23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 191-494093
Offentliggjort
01.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Domea.dk s.m.b.a

Professionelle Vaskerimaskiner


Domea.dk s.m.b.a

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Domea.dk s.m.b.a
CVR-nummer: DK
Postadresse: Oldenburg Allé 3
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Niclas Shaheen Schmidt
E-mail: nss@domea.dk
Telefon: +45 20221213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.domea.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pasxeibuvr
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Professionelle Vaskerimaskiner

Sagsnr.: 21-202
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42716000 Vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Løbende levering af professionelle vaske- og tørremaskiner og tilhørende betalingssystemer, samt service og vedligehold af professionelle vaske- og tørremaskiner, til større og mindre fællesvaskerier i almene boligselskaber.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51543400 Installation af vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner
39291000 Artikler til vaskerier
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Løbende levering af professionelle vaske- og tørremaskiner og tilhørende betalingssystemer, samt service og vedligehold af professionelle vaske- og tørremaskiner, til større og mindre fællesvaskerier i almene boligselskaber.

I forhold til at foretage indkøb på den tildelte rammeaftale med leverandørerne, vil Ordregiver anvende en kombineret tilgang, hvor der primært anvendes direkte tildeling (efter behovsmodellen) og sekundært miniudbud efter de følgende principper:

- Direkte tildeling efter behovsmodellen: Som hovedregel vil ordrer blive tildelt den leverandør, som i det enkelte anskaffelsestilfælde bedst opfylder det givne behov, der er objektivt begrundet af faglige, tekniske og funktionelle kriterier, og med afsæt i rammeaftaleleverandørernes tilbud samt de objektive kriterier i rammeaftalen.

- Miniudbud: Når der er behov for at etablere nye vaskerier eller foretage komplette udskiftninger af alle maskiner i et eksisterende vaskeri, vil der blive gennemført miniudbud mellem rammeaftaleleverandørerne med henblik på at tildele den givne ordre. Fremgangsmåden for miniudbud er at genåbne konkurrencen blandt rammeaftalens leverandører baseret på de samme vilkår, som tildelingskriterierne i nærværende udbud og ud fra de objektive kriterier i rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 333 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

• Tilbudsgivers samlede omsætning på salg og service af professionelle vaskemaskiner, tørretumblere og betalingssystemer – dvs. tilsvarende det område den udbudte rammeaftale vedrører – skal udgøre minimum 10 mio. kr. ekskl. Moms i det seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgivers årsomsætning på salg og service af professionelle vaskemaskiner, tørretumblere og betalingssystemer – dvs. tilsvarende det område den udbudte rammeaftale vedrører – skal udgøre minimum 10 mio. kr. ekskl. Moms beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 disponible regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

• Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 mio. kr.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgivers samlede omsætning på salg og service af professionelle vaskemaskiner, tørretumblere og betalingssystemer – dvs. tilsvarende det område den udbudte rammeaftale vedrører – skal udgøre minimum 10 mio. kr. ekskl. Moms i det seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgivers årsomsætning på salg og service af professionelle vaskemaskiner, tørretumblere og betalingssystemer – dvs. tilsvarende det område den udbudte rammeaftale vedrører – skal udgøre minimum 10 mio. kr. ekskl. Moms beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 disponible regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

• Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 mio. kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere minimum 4 referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, som omfatter salg og service af professionelle vaskemaskiner, tørretumblere og betalingssystemer – dvs. tilsvarende det område den udbudte rammeaftale vedrører. Hver reference skal minimum have en gennemsnitlig årlig værdi på 150.000 kr. ekskl. moms.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere minimum 4 referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, som omfatter salg og service af professionelle vaskemaskiner, tørretumblere og betalingssystemer – dvs. tilsvarende det område den udbudte rammeaftale vedrører. Hver reference skal minimum have en gennemsnitlig årlig værdi på 150.000 kr. ekskl. moms.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I forhold til at foretage indkøb på den tildelte rammeaftale med leverandørerne:

- Direkte tildeling efter behovsmodellen: Som hovedregel vil ordrer blive tildelt den leverandør, som i det enkelte anskaffelsestilfælde bedst opfylder det givne behov, der er objektivt begrundet af faglige, tekniske og funktionelle kriterier, og med afsæt i rammeaftaleleverandørernes tilbud samt de objektive kriterier i rammeaftalen.

- Miniudbud: Når der er behov for at etablere nye vaskerier eller foretage komplette udskiftninger af alle maskiner i et eksisterende vaskeri, vil der blive gennemført miniudbud mellem rammeaftaleleverandørerne med henblik på at tildele den givne ordre. Fremgangsmåden for miniudbud er at genåbne konkurrencen blandt rammeaftalens leverandører baseret på de samme vilkår, som tildelingskriterierne i nærværende udbud og ud fra de objektive kriterier i rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/10/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/10/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Offentlig åbning af de indkomne tilbud vil ikke finde sted.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Offentlig åbning af de indkomne tilbud vil ikke finde sted.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagevejledning

Klagevejledningen skal iagttages ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud.

Klagevejledningen skal iagttages ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud.

Hvem kan klage?

Det er ikke alle, som kan indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Kun virksomheder, som har en retlig

interesse i at indgive klage, kan klage. Det vil typisk dreje sig om:

•Virksomheder, som har overvejet at give tilbud på opgaven, men som har undladt det f.eks. på grund af

indholdet af udbudsbetingelserne,

•Virksomheder, som har anmodet om at blive prækvalificeret, men ikke blev det, eller

•Virksomheder, som har givet tilbud på opgaven, men som ikke har fået den.

DA Standardformular 02 - Udbudsbekendtgørelse 15 / 22

Hertil kommer, at økonomi- og erhvervsministeren har tillagt visse organisationer og myndigheder klageadgang.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Klagefrister

•Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

•Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.◦Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

•Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192),

forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

•Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal

være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

•Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

•Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:

”§ 7. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets

Direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter

afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171,

stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2021

Send til en kollega

0.047