23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 035-087727
Offentliggjort
19.02.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Odsherred Kommune

Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning


Odsherred Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Simone Grüner Veber Nielsen
E-mail: simni@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ae6ac27-7d69-4b72-b750-f3326f0727df/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Odsherred Kommune (herefter "Kommunen") udbyder drift og vedligehold og modernisering af kommunens vejbelysningsanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at kommunen har tilbagekøbt vejbelysningsanlægget og kommunens eksisterende driftskontrakt med SEAS-NVE udløber.

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 6 668 armaturer. Disse er primært placeret på offentlige veje og stier samt private fællesveje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå.

Da en del af kommunens vejbelysningsanlæg er udtjent, forventes denne at skulle udskiftes i løbet af de kommende år. Udskiftningen omfatter ca. 1 300 armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, lysstofrør, natrium, kompaktrør og ukendte lyskilder.

Al modernisering udbydes som option. Kommunen forventer at træffe beslutning om eventuel udnyttelse af optionen senest ved kontraktstart.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 385 227.21 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper
31527200 Udendørsbelysning
34928500 Udstyr til gadebelysning
34996000 Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje
45316110 Installation af gadebelysningsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Odsherred Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 6 668 armaturer. Disse er primært placeret på offentlige veje og stier samt private fællesveje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå.

Da en del af kommunens vejbelysningsanlæg er udtjent, forventes denne at skulle udskiftes i løbet af de kommende år. Udskiftningen omfatter ca. 1 300 armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, lysstofrør, natrium, kompaktrør og ukendte lyskilder.

Al modernisering udbydes som option. Kommunen forventer at træffe beslutning om eventuel udnyttelse af optionen senest ved kontraktstart.

Med "Belysningsanlæg" forstås vejbelysningsanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsynings- og styreskabe, måler- og elskabe.

Kommunen udbyder denne opgave med henblik på at identificere den virksomhed ("Leverandøren"), som fremadrettet skal varetage drift, vedligehold og modernisering af belysningsanlægget.

Kommunen har i henhold til udbudslovens § 49, stk. 2 vurderet om aftalen kan opdeles i delkontrakter, men har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager, at samle drifts- og vedligeholdelseskontraktens samt moderniseringskontraktens opgaver til udførelse af én leverandør (herefter "Kontrakterne").

Kontrakterne indeholder følgende optioner:

- Forlængelse af driftskontrakten med 2 x 1 år.

- Indgåelse af moderniseringskontrakt vedrørende indkøb, levering og montering (modernisering) af armaturer og master.

Elforsyning af belysningsanlægget er ikke omfattet af den udbudte kontrakt.

Dokumentet "Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)" med bilag indeholder en udførlig beskrivelse af de opgaver, som er omfattet af kontrakterne samt optionen på modernisering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Design / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Forlængelse af driftskontrakten med 2 x 1 år.

- Indgåelse af moderniseringskontrakt, jf. kontraktens bilag 5.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 105-253940
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/02/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Citelum Denmark A/S
CVR-nummer: 35404546
Postadresse: Jernholmen 46-47
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 385 227.21 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 385 227.21 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte kontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte kontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ansøger må forvente en ekspeditionstid for serviceattesten på 2-3 uger og opfordres til at indhente den i god tid.

Kommunen vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. marts 2020. Forud for tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakterne, over for kommunen bekræfte, at den tidligere fremsendte dokumentation fortsat er retvisende.

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle information om ESPD. Aktører henvises i øvrigt til at søge vejledning på Udbuddet.dk som indeholder ESPD-formularen, der skal anvendes.

For spørgsmål af teknisk karakter henvises til teknisk support på Udbuddet.dk

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2021

Send til en kollega

0.047