23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 196-509790
Offentliggjort
08.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Faxe Kommune

Udbud af Drift og vedligehold af vejbelysning og sportsanlæg i Faxe Kommune


Faxe Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
Postadresse: Frederiksgade 9
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Munck
E-mail: Kenneth.munck@lightbureau.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kommunen@faxekommune.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311237&B=EVENEX
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311237&B=EVENEX
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311237&B=EVENEX
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Drift og vedligehold af vejbelysning og sportsanlæg i Faxe Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Faxe Kommune (herefter "Kommunen") udbyder drift og vedligehold af kommunens vejbelysnings- og sportsanlæg. Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt ca. 7200 armaturer og 10 sportsanlæg samt tilhørende master, skabe og elforsyning. Disse er primært placeret på offentlige veje og, jf. bilag A, anlægsdata. Hvis Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse indgå i opgaven.

Kontrakten indeholder en option: Forlængelse af Driftskontrakten med 2 x 1 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper
31527200 Udendørsbelysning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af Drift og vedligehold af vejbelysning og sportsanlæg i Faxe Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af Driftskontrakten med 2 x 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav om tilbudsgivers kvalitetsledelsessystem og miljøledelsessystem, (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.D.)

#Tilbudsgiver skal have et Kvalitetsledelsesystem (KLS), der efterlever retningslinjerne i ISO 9001 eller tilsvarende.

#Tilbudsgiver skal have et Miljøledelsessystem efter ISO14001 eller tilsvarende.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere dennes autorisation, kvalitetsledelsessystem og miljøledelsessystem i form af kopi eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

# Tilbudsgivers omsætning, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

# Tilbudsgivers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

# Tilbudsgivers anordningsgaranti, jf ESPD'er, pkt. IV.B.

Bemærk: Tilbud fra konsortier er tilladt, her skal dog afgives ESPD for alle deltagere i konsortiet. Det er tilladt at bruge underleverandører til opfyldelsen af denne opgave. Ved brug af underleverandører skal disse virksomheder oplyses på tilbudstidspunktet (i tilbudsskrivelsen). Hvis tilbuddet baseres på en underleverandørs formåen, skal der ligeledes afleveres særskilt ESPD for denne underleverandør

Dokumentation: Ved anmodning skal godkendte regnskaber for seneste 3 år fremsendes. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivere skal opfylde følgende mindstekrav:

# Omsætning relateret til vejbelysning, for de tre seneste regnskabsår skal minimum være 10 mio. DKK årligt.

# Soliditetsgrad i % (egenkapital/aktiver) skal være minimum 15% i det seneste regnskabsår.

# Skal være i stand til at få stillet en anfordringsgaranti på 15% af den 4. årige tilbudssum fra pengeinstitut, forsikringsselskab, kautionsselskab eller lignende.

I ESPD’ets del II skal pkt. A, B og C udfyldes.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'er angive følgende oplysninger:

# Referencer med tilbudsgivers mest relevante erfaring med tilsvarende opgaver inden for de seneste fem år, jf. ESPD'et okt. IV.C.

# Antallet af virksomhedens ledende medarbejdere, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

# Udførende personales kursusdeltagelse, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

Bemærk: Tilbud fra konsortier er tilladt, her skal dog afgives ESPD for alle deltagere i konsortiet. Det er tilladt at bruge underleverandører til opfyldelsen af denne opgave. Ved brug af underleverandører skal disse virksomheder oplyses på tilbudstidspunktet (i tilbudsskrivelsen). Hvis tilbuddet baseres på en underleverandørs formåen, skal der ligeledes afleveres særskilt ESPD for denne underleverandør.

Dokumentation: Referencer udgør dokumentation. Kursusbevis skal fremsendes efter anmodning. For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

# Tilbudsgiver skal som et minimum have varetaget drift og vedligehold af vejbelysning i tre tilsvarende opgaver for kommuner inden for de seneste 5 år med en kommune som hovedkontraktholder. Følgende oplysninger om referencen skal angives i ESPD’et pkt. IV.C:

• Kundenavn med kontaktperson (e-mail og telefon nummer)

• Beskrivelse af opgaven

• Kontrakt opstart og kontrakt ophør

• Kontraktsum

# Tilbudsgiver skal som minimum have én projektleder/arbejdsleder (som tilbudsgiver forventer skal udføre opgaven), med følgende kompetencer:

• Være elinstallatør / El ingeniør.

• Have gennemført L-AUS kursus ved kontraktindgåelse, eller inden for det sidste år have

modtaget geninstruktion i L-AUS bestemmelserne.

• Minimum 3 års relevant erhvervserfaring.

• Have gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads, Trin II".

# Udførende personale skal som minimum have gennemført følgende kurser:

• Have gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads, Trin I".

• Kabelmontør har gennemført ”føring af elkabler”3 m. kursus bevis.

• Have gennemført L-AUS kursus ved kontraktindgåelse, eller inden for det sidste år have

modtaget geninstruktion i L-AUS bestemmelserne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal være autoriseret i henhold til Elinstallatørloven, autorisationsnummer skal oplyses.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bodsbestemmelser om:

— 10.000 DKK pr. påbegyndt døgn ved forsinket afhjælpning

— 2.000 DKK pr. kalenderdag for manglende opdatering af anlægsdata

Leverandøren skal stille sikkerhed for sine forpligtelser på anfordringsvilkår.

I kontrakten er fastsat vilkår vedrørende etik, social ansvar og arbejds- socialklausuler (bilag 5).

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

ndsæt:

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund,eller en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte Kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende serviceattest (eller tilsvarende for udenlandske tilbudsgivere) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af en af de ovenfor nævnte udelukkelsesgrunde.

Kommunen vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. juni 2021.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2021

Send til en kollega

0.079