23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 206-538362
Offentliggjort
22.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Opdateringer

Rettelse
(16.11.2021)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 18-11-2021
Time: 23:59
Læses:
Dato: 25-11-2021
Time: 23:59

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 18-11-2021
Time: 23:59
Læses:
Dato: 25-11-2021
Time: 23:59

Vask, leje og levering af arbejdsbeklædning og/eller linned


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Selma Pizovic
E-mail: spi@ifirs.dk
Telefon: +45 28691418
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/164866868.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/164866868.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/164866868.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask, leje og levering af arbejdsbeklædning og/eller linned

Sagsnr.: 91172
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører vask, leje og levering af arbejdsbeklædning og/eller linned til Ordregiver.

Arbejdsbeklædningen og/eller linnedet skal anvendes på Ordregivers adresser og afdelinger på blandt andet køkkener, skolehjem, konferencefaciliteter m.m.

Udbuddet omfatter blandt andet vask, leje og levering af følgende produkter/ydelser:

- Benklæder

- Forklæder

- Kokkejakker

- Skjorter

- Termotøj

- T-shirts

- Sengelinned

- Badekåber

- Duge, klude, servietter og viskestykker

- Håndklæder

Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter/ydelser og produktgrupper/ydelsesgrupper, herunder de krav produkterne/ydelserne skal opfylde, henvises til afsnit 8 - Kravspecifikation og Bilag 3 - Tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 190 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18234000 Benklæder
18330000 T-shirts og skjorter
19231000 Linned
39512000 Sengelinned
39513100 Duge
39513200 Bordservietter
39514000 Håndklæder og vaskeklude, viskestykker og karklude og lign.
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen forventes at træde i kraft den 01.04.2022 og løber indtil den 31.03.2026, hvorefter Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 x 12 måneder.

Følgende medlemsskoler deltager i udbuddet (herefter kaldet Ordregiver):

- AMU Syd

- College 360

- Dalum Landbrugsskole

- EUC Lillebælt

- HANSENBERG

- Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens

- Social- og Sundhedsskolen Syd

- Syddansk Erhvervsskole

- UddannelsesCenter Holstebro

- Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Social- og Sundhedsskolen Syd tiltræder først aftalen pr. 01.05.2021.

Den samlede indkøbsmængde forventes for en 4-årig periode at udgøre i alt kr. 5.460.000,00.

Den forventede omsætning på aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæreygtighed / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 190 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge aftalen med 2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring ved aftalens start med en forsikringssum på minimum kr. 10.000.000. Dette skal bekræftes i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Forsikringssummen skal være på minimum kr. 10.000.000.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre minimum 3 referencer, som er sammenlignelige med den udbudte opgave. Referencerne skal være udført af Tilbudsgiver. For at en reference anses for sammenlignelig, skal nedenstående kriterier være opfyldt og fremgå af ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav: Referencen skal angå levering af vask og leje af arbejdsbeklædning og linned

Minimumskrav: Referencen skal være udført inden for de seneste tre år.

Minimumskrav: Referencen skal have en værdi på mere end kr. 100.000 pr. år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/11/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/11/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Aftalen forventes udbudt på ny i 20xx til 20xx afhængig af optionens udnyttelse jf. punkt II.2.7).

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2021

Send til en kollega

0.062