23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 211-553605
Offentliggjort
29.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

www.ibinder.dk

Udbyder

Horsens Kommune

Opdateringer

Rettelse
(03.11.2021)

I.3
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=agxpetijrk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=agxpetijrk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse


Yderligere oplysninger
Der afholdes informationsmøde torsdag den 11.november 2021 kl. 10:00-11:30. Mødet afholdes via en digital platform. Tilmelding til informations- og spørgemødet skal ske til heln@horsens.dk senest den 8.november 2021. Link til mødet fremsendes til deltagerne ved deres tilmelding.

Udbud af rammeaftale for drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafikanlæg i Horsens Kommune


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Helene Elna Nord.
E-mail: heln@horsens.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsens.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale for drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafikanlæg i Horsens Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter omfatter drift og vedligehold af Horsens Kommunes vejbelysnings- og trafiksignalanlæg over en 4 årig periode.

Vejbelysningsanlægget består af ca. 21.000 lyspunkter. Af lyspunkterne er ca. 11.000 LED armaturer, som er monteret inden for de sidste 5 år. Den resterende del forventes skiftet over de kommende 5 år. Derudover omfatter rammeaftalen tillige vedligeholdelse og drift af det ydre udstyr i 61 (56 ITS anlæg og 5 Swarco anlæg) trafiksignalanlæg. Derudover kan der forekomme udkald til fartvisere, trafiktavler og P-automater.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34993000 Vejbelysning
34996100 Trafiksignaler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter drift og vedligehold af Horsens Kommunes vejbelysnings- og trafiksignalanlæg over en 4-årig periode. Vejbelysningsanlægget består af ca. 21.000 lyspunkter. Af lyspunkterne er ca. 11.000 LED armaturer, som er monteret inden for de sidste 5 år. Den resterende del forventes skiftet over de kommende 5 år. Arbejdet omfatter det ydre udstyr i 61 (56 ITS anlæg og 5 Swarco anlæg) trafik-signalanlæg. Derudover kan der forekomme udkald til fartvisere, trafiktavler og P-automater.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad punkt II.1.5), II.2.6) Den maksimale værdi af rammeaftalen er 40.000.000,00 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår

Baserer tilbudsgiver sig på andre juridiske enheder i opfyldelse af et eller flere økonomiske minimumskrav vedrørende egnethed, skal tilbudsgiver vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed. Såfremt der ikke vedlægges ESPD for denne anden juridiske enhed har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske/finansielle kapacitet.

Ved en sammenslutning af juridiske enheder (f.eks. konsortium med flere virksomheder) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende juridiske enheder i sammenslutningen i særskilte ESPD´er. Hvis tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle og/eller andre enheders faglige/tekniske formåen skal tilbudsgiver senest i forbindelse med ordregivers indhentelse af dokumentation for de i ESPD´et angivne oplysning er kunne godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvengie til opfyldelse af aftalen, f.eks. ved at udfylde støtteerklæring for disse enheder tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådgivning i rammeaftalens varighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have en årlig omsætning i det seneste disponible regnskabsår på minimum dkk 15.000.000,00

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge beskrivelse af maksimalt 4 afsluttede referencer, som maksimalt er 5 år gamle beregnet fra tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Med afsluttede referencer menes referencer, hvor drift af vedligeholdelse af vejbelysning og trafiksignaler er afsluttet. En rammeaftalen kan anvendes som reference, såfremt rammeaftalen omfatter konkrete tilsvarende opgaver som den udbudte, dvs. rammeaftalen skal omfatte drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg og trafiksignaler, vagtordning m.v. jf. iøvrigt SAB for en nærmere beskrivelse af den konkrete ydelse.

Følgende oplysninger skal angives i referencerne:

Beskrivelse af den konkrete opgave og ydelser, herunder om opgaven omfatter vedligeholdelse, drift, vagtordning, nyanlæg m.v.

Kontaktinformationer på bygherren

Værdien af den konkrete reference (kontraktværdien)

Baserer tilbudsgiver sig på andre juridiske enheder i opfyldelse af et eller flere af minimumskrav vedrørende teknisk og faglig kapacitet egnethed, skal tilbudsgiver vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed. Såfremt der ikke vedlægges ESPD for denne anden juridiske enhed har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds teknisk og falige kapacitet.

Ved en sammenslutning af juridiske enheder (f.eks. konsortium med flere virksomheder) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende juridiske enheder i sammenslutningen i særskilte ESPD´er. Hvis tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle og/eller andre enheders faglige/tekniske formåen skal tilbudsgiver senest i forbindelse med ordregivers indhentelse af dokumentation for de i ESPD´et angivne oplysning er kunne godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af aftalen, f.eks. ved at udfylde støtteerklæring for disse enheder tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådgivning i rammeaftalens varighed. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på anden juridisk enhed i forhold til den faglige/tekniske formåen skal den pågældende støttende virksomhed udføre arbejdet i kontraktperioden, jf. entreprisekontraktens punkt 1.2.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum kunne fremvise 2 referencer, som tilsammen dokumenterer tilbudsgivers erfaring med tilsvarende opgaver i forhold ydelser omfattet af opgaven samt tilsvarende økonomisk størrelse.

Med "tilsvarende opgaver" menes referencer som dokumenterer erfaring med:

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning og

Drift og vedligeholdelse af trafiksignaler

Med "tilsvarende økonomiske størrelse" menes referencer som dokumenterer tilbudsgivers erfaringer med ovenstående minimumskrav (både erfaring med drift og vedligeholdelse af vejbelysning og drift og vedligeholdelse af trafiksignaler skal være dokumenteret gennem ansøgers referencer). Med "økonomiske størrelse2 forstås som minimum en omsætning pr. reference dkk 1.500.000,00.

Ovenstående krav er kumulative og skal være opfyldte for at minimumskravet er mødt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til rammeaftalens punkt 7 i forhold til sociale klausuler samt arbejdsklausuler, idet disse alene er overordnet angivet i udbudsbekendtgørelsen:

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som Entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende, hvor arbejdet udføres. Entreprenøren skal på Bygherrens forlangende kunne dokumentere, at Entreprenørens og eventuelle underentreprenørers ansatte aflønnes som ovenfor anført, samt at Entreprenøren og eventuelle underentreprenører overholder ILO-konvention nr. 94.

Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af Aftalen. Ved ”praktikant” forstås en arbejdstager (elev), som Entreprenøren, eller en eventuel underentreprenør, indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om andet EU-land.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2021
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Der er ikke adgang til budåbning.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til budåbning.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udfyldelse af ESPD sker i den elektroniske udbudsportal. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Dog skal støttende virksomheder underskrive ESPD. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt og underskrevet ESPD-dokument.

Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/oknyheder/

2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/ Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137

ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers omsætning samt egenkapital for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Ad punkt I.3) Udbudsmaterialet kan findes hos ibinder.

Ad punkterne II.1.5) og II.2.6) Det i punkterne anførte beløb er estimater baseret på det forventede indkøb af af drift,- og vedligeholdelse i rammeaftalens 4 årige periode. Rammeaftalens maksimale værdig er 40.000.000,00 kr.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20.000 kr.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Der henvises iøvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/ for en nærmere beskrivelse af indgivelse af klage.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/10/2021

Send til en kollega

0.081