23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 138-367805
Offentliggjort
20.07.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Ophør af udbudt facility managementaftale for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
E-mail: fes@mil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ejendomsstyrelsen.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ophør af udbudt facility managementaftale for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ISS Facility Services A/S indgik i november 2017 efter udbud en partnerskabskontrakt vedrørende facility management af forsvarets etablissementer med ordinært udløb i januar 2024.

Begge parter har imidlertid oplevet udfordringer under kontraktperioden i en sådan grad, at kontrakten nu er nødlidende. Parterne har derfor forhandlet et førtidigt endeligt ophør af kontrakten pr. 1. juni 2022 frem for til ordinært ophør af kontrakten pr. 31. januar 2024. Se nærmere beskrivelse i punkt II.2.4).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 104 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45222200 Teknisk arbejde for militære anlæg
45222300 Teknisk arbejde for sikkerhedsanlæg
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
55512000 Drift af kantiner
75251100 Brandbekæmpelse
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77314000 Vedligeholdelse af arealer
79992000 Receptionsarbejde
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
90620000 Snerydning
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
90911300 Vinduespudsning
98310000 Vask og rensning
98341120 Ejendomsservice
98341140 Viceværtservice
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ISS Facility Services A/S indgik i november 2017 efter udbud en partnerskabskontrakt vedrørende facility management af forsvarets etablissementer med ordinært udløb i januar 2024.

Begge parter har imidlertid oplevet udfordringer under kontraktperioden i en sådan grad, at kontrakten nu er nødlidende. Parterne har derfor forhandlet et førtidigt endeligt ophør af kontrakten pr. 1. juni 2022 frem for til ordinært ophør af kontrakten pr. 31. januar 2024. Af hensyn til leveringssikkerheden overdrages kontraktens serviceområder dog successivt fra ISS til Ejendomsstyrelsen. Ejendomsstyrelsen hjemtager eller genudbyder således udførelsen af serviceområderne og de medarbejdere, der er knyttet til udførelsen af opgaverne, tidligere end oprindelig aftalt. Parterne indgår en ophørsaftale, der regulerer forholdene omkring ophøret. Ophøret sker i medfør af partnerskabskontrakten men således, at partnerskabskontakten ophører før tid mod økonomisk kompensation til Ejendomsstyrelsen for det førtidige ophør og med nogle mindre ændringer i partnerskabskontrakten, herunder Ejendomsstyrelsens overtagelse af øgleskabe fra ISS og ændring af ISS’ ryddeliggørelsesforpligtelse i rengøringsrum, værksteder, varmecentraler og kontorfaciliteter mv. Desuden sker der i medfør af partnerskabskontraktens ændringsbestemmelse tilpasning af partnerskabkontraktens Key Performance Indicators (KPI-model) til det successive ophør af serviceområderne mv., og i medfør af ændringsbestemmelsen foretages en præcisering af det serviceniveau, som ISS skal levere i den resterende aftaleperiode.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Parterne har oplevet udfordringer under kontraktperioden i en sådan grad, at kontrakten nu er nødlidende. Parterne har derfor forhandlet et førtidigt endeligt ophør af kontrakten pr. 1. juni 2022 frem for til ordinært ophør af kontrakten pr. 31. januar 2024.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 124-329395
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ophør af udbudt facility managementaftale for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ISS Facility Services A/S
Postadresse: Gyngemose Parkvej 50
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 104 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Den ordregivende myndighed har opnået enighed om en ophørsaftale med den i afsnit V.2.3) nævnte leverandør. For klagefrister henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 5
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 1715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2021

Send til en kollega

0.047