23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 212-518221
Offentliggjort
30.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Greve Kommune

Vindere

Udbud af tøjvask

(02.04.2021)
TRASBO A/S
Jernager 9
4050 Skibby

Udbud af tøjvask for hjemmeboende borgere i Greve Kommune


Greve Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Duelund Mikkelsen
E-mail: tdm@greve.dk
Telefon: +45 43979510
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284259&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284259&B=GREVE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tøjvask for hjemmeboende borgere i Greve Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder vaskeordning af tøj til visiterede borgere i egen bolig i Greve Kommune.

Aftalen er udbudt som en rammeaftale og der ønskes 2 leverandører, da borgeren skal have frit valg og derfor selv skal kunne bestemme, hvilken leverandør de ønsker vaskeordning fra.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EU-udbud af tøjvask til visiterede hjemmeboende borgere i Greve Kommune.

Aftalen er udbudt som en rammeaftale og der ønskes 2 leverandører, da borgeren skal have frit valg og derfor selv skal kunne bestemme hvilken leverandør de ønsker vaskeordning fra.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da det er ordregivers vurdering, at det vil give den kommercielt bedste løsning at udbyde ydelsen samlet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de 3 godkendte regnskabsår har haft:

- En årlig omsætning, som skal udgøre mindst 5. mio. DKK ekskl. moms pr. år

- En positiv egenkapital

- At tilbudsgiver har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring med dækningssum på mindst 1 mio. DKK pr. person- eller tingskade.

I ESPD-skemaet angives henholdsvis egenkapitalen og omsætning for de seneste 3 godkendte regnskabsår. Tilbudsgiveren skal dokumentere opfyldelsen af kravet ved at fremlægge godkendt årsregnskab inklusive balance fra de seneste 3 regnskabsår og evt. påtegninger, eller lignende dokumentation. Dokumentationen uploades i EU-Supply.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de 3 godkendte regnskabsår har haft:

- En årlig omsætning, som skal udgøre mindst 5 mio. DKK ekskl. moms pr. år

- En positiv egenkapital

- At tilbudsgiver har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring med dækningssum på mindst 1 mio. DKK pr. person- eller tingskade.

I ESPD-skemaet angives henholdsvis egenkapitalen og omsætning for de seneste 3 godkendte regnskabsår. Tilbudsgiveren skal dokumentere opfyldelsen af kravet ved at fremlægge godkendt årsregnskab inklusive balance fra de seneste 3 regnskabsår og evt. påtegninger, eller lignende dokumentation. Dokumentationen uploades i EU-Supply.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan oplyse mindst 2 referencer for leverancer af tilsvarende karakter som under rammeaftalen. Referencen må højst være 5 år gammel og de aktuelle aftaler skal hver have en værdi på min. 2 mio. i aftalernes løbetid.

Under fanen ”Udvælgelseskriterier” i EU-Supply angives referencer. Referencelisten skal indeholde følgende:

- En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver i forbindelse med aftalen.

- Rammeaftalens værdi i DKK.

- Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan oplyse mindst 2 referencer for leverancer af tilsvarende karakter som under rammeaftalen. Referencen må højst være 5 år gammel og de aktuelle aftaler skal hver have en værdi på min. 2 mio. i aftalernes løbetid.

Under fanen ”Udvælgelseskriterier” i EU-Supply angives referencer. Referencelisten skal indeholde følgende:

- En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver i forbindelse med aftalen.

- Rammeaftalens værdi i DKK.

- Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 198-480128
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/04/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/11/2020
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/10/2020

Send til en kollega

0.048