23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 121-294921
Offentliggjort
25.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

DR

Begrænset EU-udbud af energioptimerende grundbelysning til DR's Koncertsal


DR

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DR
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Edelskov
E-mail: tit@dr.dk
Telefon: +45 35202270

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Medievirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medier

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Begrænset EU-udbud af energioptimerende grundbelysning til DR's Koncertsal

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører DR’s indkøb af energioptimerende grundbelysning til DR´s Koncertsal. Der er tale om et samlet projekt af varekøb med en indeholdt installationsforpligtelse for den vindende leverandør, således at grundbelysningen i DR’s Koncertsal udskiftes til en mere energirigtig belysning. Det samlede projekt har 3 delprojekter som på grund af helheden skal løses af samme leverandør: A. Nodelys/downlight over scenen skal udskiftes til LED B. Nyt orienteringslys i hele Koncertsalen C. Publikum frontlys til TV.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31530000 Dele til lamper og belysningsudstyr
45311200 Installation af elarmaturer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører DR’s indkøb af energioptimerende grundbelysning til DR´s Koncertsal. Der er tale om et samlet projekt af varekøb med en indeholdt installationsforpligtelse for den vindende leverandør, således at grundbelysningen i DR’s Koncertsal udskiftes til en mere energirigtig belysning. Det samlede projekt har 3 delprojekter som på grund af helheden skal løses af samme leverandør: A. Nodelys/downlight over scenen skal udskiftes til LED B. Nyt orienteringslys i hele Koncertsalen C. Publikum frontlys til TV

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Energiforbrug / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Udbuddet kører efter hasteprocedure da DR grundet den nuværende situation omkring Corona/Covid-19, har været nødt til at annullere oprindeligt igangsat EU-Udbud da der ikke har været mulighed for at gennemføre den planlagte besigtigelse af Koncertsalen for de interesserede virksomheder. Det har betydet at den øvrige tidsplan heller ikke har kunnet overholdes, hvilket i sidste ende har betydet, at det med det tidligere udbuds indhold, ikke har været muligt at få installeret og monteret det nye lys i Koncerthusets nedlukning i ugerne 29, 30 og 31 som planlagt. Disse udfordringer, kan ikke tilskrives DR. Ligeledes har DR ikke kunne forudsige dette.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 066-156969
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Begrænset EU-udbud af energioptimerende grundbelysning til DR's Koncertsal

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Brother, Brothers & Sons
CVR-nummer: 24222799
Postadresse: Raffinaderivej 10
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/tart-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på: www.retsinformation.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2020

Send til en kollega

0.062