23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 225-552626
Offentliggjort
18.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Vindere

Hovedbeklædning - Formel

(15.09.2021)
Atelier 2000 Uniforms-skrædderi A/S
grundtvigs Allé 161
6400 Sønderborg

Hovedbeklædning - formel


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Bertelsen
E-mail: fmi-sd-alj15@mil.dk
Telefon: +45 72814265
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de44998b-d8e1-486f-a802-66ac3e215065/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de44998b-d8e1-486f-a802-66ac3e215065/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de44998b-d8e1-486f-a802-66ac3e215065/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Hovedbeklædning - formel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
18443000 Hovedbeklædning og tilbehør hertil
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud beskriver tildeling af en rammeaftale med en leverandør på levering af hovedbeklædning – formel, der består af spidshue, kepi, hat – trekantet, kasket og overtræk, rundhue og overtræk mv. og tilhørende tilbehør. Disse hovedbeklædninger anvendes af soldaten og har stor betydning for det formelle og ceremonielle arbejde, som Forsvaret udfører.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
19000000 Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud angår tildeling af en rammeaftale med en leverandør på levering af hovedbeklædning – formel, der består af spidshue, kepi, hat – trekantet, kasket og overtræk, rundhue og overtræk mv. og hertilhørende tilbehør. Disse hovedbeklædning bruges af soldaten og har stor betydning for det formelle og ceremonielle arbejde, som Forsvaret udfører.

For at give et indtryk af hvordan disse genstande bliver brugt i Forsvaret, angives her en kort forklaring om forskelige anvendelsesscenarier opdelt efter kategori.

Spidshuer benyttes af primært af Hæren. Den Kongelige Livgarde og Gardehusar Regimentet har hver deres variant, der har eksisteret i flere århundreder. Deres spidshuer er således forbundet historisk.

Hat, trekantet findes i forskellige varianter både til officerer i Livgarden, generaler i Hæren samt admiraler i Søværnet. Den bæres til gallauniformen, f.eks. ved nytårsparole i Kongehuset.

Kasketter anvendes af generaler i Hæren samt af jakkeklædt personel ved Flyvevåbenet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen. Disse kasketter har også en lang og betydningsfuld historie og bæres primært til parader og festlige lejligheder, f.eks. nytårskur, runde fødselsdage i Kongehuset og ved statsbesøg. Kasketterne kan påføres forskellige kasketemblemer, guldbroderet egeløv og stormsnore, der alle viser hvilken rang soldaten har.

Rundhuen bæres af menigt personel iklædt bluseuniform, f.eks. om bord på Kongeskibet.

Baretter bæres af Hæren og Flyvevåbnet. Farven definerer tilhørsforholdet, hvilket er en vigtig faktor for soldaten.

Der udover er der Flyvevåbnets skråhue, der nu genindføres til stationsuniformen og nogle former for arbejdsbeklædning. Koreahue anvendes af Søværnets personel i vinterhalvåret. Vinterhue M/84 anvendes af Hærens personel primært til deres kampuniform.

Kepien anvendes til Gardehusarregimentets gallauniformer, f.eks. når hesteeskadronen rider eskorter og kommandoer til tjeneste for Kongehuset og Forsvaret. Der er en variant til menige med hvide bånd, snore og tilbehør, samt en variant til officerer med sølvbånd, rødt foer, guld snore og tilbehør.

For at sikre kvalitet og ensartethed i leveringen har FMI vedlagt tekniske referencer til de enkelte beklædningsgenstande, der beskriver detaljeret hvordan genstanden skal fremstilles (se bilag A.1- A,4 til rammeaftalen). Ligeledes vil FMI sørge for udlevering af en del af de nødvendige materialer, hvilket er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet (se punkt 5 i referencebeskrivelserne i bilag A.1-A,4).

I forbindelse med tilbudsevalueringen af underkriteriet "Kvalitet" skal de prækvalificerede tilbudsgivere fremsende vareprøver på 3 typer formel hovedbeklædning, som FMI har vurderet repræsentative for udbuddet. Efter anmodning vil FMI udlevere og tilsende metervarer på yderstof til spishue og kasket, samt metalgenstande, til de prækvalificerede tilbudsgivere. Der gøres særligt opmærksom på at tilbudsgiver kan vælge at indsende den samme vareprøve både i INDO og BAFO, såfremt tilbudsgiver ikke ønsker at foretage ændringer i vareprøven.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Med det formål at udvælge det bedste konkurrencefelt vil FMI udvælge et antal økonomiske aktører til deltagelse i nærværende udbud baseret på de økonomiske aktørers størrelse i henhold til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF); herefter ”SMV-Henstillingen”. Det er således FMI’s hensigt at udvælge:

— højst 4 ansøger(e), som er (en) mikro- eller lille virksomhed(er) (gruppe 1).

— højst 1 ansøger, som er en mellemstor/stor virksomhed (gruppe 2) - ved ”stor virksomheder” forstås virksomheder, som hverken er mikro-, små- eller mellemstore virksomheder.

Hvis FMI modtager færre ansøgninger om prækvalifikation indenfor en gruppe, end det antal pladser der er forbeholdt den pågældende gruppe, vil FMI, som indledende regel, ikke opfordre andre ansøger, der tilhører den anden gruppe. Således, hvis FMI modtager 3 ansøgninger fra micro virksomheder eller små virksomheder (gruppe1) og 2 ansøgninger fra mellemstor/stor virksomheder (gruppe 2), vil FMI kun opfordre de 3 mikro/lille virksomheder, samt den ene mellemstore/store virksomhed, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, til at afgive tilbud.

FMI vil dog afvige herfra, hvis dette er nødvendigt for at prækvalificere 3 ansøgere til deltagelse i udbudsprocessen. I det tilfælde vil FMI først foretage en udvælgelse efter ovenfornævnte principper inden for hver virksomhedsgruppe og dernæst i prioriteret rækkefølge udvælge eventuelle overskydende ansøgere fra gruppe 2, indtil der er prækvalificeret 3 ansøgere. Se til illustration heraf et eksempel angivet i dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på Ethics-webportalen, jf. pkt. I.3)

Fastsættelsen af, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører, skal foretages ud fra reglerne i SMV-henstillingen. For yderligere oplysninger herom, herunder om inddragelse af eventuelle enheder, som ansøger baserer sig på, henvises til dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på Ethics-webportalen, jf. pkt. I.3).

Ansøger skal i ESPD’et, del V: Reduktion af kandidater, angive i fritekstfeltet, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører. Ansøger bør endvidere samme sted angive de væsentligste oplysninger, der er afgørende for, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører. Som minimum bør følgende data angives.

1) Antal beskæftigede

2) årlig omsætning og

3) samlet balance.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheder, jf. ovenfor, skal disse enheder også udfylde et ESPD. De skal dog ikke i ESPD’et angive oplysninger om virksomhedskategori, antal beskæftigede, årlig omsætning og samlet balance, da disse oplysninger indgår i opgørelsen af, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører, jf. nærmere dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på Ethics-webportalen, jf. pkt. I.3). Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiveren på ansøgningstidspunktet tilhørte den pågældende virksomhedskategori. Dokumentation kan finde sted i form af årsregnskab eller uddrag heraf, revisorerklæring eller tilsvarende

Udvælgelsen af ansøger inden for hver af de 2 grupper af virksomheder vil være baseret på en evaluering af de ansøger inden for gruppen, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer i sammenligning med kontrakten beskrevet i afsnit II.1.4) og II.2.4). Vurderingen vil blive baseret på den i ESPD'et indeholdte referenceliste fremsendt af ansøgerne i henhold til pkt. III.1.3).

For yderligere oplysning om udvælgelse og hvad der tillægges værdi, henvises til dokumentet "Supplerende Oplysninger til denne bekendtgørelse".

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler fordi opdeling af kontrakten ikke vil sikre tilstrækkelig konkurrence på det aktuelle marked. Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb af leverancen på aftalens vilkår og betingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et: Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste 3 regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. del IV, pkt. B).

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation: Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere ansøgers/tilbudsgivers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste 3 regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at ansøgeren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers/tilbudsgivers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD: En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), før udløbet af prækvalifikationsfristen, jf. del IV, pkt. C.

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), vedrørende den aftale, for hvilken ansøger anmoder om prækvalifikation, udført inden udløbet af tilbudsfristen, jf. del IV, pkt. C.

Hvad der vægtes positivt i evalueringen er yderligere beskrevet i dokumentet "Supplerende Oplysninger til denne bekendtgørelse".

Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner de produkter, der er beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4), som ansøger anmoder om prækvalifikation for. Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af ansøgers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes ansøger angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen). Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes ansøger anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelsen af leverancen, hvordan datoen er angivet.

Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for prækvalifikationsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, hvilken ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. pkt. IV.2.9). Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af produkterne, der er udført ved ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af produkterne ikke er afsluttet ved ansøgningsfristens/tilbudsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført ved ansøgningsfristens udløb.

Listen må maksimalt indeholde 6 tidligere leverancer (referencer), uanset om ansøger er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Hvis listen indeholder flere end 6, vil FMI kun tage de første 6 leverancer på listen i betragtning. Leverancer derudover vil ikke indgå i vurderingen.

Ansøger kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). FMI forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ingen minimumskrav til lignende leverancer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til appendiks B for yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Anmodningen om deltagelse sker ved at afsende ESPD som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt I.3). Anmodninger om deltagelse kan ikke indgives via e-mail.

Rammeaftalens anslåede værdi er 10 mio. DKK - 19 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3), og at ansøger opfylder de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier anført i § 145, stk. 2, jf. pkt. II.2.9).

Ansøger og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på Ethics-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via Ethics-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af Ethics.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155. Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3), skal ansøger på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger. I mangel af en sådan dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i Ethics-webportalen), der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. FMI vil stærkt opfordre ansøger til at anvende denne skabelon. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

FMI er forpligtet til at udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

FMI forventer at afholde orienteringsmøde, enten fysisk i FMI eller online den 2. december 2020. FMI forbeholder sig dog retten til at annullere orienteringsmødet, såfremt der kun er 1 ansøger tilmeldt eller såfremt der sker andet uforudsigeligt. Nærmere oplysninger om informationsmødet fremgår af udbudsbetingelserne.

For yderligere oplysninger, henvises til dokumentet med "Supplerende Oplysninger" som fremgår af URL adressen i pkt. 1.3

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klages indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2020

Send til en kollega

0.062