23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 146-268881
Offentliggjort
Udbudstype
Offentligt udbud

Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr


Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Brandvæsen
Bag Rådhuset 3
Att: Bent Hansen
1550 København V
DANMARK
Mailadresse: ce1f@okf.kk.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Udbud af redningslifte til Københavns Brandvæsen.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Region Hovedstaden.

NUTS-kode DK012

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Københavns Brandvæsen ønsker ved nærværende udbud tilbud på en rammeaftale på 2 stk. redningslifte til ildløstjenesten i Københavns Brandvæsen, og en option på anskaffelse af yderligere redningslifte til henholdsvis Århus, Odense og Ålborg kommunale brandvæsner i rammeaftalens løbetid.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

35110000, 35111000, 35112000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Økonomi. Vægtning 50
2. Funktion. Vægtning 40
3. Leveringssikkerhed og Miljø. Vægtning 10
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 53-092116 af 17.3.2015

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Udbud af redningslifte til Københavns Brandvæsen
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18.3.2015
V.2) Oplysninger om tilbud
Antal bud modtaget elektronisk: 1
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Omme Lift A/S
Lægårdsvej 4
7260 Sønder Omme
DANMARK
Mailadresse: omme@ommelift.com
Telefon: +45 75341300
Fax: +45 75341592

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.7.2015

Send til en kollega

0.045