23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 012-025150
Offentliggjort
19.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Glostrup Kommune

Vindere

Udbud af vask af borgers tøj for borgere på ældrecentrene

(29.03.2021)
De Forenede Dampvaskerier A/S
Kongebakken 1
2765 Smørum

Udbud af vask af borgers tøj for borgere på ældrecentrene


Glostrup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
CVR-nummer: 65120119
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Starup
E-mail: jan.starup@glostrup.dk
Telefon: +45 43236292
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.glostrup.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330940
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290782&B=GLOSTRUP
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290782&B=GLOSTRUP
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vask af borgers tøj for borgere på ældrecentrene

Sagsnr.: 19/48888
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører vask af tøj for beboere på ældrecentre og borgere på midlertidige pladser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Glostrup Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører vask af tøj for beboere på ældrecentre og borgere på midlertidige pladser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal tilbudsgiver oplyse tilbudsgiverens samlede årsomsætning inden for det udbudte område for de 3 seneste tilgængelige årsregnskaber. Mindstekrav for deltagelse er en positiv egenkapital for de 3 seneste tilgængelige årsregnskaber.

- Omsætning på minimum 5 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår

- Positivt årsresultat i de seneste 2 afsluttede regnskabsår

- Seneste 2 årsregnskaber uden påtegninger om igangværende skattesager, der vil kunne true virksomhedens eksistens

- En soliditetsgrad på minimum 15 % i de seneste 2 årsregnskaber

- Tilbudsgiver skal ved aftalestart være i besiddelse af en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på:

- Personskade: minimum 10 mio. DKK

- Tingskade: minimum 5 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Dokumentation for, at tilbudsgiver anvender og har opnået godkendelse og certificering som svanemærket vaskeri. Såfremt tilbudsgiver ikke er svanemærket, skal der ved tilbudsafgivelse vedlægges dokumentation fra Miljømærkning Danmark, hvor de bekræfter modtagelse af ansøgning. Det er et krav at tilbudsgiver opnår certificering/licens som Svanemærket inden kontraktstart d.1. maj 2021.

- Minimum 2 referencer fra kommuner med tilsvarende ydelse (visiterede borgere), der er udført inden for de seneste 3 år. Herunder en beskrivelse af ydelsen (aftaleperiode og kontrakt/aftalesum) samt kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e‐mail) for hver enkelt reference.

Med tilsvarende ydelse forstås en kontrakt/aftale med levering inden for samme forretningsområde som den udbudte ydelse indenfor de sidste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/02/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Glostrup kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være adgang eller mulighed for at deltage ved åbning af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2023

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2021

Send til en kollega

0.047