23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 215-527472
Offentliggjort
04.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Udbud af aftale om levering af beredskabs- og autotransportydelser

(12.03.2021)
Falck A/S
København

Udbud af aftale om levering af beredskabs- og autotransportydelser


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 49
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Søborg Høyer
E-mail: kash@vd.dk
Telefon: +45 61930439
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vd.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Signe Groth Kisby
E-mail: ski006@politi.dk
Telefon: +45 61930439
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.politi.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hpjyjcvlng
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af aftale om levering af beredskabs- og autotransportydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Politiet og Vejdirektoratet har behov for at kunne rekvirere assistance til beredskabs- og autotransport.

Opgaverne omfatter bl.a.:

— bugsering og/eller bjærgning af køretøjer

— assistance i tilfælde af akutte hændelser på vejene, herunder trafikuheld, hærværk, usædvanligt vejrlig m.m.

— assistance til skiltning og trafikregulering, oprydning efter beskadigede og/eller trafikfarlige køretøjer og/eller genstande på veje

— sikring eller nødreparation af vejens udstyr, så det ikke udgør en fare for trafikken.

De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder bilag 1 (Ydelsesbeskrivelse).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 88
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne. Der udvælges de ansøgere, som iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer. Referencerne, jf. pkt. III.1.3), vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave i pkt. II.1.4), idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelige med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi i II.1.5) er udtryk for et skøn. Kontraktværdien forventes at blive mellem 200 og 300 DKK, ekskl. moms.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår i udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 40 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring med beredskabs- og autotransportopgaver, som den udbudte opgave, udført inden for de seneste 3 år.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om aftalens titel, aftaleform, ordregiver, aftalesum/-værdi, udførelsestidspunkt samt en beskrivelse af de udførte opgaver.

Der ønskes maksimalt 5 referencer.

Er betaling modtaget i anden valuta end DKK, skal tilbudsgiver omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909).

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at 1 reference kan vedrøre samtlige leveringer under en rammeaftale/kontrakt. Såfremt tilbudsgiver har leveret flere leverancer under en rammeaftale/kontrakt angives dette som 1 reference. Bemærk venligst, at referencerne ikke må være ældre end 3 år og ikke vedrøre fremtidige leverancer. Tilbudsgiver bør i ESPD'ets beskrivelsesfelt forklare, hvad der er leveret på aftalen og i hvilken periode. I datofeltet bør tilbudsgiver angive datoen for seneste leverance eller blot »dags dato« til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed (udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD), idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet ansøgeren ikke baserer sin ansøgning på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have erfaring med beredskabs- og autotransportopgaver inden for de seneste 3 år. Det er et krav, at referencerne har en samlet kontraktværdi på minimum 20 mio. DKK.

Med erfaring menes:

— Fjernelse og transport af køretøjer med en vægt på både under og over 3 500 kg, og

— Håndtering af akutte hændelser på vejarealer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 069-164215
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:

Fristen anført i pkt. IV.2.2) er gældende for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres elektronisk på URL-adressen anført i pkt. I.3).

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2) og III.1.3) - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

I ESPD, del II, pkt. A, oplyses en gennemgående kontaktperson for hele udbudsprocessen.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Ansøgning om prækvalifikation accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet (Udbudsbetingelser med bilag) for en beskrivelse af udbudsprocessen.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsbetingelserne afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i pkt. I.3), under aktuelle udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: Ingen.
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12. maj 2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktensvidereførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov omKlagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2020

Send til en kollega

0.047