23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-487800
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ewajlxahyg

Udbyder

Frederikshavn Forsyning A/S

Køretøjer til affaldsindsamling


Frederikshavn Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Forsyning A/S
CVR-nummer: 25599470
Postadresse: Knivholtvej 15
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Musbak Andersen
E-mail: jema@forsyningen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.forsyningen.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ewajlxahyg
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ewajlxahyg
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ</div>
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køretøjer til affaldsindsamling

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144510 Køretøjer til affald
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven vedrører levering af komprimatorbiler samt kombineret containerophaler- og kranbil til indsamling af affald i Frederikshavn Kommune, samt option på yderligere køb af biler de næste 4 år (2022-2025). Opgaven vedrører tillige option på service af de leverede køretøjer, herunder udvidelse af drivlinjegaranti fra 2 til 8 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Komprimatorkøretøjer til affaldsindsamling

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Frederikshavn Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af 3 stk. ”korte” 3-akslede komprimatorbiler i efteråret 2021, jf. udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Se beskrivelse af optioner under del II.2.11).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Indkøb af yderligere renovationskøretøjer af de beskrevne typer, forventet 2 stk. pr. år de næste 4 år (2022-2025).

Udvidelse af garanti på drivlinjen, samt service og reparation i øvrigt af de indkøbte køretøjer.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kran- og containerophalerbil til affaldsindsamling

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34140000 Tunge motorkøretøjer
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
34144511 Renovationsvogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Frederikshavn Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der skal leveres en 4 akslet lastvogn med kran og kroghejs, jf. udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Se beskrivelse af optioner under del II.2.11).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udvidelse af garanti på drivlinjen, samt service og reparation i øvrigt af det indkøbte køretøj.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver må ikke være i nogen af de situationer, der iht. udbudslovens § § 135-137 kan medføre udelukkelse, jf. nærmere beskrivelse i udbudsbetingelserne.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der oplyses egenkapital og soliditetsgrad iht. seneste årsrapport, eller på et senere tidspunkt forud for den fastsatte frist for afgivelse af tilbud.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav ved tilbud på delaftale 1 kræves en egenkapital på minimum 1 mio. DKK, og en soliditetsgrad på minimum 10 % ved afslutning af seneste årsregnskabsperiode eller på et senere tidspunkt forud for den fastsatte frist for afgivelse af tilbud.

Der stilles ingen minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet for at afgive tilbud på delaftale 2.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der kræves dokumenteret erfaring i form af referencer fra tilsvarende eller sammenlignelig leverance, hvor levering er sket inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af referencer fra mindst 2 tilsvarende eller sammenlignelig leverance, hvor levering er sket inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende eller sammenlignelig opgave" forstås kontrakt om levering af komprimatorkøretøjer til indsamling af affald, hhv. lastbil med kran- og ophalerudrustning.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2020
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.063