23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 138-367298
Offentliggjort
20.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Aftale om drift og vedligeholdelse af trafiksignaler, ITS-udstyr og andet udstyr mv


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Skovbo Lagoni
E-mail: LV6T@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aftale om drift og vedligeholdelse af trafiksignaler, ITS-udstyr og andet udstyr mv.

Sagsnr.: 2021-0208223
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indre og ydre, drift og vedligeholdelse af ca. 400 trafiksignalanlæg samt ITS-udstyr, cykelbarometre og "din fart" tavler i Københavns Kommune. Udbudsmaterialet kan findes på byggeweb (www.rib-software.dk) under nummeret TN003584: https://rib-software.dk/udbudsportal

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31620000 Signalapparater, akustiske eller visuelle
34923000 Udstyr til vejtrafikregulering
34924000 Variable meddelelsestavler
34970000 Trafikovervågningssystem
34990000 Styre-, sikkerheds-, signal- og belysningsudstyr
34996000 Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje
50232000 Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
50232200 Vedligeholdelse af trafikfyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indre og ydre drift og vedligeholdelse af ca. 400 trafiksignalanlæg samt ITS-udstyr, cykelbarometre og ”din fart” tavler. Oversigt over det nuværende antal signalanlæg og typer findes i kravspecifikationen (bilag 1) og anlægsoversigt (Bilag 7) i udbudsmaterialet.

Den kommende leverandør skal sikre, at der opretholdes et højt niveau af tryghed og trafiksikkerhed, samt at kommunens anlæg så vidt muligt bevarer sin værdi og sine egenskaber i sikkerheds- og funktionsmæssig henseende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 2 gange 2 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver og virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på er udelukket fra deltagelse, hvis de er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 10 mio. DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 5 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab.

- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

- Tilbudsgiver skal til brug for ovenstående vurdering udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- Tilbudsgiveren skal fremlægge en reference, hvor tilbudsgiveren i minimum 2 år har haft ansvar for drift og vedligehold af trafiksignaler samt relateret udstyr og hvor antallet af anlæg i samme by/område har været flere end 40 anlæg.

- Tilbudsgiver skal fremlægge en reference, hvor tilbudsgiveren har haft ansvar for drift og vedligehold af trafiksignaler og relateret udstyr, og hvor drift og vedligehold også har omfattet 3. parts udstyr (her menes udstyr af andet fabrikat end tilbudsgivers egne produkter), som har betydet, at tilbudsgiver har skulle koordinere med andre leverandører under udførelsen af opgaven.

Tilbudsgiveren kan højst oplyse 2 referencer til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis tilbudsgiveren afleverer mere end 2 referencer, vil TMF alene se på de første 2 referencer. Tilbudsgiver kan anvende den samme reference til dokumentation for opfyldelse af begge mindstekrav.

Referencer må maksimalt være 5 år på tilbudstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden. Referencer må gerne være på igangværende opgaver, dog skal opgaven have været i gang i minimum 2 år på tilbudstidspunktet. Grunden til, at fristen er udvidet fra henholdsvis 3 år til 5 år er, at TMF vil sikre tilstrækkelig konkurrence samt at der ofte er tale om længerevarende kontrakter, som der ikke udbydes et stort antal af hvert år.

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse følgende i ESPD del IV afsnit C:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder antallet af anlæg

- Tilbudsgivers konkrete rolle i opgaven, herunder beskrivelse af andelen af planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver

- Periode for opgavens udførelse

- Værdien af opgaven ekskl. moms.

- Omfanget af 3. parts udstyr under opgaven.

TMF forbeholder sig retten til at kontakte leverandøren for de vedlagte referencer og inddrage eventuelle udtalelser herfra i evalueringen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at TMF har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at TMF har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2021

Send til en kollega

0.032