23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-083612
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Vindere

(17.02.2021)
MAN Energy Solutions
Frederikshavn

Service, vedligehold og reservedele til Forsvarets MAN skibsudstyr


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Gøtke
E-mail: FMI-SD-AAM06@mil.dk
Telefon: +45 72814000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Service, vedligehold og reservedele til Forsvarets MAN skibsudstyr

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50640000 Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Service, vedligehold og reservedele til Forsvarets MAN skibsudstyr.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35521100 Motorer og motordele til krigsskibe
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Service, vedligehold og reservedele til Forsvarets MAN skibsudstyr.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Denne bekendtgørelse er offentliggjort med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed, idet FMI agter at indgå en rammeaftale om indkøb af eftersyn, reparation og reservedele af MAN skibssystemer ombord på Søværnets skibe.

Det er nødvendigt for FMI at indgå rammeaftale om eftersyn, reparation og reservedele af MAN skibssystemer med henblik på at sikre skibenes funktionsdygtighed.

Det er FMIs vurdering, at aftalen kan indgås i henhold til forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28,stk. 1, litra e (dvs. efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse), da betingelserne om, at en kontrakt af tekniske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan tildeles til en bestemt økonomisk aktør, er opfyldte. Denne vurdering er særlig baseret på, at MAN, som har designet og produceret skibssystemerne, har en særlig og specifik knowhow om skibssystemernes konstruktion og funktionalitet. Det er også kun MAN, som har adgang til produktionstegninger og det indbyggede software. MAN deler ikke disse oplysninger om skibssystemerne med FMI eller tredjemand, da MAN anser oplysningerne som forretningshemmeligheder. Der er derfor ikke andre end MAN, som har dokumentation for de efterfølgende opdateringer og ændringer af software, som er foretaget i skibssystemerne efter anskaffelsen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 090-215704

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/02/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: MAN Energy Solutions
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 70 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 70 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen kan derfor ikke blive indgået, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Note vedr. sektion II.1.7): Den estimerede værdi af rammeaftalen er i intervallet 70-80 mio. DKK. Årsagen til at angive værdien i et interval er usikkerheden omkring den faktiske værdi af rammeaftalen. Derfor er den lave kvartil af intervallet FMI's mest kvalificerede estimat af den faktiske værdi af rammeaftalen på nuværende tidspunkt, mens den øvre kvartil af intervallet er den forventede maksimale værdi af rammeaftalen i dens løbetid.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.062