23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 122-298753
Offentliggjort
26.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f3ece26-5b2d-4e5c-9a61-6a28f9217635/homepage

Udbyder

Gentofte Kommune

Udbud af udstyr, drift, vedligehold og support af kaldeanlæg


Gentofte Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Dall-Arnesen
E-mail: thomas@salamon.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f3ece26-5b2d-4e5c-9a61-6a28f9217635/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f3ece26-5b2d-4e5c-9a61-6a28f9217635/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f3ece26-5b2d-4e5c-9a61-6a28f9217635/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f3ece26-5b2d-4e5c-9a61-6a28f9217635/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af udstyr, drift, vedligehold og support af kaldeanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Gentofte Kommune udbyder hermed, som udbud med forhandling, et nyt kaldeanlæg med positionering til brug på kommunens plejecentre og andre lokationer. Der udbydes en kontrakt indeholdende udstyr, implementering, driftsafvikling, service og vedligehold samt rollen som strategisk samarbejdspartner med deltagelse i videreudvikling af området.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Gentofte kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gentofte Kommunes eksisterende kaldeanlæg på 9 institutioner skal udskiftes med et nyt baseret på anvendelse af mobiltelefoner, som primære bærbare enhed for betjening. Desuden skal der leveres service og support i kontraktperioden.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år ad gangen.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udbuddet, vil der maksimalt blive prækvalificeret og opfordret 3 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til økonomisk egnethed, jf. del III, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt.II.2.4). I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på referencer i nedenstående prioriterede rækkefølge, hvorfor referencer vedrørende punkt i) tillægges størst vægt, mens referencer vedrørende iv) tillægges mindst vægt i den videregående selektion.

i) erfaring med levering af kaldeanlæg og udstyr til kaldeanlæg som det udbudte

ii) erfaring med både teknisk og organisatorisk implementering af kaldeanlæg

iii) erfaring med drift af kaldeanlæg

iv) erfaring med strategisk samarbejde med offentlige kunder (kommuner, regioner, staten offentligt ejede virksomheder, mv.).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Implementering af yderligere 2 plejehjem.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ingen

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive følgende nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

Årsomsætning:

Angives for de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD del IV: Udvælgelseskriterier, B:

Økonomisk og finansiel formåen, 1a).

Egenkapital:

Angives for de seneste 2 afsluttede regnskabsår i ESPD del IV: Udvælgelseskriterier, B:

Økonomisk og finansiel formåen, 4).

Er ansøger en del af et konsortium skal de krævede oplysninger afgives for deltager i konsortiet. Det vil dog i forbindelse med vurderingen være det samlede konsortiets oplysninger, der vurderes.

Baserer ansøger sig på andres økonomisk og finansielle formåen skal der udfyldes en støtteerklæring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For de 2 seneste afsluttede regnskabsår skal gælde:

— Årsomsætning på minimum 15 000 000 DKK ekskl. moms,

— Positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, under punktet ” For så vidt angår varer":

Ansøger skal anføre de betydeligste vareleverancer som den udbudte type i de seneste 3 år, regnet fra udgivelsesdatoen for denne udbudsbekendtgørelse, som beskrevet i som i pkt. II.2.4).

Ansøger bedes så vidt muligt under beløb anføre den samlede kontraktværdi, under dato anføre den dato hvor løsningen blev i drift sat og under modtager anføre kunden.

Under beskrivelse bedes anført motiverede referencer, hvilket indebærer, at ansøger for hver enkelt reference beskriver, hvorfor den pågældende reference er relevant for den udbudte opgave. Konkret efterspørges referencer, der påviser:

i) erfaring med levering af kaldeanlæg og udstyr til kaldeanlæg

ii) erfaring med både teknisk og organisatorisk implementering af kaldeanlæg

iii) erfaring med drift af kaldeanlæg

iv) erfaring med strategisk samarbejde med offentlige kunder (kommuner, regioner, staten, offentligt ejede virksomheder, mv.).

Der kan maksimalt angives 5 referencer. Referencer derudover vil ikke blive taget i betragtning. Begrænsningen på maksimalt 5 referencer gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (eksempelvis underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse.

Der efterspørges referencer for de seneste 3 år, da der er tale om en opgave, som udbydes forholdsvist sjældent. Er ansøger en del af et konsortium skal de krævede oplysninger afgives for deltagere i konsortiet. Det vil dog i forbindelse med prækvalifikationen være det samlede konsortiets oplysninger, der vurderes.

Baserer ansøger sig på andres tekniske og faglige formåen skal der udfyldes en støtteerklæring.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde ESPD, som er uploaded sammen med udbudsmaterialet.

— Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A.

II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.C og V.

Ansøger skal i ESPD'en oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II, afsnit A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II, afsnit B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Gentofte Kommune accepterer ikke ansøgninger fra ansøgere, som har gæld til det offentlige på 100 000 DKK eller derover, medmindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.

Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 — 6 (ESPD del III, afsnit C).

Den angivne dokumentation danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at deltage i udbuddet.

Konsortium:

Bemærk, at hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II, afsnit A).

Hvis ansøger deltager som et konsortium skal konsortiedeltagerne hæfte solidarisk og direkte i forhold til Gentofte Kommune.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet) skal der vedlægges en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C).

Ansøgning skal afgives på dansk.

Tilbud inklusive bilag skal affattes på dansk, ligesom eventuelle forhandlingsrunder skal foregå på dansk. Teknisk dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk.

Såfremt ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale på engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7, stk. 1.

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr.1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2020

Send til en kollega

0.063