilder.

Al modernisering udbydes som option. Kommunen forventer at træffe beslutning om eventuel udnyttelse af optionen senest ved kontraktstart.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper
31527200 Udendørsbelysning
34928500 Udstyr til gadebelysning
34996000 Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje
45316110 Installation af gadebelysningsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 6 668 armaturer. Disse er primært placeret på offentlige veje og stier samt private fællesveje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå.

Da en del af Kommunens vejbelysningsanlæg er udtjent, forventes denne at skulle udskiftes i løbet af de kommende år. Udskiftningen omfatter ca. 1 300 armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, lysstofrør, natrium, kompaktrør og ukendte lyskilder.

Al modernisering udbydes som option. Kommunen forventer at træffe beslutning om eventuel udnyttelse af optionen senest ved kontraktstart.

Med "Belysningsanlæg" forstås vejbelysningsanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsynings- og styreskabe, måler- og elskabe.

Kommunen udbyder denne opgave med henblik på at identificere den virksomhed ("Leverandøren"), som fremadrettet skal varetage drift, vedligehold og modernisering af belysningsanlægget.

Kommunen har i henhold til udbudslovens § 49, stk. 2 vurderet om aftalen kan opdeles i delkontrakter, men har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager, at samle drifts- og vedligeholdelseskontraktens samt moderniseringskontraktens opgaver til udførelse af én leverandør (herefter "Kontrakterne").

Kontrakterne indeholder følgende optioner:

- Forlængelse af driftskontrakten med 2 x 1 år.

- Indgåelse af moderniseringskontrakt vedrørende indkøb, levering og montering (modernisering) af armaturer og master.

Elforsyning af belysningsanlægget er ikke omfattet af den udbudte kontrakt.

Dokumentet "Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)" med bilag indeholder en udførlig beskrivelse af de opgaver, som er omfattet af kontrakterne samt optionen på modernisering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Design / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med 2x 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 4 egnede virksomheder, vil Kommunen udvælge de 4 virksomheder, der af Kommunen vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte ydelse.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 4 virksomheder, som via referencerne i afsnit 2.3.3:

1) Har mest relevant erfaring med tilsvarende opgaver. Det vil være en fordel, hvis ansøger har erfaring med opgaver for offentlige institutioner, såsom kommuner.

Kommunen vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et, afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår 1) henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse, se afsnit 2.3.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af driftskontrakten med 2 x 1 år.

Indgåelse af moderniseringskontrakt, jf. kontraktens bilag 5.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Miljø- og kvalitetsledelsesstandarder:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav om ansøgers miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og kvalitetsledelsessystem (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.D).

— Miljøledelsessystem ISO14001 eller tilsvarende

— Kvalitetssikringssystem ISO9001 eller tilsvarende

— Kvalitetsledelsessystem (KLS) jf. Sikkerhedsstyrelsens krav.

Dokumentation: Ansøger skal kunne dokumentere dennes miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og kvalitetsledelsessystem i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Ansøgers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

For de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Ansøgers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

Ansøgers omsætning, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se vedlagte støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under de udbudte Kontrakter.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende ansøgers seneste 3 godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgerne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

2) Samlet omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. år i de seneste 3 regnskabsår.

3) Positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår (dvs. at de seneste 3 godkendte årsregnskaber skal udvise en positiv egenkapital).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

Referencer med oplysning om ansøgers mest relevante erfaring med tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

Antallet af virksomhedens gennemsnitlige antal medarbejdere de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, herunder fordelingen af drift- og vedligeholdelsesopgaver og moderniseringsopgaver, kontraktsum pr. år fordelt pr. opgave (i) og (ii), tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Kommunen for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet.

Ansøger skal kunne dokumentere det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede de seneste 3 år fordelt på overmontører i form af en erklæring herom fra virksomheden.

Bemærk: For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring (se vedlagte støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Ansøger skal have udført mindst 3 tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

Med "tilsvarende opgaver" forstås: (i) Drift, vedligeholdelse og (ii) modernisering af vejbelysningsanlæg med en kontraktværdi på mindst 1 mio. DKK ekskl. moms pr. år.

Det er ikke et krav, at ansøger har udført ovennævnte opgaver (i) og (ii) i samme referenceopgave. Det er alene et mindstekrav, at ansøger har udført hver af de 2 opgaver (i) og (ii) i 3 gange.

Mindstekravet kan således f.eks. opfyldes på følgende måder:

a) 3 referenceopgaver, der hver omfatter både (i) og (ii), og har en samlet kontraktværdi værdi på mindst 1 mio. DKK ekskl. moms.

b) 2 referenceopgaver, der omfatter (i) alene, plus 2 referenceopgaver, der omfatter (ii) alene, samt én referenceopgaver, der omfatter både (i) og (ii).

c) 6 særskilte referenceopgaver, hvoraf 3 referenceopgaver omfatter (i) alene, og 3 referenceopgaver omfatter (ii) alene.

En reference, der både omfatter (i) og (ii), som har en kontraktværdi mindre end 1 mio. DKK ekskl. moms kan kun bruges én gang til enten (i) eller ii).

2) Ansøgers gennemsnitlige antal beskæftigede i virksomheden de seneste 3 år skal være minimum 2 overmontør (ledende medarbejder). Jf. ESPD'et pkt. IV.C.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakterne indeholder bodsbestemmelser om:

— 10 000 DKK pr. påbegyndt døgn ved forsinket afhjælpning

— 2 000 DKK pr. kalenderdag for manglende eller forsinket levering af dokumenter

— 2 promille af entreprisesummen pr. arbejdsdag, dog mindst 2 000 DKK, iht. ABT 18 med Kommunens særlige betingelser.

Kontrakterne indeholder krav om arbejdsretlige forpligtelser, herunder 1) en arbejdsklausul på ILO 94-vilkår og 2) en "blød" klausul om uddannelse af elever og ansættelse af personer i flexjob.

For driftskontrakten skal leverandøren stille sikkerhed for sine forpligtelser på anfordringsvilkår, og for moderniseringskontrakten efter vilkårene i ABT 18 med Kommunens særlige betingelser.

Alle vilkår er nærmere beskrevet i udbudsdokumenterne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte kontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte kontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ansøger må forvente en ekspeditionstid for serviceattesten på 2-3 uger og opfordres til at indhente den i god tid.

Kommunen vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. marts 2020. Forud for tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakterne, over for Kommunen bekræfte, at den tidligere fremsendte dokumentation fortsat er retvisende.

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle information om ESPD. Aktører henvises i øvrigt til at søge vejledning på Udbuddet.dk, som indeholder ESPD-formularen, der skal anvendes.

For spørgsmål af teknisk karakter henvises til teknisk support på Udbuddet.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.094