23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 166-434881
Offentliggjort
27.08.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Skanderborg Kommune - Indkøb

Udbud på vask og leje af arbejdsbeklædning til pleje- og køkkenpersonale i Skanderborg Kommune


Skanderborg Kommune - Indkøb

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune - Indkøb
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Kjærgaard Andersen
E-mail: ditte.kjaergaard.andersen@skanderborg.dk
Telefon: +45 87947107
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/162165651.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.skanderborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/162165651.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/162165651.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på vask og leje af arbejdsbeklædning til pleje- og køkkenpersonale i Skanderborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører etablering og drift af vask- og lejeordning af arbejdsbeklædning til Skanderborg Kommunes medarbejdere inden for områderne pleje og praktisk hjælp, sygepleje samt køkken, herunder overtøj til udekørende medarbejdere.

Der skal ske levering til 11 leveringsadresser, og den rene beklædning skal lægges i medarbejdernes renttøjsskabe.

Det er alene køkkenpersonalet i ældre-køkkenerne, der er omfattet. Øvrigt køkkenpersonale i kommunen er ikke omfattet.

Udbuddet omfatter forventeligt 800-900 medarbejdere. De omfattede medarbejdere arbejder både fuld- og deltid.

Beklædningen skal være personopmærket, dog skal der endvidere leveres puljetøj til afløsere og til øvrigt behov.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder mindstekrav og krav til ydelserne, henvises til udkast til kontrakt, Bilag 2 - Kravspecifikationen og Bilag 3 -Tilbudslisten, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Tryk her https://permalink.mercell.com/162165651.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
18200000 Ydertøj
18443300 Hovedbeklædning
98311000 Afhentning af vasketøj
98312000 Tekstilrensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Skanderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Alene prækvalificerede tilbudsgiver opfordres til at afgive tilbud. Prækvalifikation sker i henhold til afsnit II.2.9. Ordregiver forbeholder sig ret til at gennemføre flere forhandlingsrunder end beskrevet herunder, samt at forhandle på andre måder end ved fysisk fremmøde.

Såfremt Tilbudsgiver har forbedringsforslag til udbudsmaterialet, opfordres Tilbudsgiver til at beskrive disse sammen med angivelse af eventuelle uhensigtsmæssigheder i materialet. Forslagene skal vedlægges det indledende tilbud.

De indledende tilbud vil blive gennemgået af Ordregiver, og den enkelte Tilbudsgiver vil modtage en elektronisk orientering med forhold i tilbuddet, som Ordregiver på forhandlingsmødet enten ønsker præciseret/uddybet eller Tilbudsgivers stillingtagen til.

Første forhandlingsrunde forventes gennemført 17.-18. november 2021.

Ordregiver vil stille spørgsmål til det indledende tilbuds indhold og afklare eventuelle uklarheder mv. samt påpege det afleverede tilbuds relative stærke og svage elementer.

Ordregiver vil desuden påpege, såfremt det indledende tilbud indeholder forhold, der indebærer at tilbuddet må anses som ukonditionsmæssigt, såfremt disse forhold ikke ændres i det endelige tilbud. Tilbudsgiver kan dog ikke forvente at Ordregiver påpeger alle forhold, der kan have indflydelse på konditionsmæssigheden.

Derefter kan Tilbudsgiver give en tilbagemelding på udbudsmaterialet, herunder uhensigtsmæssigheder.

Ordregiver vil udarbejde referater fra forhandlingsmøderne, som skal dokumentere indholdet på de enkelte møder.

Ordregiver er opmærksom på at sikre, at der ikke udøves forskelsbehandling mellem Tilbudsgiverne ved at give oplysninger, der kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre. Ordregiver tilstræber derfor, at enhver oplysning - som Ordregiver har meddelt en eller flere tilbudsgivere under forhandlingerne, og som må formodes at være af relevans for samtlige tilbudsgivere i relation til udformningen af de fremadrettede tilbud vil blive meddelt samtlige tilbudsgivere senest sammen med opfordringen til at afgive tilbud.

Efter forhandlingsrunden udsendes der et kort referat af mødet til den pågældende Tilbudsgiver, samt eventuelt reviderede krav til samtlige tilbudsgivere.

Oplysninger og oplæg fra den enkelte Tilbudsgiver kan føre til, at Ordregiver anser det for nødvendigt at revidere og/eller konkretisere sine krav i udbudsmaterialet. Sådanne ændrede krav vil kunne indgå i forhandlingerne med samtlige tilbudsgivere.

Ved behov for at ændre/konkretisere udbudsmaterialet, vil et revideret materiale blive sendt ud, når forhandlingsrunden er slut. Herefter følger en kort periode, hvor Tilbudsgiver har mulighed for at stille yderligere spørgsmål inden afgivelse af næste/endeligt tilbud.

Efter afslutningen af forhandlingerne opfordrer Ordregiver Tilbudsgiverne til at afgive endeligt tilbud, som vil danne grundlag for Ordregivers tildeling.

Fristen for det endelige tilbud fastlægges, så alle tilbudsgivere har rimelig tid til at udarbejde deres endelige tilbud.

Det endelige tilbud skal være fuldstændigt, og det er Tilbudsgivers ansvar, at det ikke indeholder forbehold eller i øvrigt vilkår, der vil medføre ukonditionsmæssighed.

Det endelige tilbud evalueres af Ordregiver på baggrund af det fastsatte tildelingskriterium.

Tilbudsgiverne vil modtage samtidig oplysning om resultatet af evalueringen og tildelingsbeslutningen via udbudssystemet.

Ordregiver gennemfører ikke forhandlinger om de endelige tilbud, men der vil dog inden for rammerne af de udbudsretlige regler kunne ske afklaring og præcisering af det vindende tilbud.

Såfremt Ordregiver vælger at antage et indledende tilbud, vil der ikke blive gennemført nogen forhandlingsrunde, som beskrevet i ovenstående.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i forhandlingerne. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service (Implementering og daglig drift) / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 4 ansøgere, der lever op til udvælgelses- og egnethedskravene, jf. punkt III, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 4 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de oplysninger, som ansøger har angivet i forhold til teknisk og/eller faglig formåen, det vil sige at udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at de oplyste referencer indeholder flest mulige delelementer af den udbudte opgave, jf. punkt II.1.4). Endvidere vurderes det, at jo flere referencer, jo bedre.

Udvælgelsen sker således med udgangspunkt i sammenlignelige og konditionsmæssige referencer jf. punkt III.1.3), hvor ordregiver vil lægge vægt på:

- At referencerne i videst mulige omfang angår leverance til offentlige myndigheder.

- At referencerne i videst mulige omfang angår vask og leje af arbejdsbeklædning til pleje- og køkkenpersonale.

- At referencerne i videst muligt omfang indeholder vask og leje af overtøj.

- At referencerne i videst muligt omfang indeholder ilægning af beklædning i medarbejderes renttøjsskabe.

- At referencerne i antal omfattede medarbejdere i videst muligt omfang er nær på Ordregivers antal omfattede medarbejdere på 800-900 medarbejdere.

- At referencerne i antal leveringssteder i videst muligt omfang er nær på Ordregivers antal leveringssteder på 11 leveringssteder.

- At referencerne i videst muligt omfang vedrører personopmærket tøj.

Såfremt der oplyses flere end 5 referencer, vurderer ordregiver alene på de 5 først oplistede referencer.

Kontrakterne i referencerne må ikke være afsluttet mere end 3 år før ansøgningsfristens udløb.

Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så ovenstående tydeligt fremgår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 i forhold til egenkapital og soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal det seneste regnskabsår have haft en:

-Egenkapital på minimum 10 millioner kr.

-Soliditetsgrad på minimum 15%

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde mindstekrav til teknisk og faglig formåen jf. udbudslovens §143 i forhold til referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal fremvise en referenceliste med minimum 3 sammenlignelige kontrakter. Der må højest fremsendes 5 referencer. Fremsendes mere end 5 referencer vil Ordregiver alene vurdere de første 5.

Med sammenlignelige menes i forhold til kontraktens omfang og karakter - det vil sige:

-Udførelse af leje- og vaskeriydelse for større virksomhed/offentlig myndighed med levering af arbejdsbeklædning med mindst: 500 medarbejdere og 5 forskellige leveringsadresser

- Arbejdsbeklædning til pleje- eller køkkenpersonale.

Kontrakten må ikke være afsluttet mere end 3 år før ansøgningsfristen. Varigheden på kontrakten/aftalen skal have været mindst 180 dage. For så vidt angår igangværende kontrakter/aftaler, skal disse have været i drift - hermed menes, at arbejdsbeklædningen skal være leveret og i brug - i minimum 180 dage på datoen for ansøgningsfristen, for at disse kan udgøre en reference.

Følgende skal oplyses for hver reference:

-Kundens navn og kontaktoplysninger

-Beskrivelse af ydelserne

-Kontraktperiode

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene for kontraktens udførelse fremgår af udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale (udbudsbetingelser, udkast til kontrakt, kravspecifikation og øvrigt materiale/bilag, som er en del af dette udbud).

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul vedr. løn og arbejdsvilkår, som Tilbudsgiver skal overholde.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 114-299676
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

ESPD: Tilbudsgiver skal i ESPD-dokumentet (via Mercell) bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1-3 eller udelukkelsesgrundene i § 136, nr. 1)-3). Ordregiver stiller desuden krav om, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6. Inden Tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den Tilbudsgiver, som ifølge Ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet, dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. Udbudsloven § 159, stk. 2. Ordregiver vil kræve følgende dokumentation: 1) Vedrørende udelukkelsesgrundene: Gyldig serviceattest, jf. Udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen. 2) Vedrørende økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab for det regnskabsår, som Tilbudsgiver har nævnt i ESPDdokumentet jf. Udbudslovens § 154. Hvis Tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsrapporter, skal Tilbudsgiver endeligt dokumentere egenkapital og soliditetsgrad på en anden passende måde, jf. Udbudslovens § 154, stk. 2. 3) Vedrørende teknisk og/eller faglig formåen: Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation. 4) Støtteerklæring hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. Tilbud afgivet af et konsortium eller tilbudsgiver, der baserer sig på anden enheds formåen (økonomisk/finansiel/teknisk/faglig) skal afgive oplysning herom i ESPD via Mercell. Er Tilbudsgiver et konsortium eller baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager i konsortiet/enhed. Konsortiedeltagerne skal i ESPD'et angive, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. Tilbudsgivere, der baserer sig på en anden enhed, skal specificere, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiet/tilbudsteamet ydelser/roller angives i ESPD'et. Spørgsmål og svar: Tilbudsgiver kan stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål stilles skriftligt, på dansk via Mercell. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser bliver offentliggjort via Mercell. På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og Tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale. Se udbudsbetingelserne for nærmere beskrivelse af krav til tilbuddets indhold.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/08/2021

Send til en kollega

0.047