23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-246546
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

EU-udbud af opvaskeanlæg til Køkkenet Holbæk Sygehus


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Pauline Dich-Johansen
E-mail: padi@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93566052
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299900&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299900&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af opvaskeanlæg til Køkkenet Holbæk Sygehus

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører leverance (levering, indtransport, opstilling, montering, installation, opstart, test, afleveringsforretning og basisuddannelse) vedr. opvaskeanlæg bestående af 1 stk. fingerbåndsopvaskemaskine, 1 stk. kurveopvaskemaskine (inkl. "fingerkurve"), 1 stk. tømningsanlæg og 1 stk. vognvaskemaskine til køkkenet på Holbæk Sygehus. Herudover omfatter udbuddet demontering og bortskaffelse af køkkenets eksisterende opvaskeanlæg.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42995000 Diverse rengøringsmaskiner
42995100 Vasketunnel
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51510000 Installation af maskiner og udstyr til almene formål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leverance (levering, indtransport, opstilling, montering, installation, opstart, test, afleveringsforretning og basisuddannelse) vedr. opvaskeanlæg bestående af 1 stk. fingerbåndsopvaskemaskine, 1 stk. kurveopvaskemaskine (inkl. "fingerkurve"), 1 stk. tømningsanlæg og 1 stk. vognvaskemaskine til køkkenet på Holbæk Sygehus. Herudover omfatter udbuddet demontering og bortskaffelse af køkkenets eksisterende opvaskeanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 180
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på serviceaftale, option på uddannelse af teknisk personale samt option på reservedele. Endelig omfatter udbuddet option på automatisk stabling af bakker på fingerbåndsopvaskemaskinen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD, del IV, afkrydse ”α” for at bekræfte, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene vedr. økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad (ultimo året) på minimum 15 % i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 =soliditetsgrad.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent;

2) Som mindstekrav kræves en egenkapital (ultimo året) for det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed, som udgør minimum 4 mio. DKK.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Ordregiver vil forud for tildeling af kontrakten indhente dokumentation for den formodede vindende tilbudsgivers opfyldelse af mindstekrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet.

Som dokumentation for soliditetsgradens og egenkapitalens størrelse skal den formodede vindende tilbudsgiver fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, tilbudsgiver tilhører:

— Hvis tilbudsgiver er revisionspligtig: Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring

— Hvis tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring eller revisors reviewerklæring om soliditetsgradens og egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende støtteerklæringen i kontraktbilag 14. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dokumentation for disse enheders soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf. ovenfor.

Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette dokumenteres, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende kontraktbilag 13. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dokumentation for alle konsortiedeltagernes soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf. ovenfor.

Ad 1) og 2) Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD, del IV, afkrydse ”α” for at bekræfte, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene vedr. teknisk og faglig kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af sammenlignelige referencer indenfor de seneste 5 år regnet fra datoen for tilbudsfristen, jf. pkt. IV.2.2) i nærværende udbudsbekendtgørelse. For at udgøre en sammenlignelig reference er det et mindstekrav, at referencen vedrører leverance til storkøkkener, kantiner, cateringfirmaer, føde- og drikkevareindustri, medicinal industri, sterilcentraler eller tilsvarende, hvor der er udvidede krav til rengøring og hygiejne ift. almindelig lager- og industriformål.

Fingerbåndsopvaskemaskine: Der skal vedlægges min. 1 sammenlignelig reference indenfor de seneste 5 år på levering, montering og installation af automatisk(e) fingerbåndsopvaskemaskine(r).

Kurveopvaskemaskine: Der skal vedlægges min. 1 sammenlignelig reference indenfor de seneste 5 år på levering, montering og installation af automatisk(e) kurveopvaskemaskine(r).

Vognvaskemaskine: Der skal vedlægges min. 1 sammenlignelig reference indenfor de seneste 5 år på levering, montering og installation af vognvaskemaskine(r).

Ordregiver vil forud for tildeling af kontrakten indhente dokumentation for den vindende tilbudsgivers opfyldelse af mindstekrav vedr. teknisk og faglig kapacitet i form af referenceliste, som skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse af referencen, herunder hvorvidt der har været tale om levering, montering og installation af den pågældende maskine.

2) Dato for kontraktens opstart, forstået som dato for kontraktunderskrift.

3) Slutdato, forstået som dato for kontraktens udløb eller afslutning. Der er ikke et krav om, at kontrakten skal være udløbet eller afsluttet på tidspunktet for tilbudsafgivelse.

4) Modtager, herunder kundens navn samt kontaktperson hos kunden. Bemærk, at ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 34.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

— Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

— Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

— Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

— Ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

— Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

— Ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 - 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.078