23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 222-585805
Offentliggjort
16.11.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

(16.11.2021)
Lockheed Martin Aeronautics Company
Marietta, Georgia

Anskaffelse af service og support til C-130J-30


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Julia Holte Maurer
E-mail: fmi-sd-aam14@mil.dk
Telefon: +45 25239125
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af service og support til C-130J-30

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50650000 Reparation og vedligeholdelse af militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har behov for at forlænge en rammeaftale på service og support til de danske fly af typen C-130J-30. FMI har behov for at leverandøren leverer og opdaterer dokumentation på flyene således at forsvaret kan forestå vedligeholdelse af flyene samt reparationer af reservedele til flyene.

-

Fly af typen C-130J-30 er udviklet af leverandøren og anvendes af flere lande verden over. Leverandøren har på denne baggrund adgang til information om den samlede flyflåde, som ingen andre har, og som er afgørende for at kunne indsamle viden om skader og fejl på flyene. Derudover har FMI behov for adgang til leverandørens ingeniører.

-

Fly af typen C-130J-30 anvendes af det danske forsvar til taktisk transport af tropper og materiel i krigs- og katastrofeområder samt til flyvninger i områder hvor civile fly ikke må og/eller kan operere.

-

Da ydelserne er vitale for flyenes funktionsdygtighed og hermed for forsvaret er det afgørende, at leverandøren fortsat leverer de pågældende ydelser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Support og vedligeholdelse på fly af typen C-130J-30 udføres hovedsageligt i Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se ovenfor under afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Fly af typen C-130J-30 har stor operativ betydning for forsvaret, og det er derfor af afgørende betydning, at de er funktionsdygtige. På baggrund af de strenge krav som Forsvaret stiller til materiel- og personsikkerhed er det FMIs vurdering, at en ny leverandør ikke vil kunne opfylde disse krav.

Fly af typen C-130J-30 er særdeles komplekse, hvilket særligt skyldes de modifikationer som forsvaret har fået foretaget af flyene med installation af ekstra udstyr. Det kræver således et indgående kendskab til flyene at kunne foretage reparationer, tilpasninger og opdateringer af dokumentationen på flyene. Det er FMIs vurdering, at det alene er Lockheed Martin som besidder den specifikke know-how om flyene, som kræves.

Forsvarets strenge krav til materiel- og personsikkerhed gør, at forsvaret ikke kan acceptere anvendelse af leverandører, som ikke er certificeret til at arbejde med flyene. Såfremt FMI fik en ikke-certificeret leverandør til at servicere flyene, ville dennes kendskab bygge på egne observationer, tanker og målinger. Forkerte beregninger samt dokumentation vil kunne have fatale følger for materiel og personel, da en forkert udregning eller servicering af flyene i værste tilfælde kan medføre alvorlige ulykker. Manglende funktionalitet af flyene vil påvirke de danske styrkers funktionsdygtighed negativt, da det er afgørende for forsvaret at flyene kan anvendes.

På baggrund af ovenstående er det FMIs vurdering, at der foreligger tekniske grunde efter Forsvarsdirektivets art. 28, nr. 1, litra e, som gør, at kontrakten kun kan tildeles Lockheed Martin, da de besidder en så specifik know-how, at det alene er denne virksomhed, der kan levere de beskrevne leverancer. Derudover kan anvendelse af ikke-certificerede leverandører kunne påvirke flyenes funktionsdygtighed og i værste tilfælde medføre ulykker.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/10/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Lockheed Martin Aeronautics Company
By: Marietta, Georgia
NUTS-kode: US United States
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

-

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en [kontrakt/rammeaftale] uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2021

Send til en kollega

0.063