23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 206-539763
Offentliggjort
22.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Forsyning

Transformere inkl. forbrugsvarer, reservedele og tilhørende tjenesteydelser


Aalborg Forsyning

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Forsyning
CVR-nummer: 33 16 46 10
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Ingemann Larsen
E-mail: martin.larsen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25207000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67537036-7fc2-4a17-a41f-0b6c7e313af7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67537036-7fc2-4a17-a41f-0b6c7e313af7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67537036-7fc2-4a17-a41f-0b6c7e313af7/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transformere inkl. forbrugsvarer, reservedele og tilhørende tjenesteydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverancen omhandler levering af transformatortyper med transformering fra 132-150kV til 50-60kV med effekter på mindst 100 MVA og fra 50-60kV til 10kV med effekter på mindst 30 MVA, tilsluttet eksisterende transmissionsnetværk.

Leverancen fordrer især kompetencer med levering, projektering og produktion af transformatortyperne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

9310 Vodskov, Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

jf. afsnit. II.1.4) "Kort beskrivelse"

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny Aftalen på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret til at forny Aftalen på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele udbuddet i delkontrakter af hensyn til stordriftsfordele og for i videst mulig omfang at begrænse transaktionsomkostninger, koordination af snitflader og kontraktadministration.

Ordregiver har af hensynet til at sikre konkurrencen valgt at tilbudsgivers referencedokumentation for relevante Leverancer kan gå 10 år tilbage fra tilbudsfristens udløb.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anvende den elektroniske version af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) via Ethics og angive følgende information I ESPD afsnit IV.B:

"Soliditetsgrad": Tilbudsgiver skal angive sin soliditetsgrad, , defineret som Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, for de seneste tre (3) reviderede og afsluttede finansielle år, såfremt sådan information er tilgængelig, jf. afsnit IV.

"Omsætning": Tilbudsgiver skal angive sin årsomsætning for de seneste tre (3) reviderede og afsluttede finansielle år, såfremt sådan information er tilgængelig, jf. afsnit IV.B

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

"Soliditetsgrad": Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 15 %, for de seneste tre (3) reviderede og afsluttede finansielle år beregnet som summen af soliditetsgraderne divideret med 3.

"Omsætning": Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årsomsætning på mindst DKK 70.000.000 indenfor de seneste tre (3) reviderede og afsluttede finansielle år beregnet som summen af årsomsætningerne divideret med 3.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anvende den elektroniske version af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og angive følgende information I ESPD afsnit IV.C:

Referencer:

Tilbudsgiver skal udfylde listen I ESPD´et med minimum 2 og maksimalt 5 af de vigtigste lignende leverancer for hver transformatortype, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4 indenfor de seneste 10 år fra ansøgningsfristens udløb og bør fortrinsvist omfatte:

- En beskrivelse af hver levering, der klart tilkendegiver hvilke dele af leveringen der er lignende med Ordregi-vers korte beskrivelse jf. afsnit II.1.4 og II.2.4.

- Information om i hvilken periode levering blev udført, inklusiv om levering er afsluttet eller igangværende.

- Karakteren af leveringerne.

- Modtageren af leverancen (Specifikke navne foretrækkes, men skal nødvendigvis ikke inkluderes).

Listen skal indeholde minimum 2 og maksimalt 5 lignende leverancer for hver transformatortype.

Såfremt listen ikke indeholder minimum 2 leverancer for hver transformatortype, er ansøgningen ukonditionsmæssig.

Såfremt listen indeholder mere end 5 leverancer for hver transformatortype, vil kun de første 5 oplistede leverancer for hver transformatortype indgå i Ordregivers egnethedsvurdering af tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne påvise erfaring i form af minimum 2 og maksimalt 5 leverancer for hver transformatortype, hvor de beskrevne leverancer, samlet set, skal påvise erfaring med levering, projektering og produktion af transformatortyperne som efterspurgt i Del III.1.3, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4, inden for de seneste 10 år fra tilbudsfristens udløb.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles krav om forskudsbetalingsgaranti og leverancegaranti ved sikkerhedsstillelse jf. rammeaftalens afsnit 5.3 og 6.3.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gør opmærksom på at Ordregiver har særlige vilkår i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen angående CSR jf. rammeaftalens afsnit 2.8.1.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Afsnit II.2.6) "Anslået" værdi på DKK 80.000.000 skal betragtes som rammeaftalens maksimalværdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2. 6. 2016) m.v. (loven kan hentes påwww.retsinformation.dk), gælder følgende øvrige frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,jf. lovens § 6, stk. 4.

I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2021

Send til en kollega

0.047