23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 125-305838
Offentliggjort
01.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/769

Indlevering af tilbud

Til
28.08.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/769

Udbyder

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Park og Natur / Entreprenør

Rammeaftale - indkøb af vejsalt til 9 kommuner i Nordjylland


Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Park og Natur / Entreprenør

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Park og Natur / Entreprenør
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: niels.sloth@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgkommune.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
By: Støvring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: dmmn@rebild.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
By: Hobro
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: bjaan@mariagerfjord.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Morsø Kommune
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: spe@morsoe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mors.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: palle.dam@99454545.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bronderslev.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Kommune
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: penl@frederikshavn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Læsø Kommune
By: Læsø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: mst@laesoe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.laesoe.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Jammerbugt Kommune
By: Aabybro
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: jeo@jammerbugt.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jammerbugt.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
By: Aars
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: hje@vesthimmerland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vesthimmerland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/769
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NIRAS.dk
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: jwn@niras.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/769
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - indkøb af vejsalt til 9 kommuner i Nordjylland

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
14430000 Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Kommune udbyder på vegne af 9 kommuner rammeaftale vedrørende indkøb af vejsalt til glatførebekæmpelse. De 9 kommuner er: Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune, Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Der indgås rammeaftale med én leverandør.

Rammeaftalens hovedgenstand er levering af vejsalt i form af vacuumsalt. Rammeaftalen indeholder også levering af saltlage til Aalborg Kommune fra 2022. Vacuumsaltet skal leveres dels som sommerleverance i perioden fra 1. maj til 30. september, og dels som vinterleverance – bestående af en til flere delleverancer – i perioden fra 1. oktober til 30. april. I 2020 skal vacuumsalt som vinterleverance først leveres fra 1. november 2020.

Leverancerne vil kunne variere fra år til år og for så vidt angår vacuumsalt som sommerleverance og saltlage kan mængderne variere ubegrænset.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
14450000 Saltlage
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se punkt II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2020
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har herudover option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 1 år.

- Option på at ordregivere pr. bestilling kan tilkøbe levering af vacuumsalt til salthal.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD via Tender.konnect. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

ESPD udfyldes således:

- Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør.

Afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør:

- Felterne/kasserne udfyldes

- Spørgsmålet om, hvorvidt den økonomiske aktør deltager sammen med andre. Her sættes kun kryds i ”ja” hvis tilbud afgives som konsortium, joint venture eller lignende; ikke ved brug af underleverandører.

Afsnit B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter:

- Alle felter/kasser udfyldes, bortset fra fødested, fødselsdag og adresse.

Afsnit C: Oplysning om udnyttelse af andre enheders kapacitet:

- Afsnittet udfyldes, hvis tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheders formåen for at opfylde minimumskravet til teknisk/faglig kapacitet.

Afsnit D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på:

- Afsnittet udfyldes ikke.

9.2 Del III Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal desuden bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, som omhandler konkurs mm., jf. udbudsloven § 137 nr. 2.

Del IV: Udvælgelseskriterier

Afsnit A: Egnethed:

- Afsnittet udfyldes ikke.

Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen:

- Afsnittet udfyldes ikke.

Afsnit C: Teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal angive sine referencer som anført i udbudsbetingelserne afsnit 8.3 og nedenfor.

Afsnit D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder:

- Afsnittet udfyldes ikke.

Afslut

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere:

- Afsnittet udfyldes ikke.

Del VI: Afsluttende erklæringer:

Afsnittet udfyldes med sted og dato. Der stilles ikke krav om underskrift.

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD og der skal afleveres udfyldt konsortieerklæring, jf. udbudsbetingelserne afsnit 8.4.

Hvis tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal der også udfyldes og afleveres ESPD for denne anden enhed (eller de andre enheder). Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren, jf. udbudsbetingelserne afsnit 8.5.

Teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal angive referencer vedrørende levering af vejsalt til glatførebekæmpelse, der er leveret inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. For så vidt angår rammeaftaler eller andre kontrakter, hvor levering sker af flere omgange, er det udelukkende de leverancer der er udført inden for nævnte tidsgrænse, der kan medtages som reference.

For hver reference anføres: Beskrivelsen af det leverede (type vejsalt), mængde i ton, ordregiver og leveringsdato.

Referencer kan vedlægges i selvstændigt bilag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver hvert år, i de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristen udløb, har leveret mindst 25 000 tons vejsalt til glatførebekæmpelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/08/2020
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmateriale er tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/769

Tilbud skal ligeledes afleveres via www.tender.konnect.dk

Konsortier:

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheder:

- Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Dokumentation for ESPD:

- Den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2.

Udelukkelsesgrunde:

- Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2 vedlægges:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Faglige og tekniske mindstekrav:

- Referencer anført i ESPD eller selvstændigt bilag betragtes som dokumentation, hvorfor der i forbindelse med dokumentationen ikke skal fremsendes yderligere.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2020

Send til en kollega

0.079