23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-488639
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Falckekdahl Aps

Offentligt udbud af AV-udstyr for Københavns Erhvervsakademi


Falckekdahl Aps

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Falckekdahl Aps
CVR-nummer: 35482873
Postadresse: Købmagergade 55, 2. sal
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1150
Land: Danmark
Kontaktperson: Joachim Machholm
E-mail: jm@falckekdahl.dk
Telefon: +45 21354888
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/137090290.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://falckekdahl.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Videregående uddannelser på universitetsniveau
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af AV-udstyr for Københavns Erhvervsakademi

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker med denne udbudsproces at anskaffe AV-udstyr samt support-og serviceaftale til kundens lokationer på en rammeaftale som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

Den ordregivende enhed (herefter benævnt "Ordregiver") er:

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Guldbergsgade 29N

2200 København N

CVR 316 562 06

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32321200 Av-udstyr
32321300 Av-materialer
32322000 Multimedia-udstyr
32350000 Dele til lyd- og videoudstyr
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
50340000 Reparation og vedligeholdelse af audiovisuelt og optisk udstyr
51312000 Installation af fjernsynsapparatur
51610000 Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker med udbuddet at anskaffe tidssvarende, brugervenligt, funktionelt og relevant AV-udstyr, jf. nærmere bilag 2 og 3. Produkterne skal anvendes i Københavns Erhvervsakademi, hvilket stiller særlige krav til kvalitet.

Endvidere udbydes der også en serviceaftale, jf. bilaget "Serviceaftale" på de tilbudte produkter med op til 5 års garanti og serviceaftale på en stor mængde af kundens eksisterende udstyr, jf. nærmere bilag 10. Dette dels for at sikre, at leverandøren kan indestå for de tilbudte produkters kvalitet og dels for at sikre kundens budget, når alle omkostningerne i produkternes levetid tages i betragtning ifm. anskaffelsen.

Ordregiver ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale. Rammeaftalen kan opsiges af ordregiver med 12 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter kontraktindgåelse.

Den udbudte rammeaftale forventes at andrage 11 mio. DKK (ekskl. moms). Værdien er et estimat baseret på historisk indkøb og forventninger til fremtidigt indkøb.

Reservedele udover prislisten indkøbes under hensyn til udbudslovens delydelsesregel, jf. udbudslovens § 8, stk. 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering, implementeringsplan og garanti / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I rammeaftalens løbetid er der for ordregiver mulighed for at aftage følgende optioner:

- Option 1: Vedligeholdelseseftersyn som beskrevet i bilag 2: Kravspecifikationen afsnit 5.1 og tilbudt i bilag 3.a Priser.

- Option 2: 24 Timers SLA som beskrevet i bilag 2: Kravspecifikationen afsnit 5.2 og tilbudt i bilag 3.a priser.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 169-408781
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Offentligt udbud af AV-udstyr for Københavns Erhvervsakademi

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.063