23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 230-605753
Offentliggjort
26.11.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Tønder Kommune

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg samt vintertjeneste til Tønder Kommune


Tønder Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Bram van Leeuwen
E-mail: bvl1@toender.dk
Telefon: +45 30704137
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://toender.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337812
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg samt vintertjeneste til Tønder Kommune

Sagsnr.: 05.00.00-G01-70-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg samt vintertjeneste til Tønder Kommune. Se yderligere beskrivelse af udbuddet under pkt. II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 146 991 365.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34143000 Motorkøretøjer til vintervedligeholdelse
44113910 Materialer til vintervedligeholdelse
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77314100 Anlæg af græsplæner
77320000 Vedligeholdelse af sportsarealer
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
77341000 Træbeskæring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Arealer henhørende under Tønder Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg samt vintertjeneste til Tønder Kommune. Udbuddets omfang omfatter i hovedtræk:

Vej og Park opgaver:

Drift og vedligeholdelse af ca. 1.089 km kommuneveje.

Drift og vedligeholdelse af ca. 335 km grusveje.

Snerydning og saltning på ca. 265 km veje, cykelstier, fortove mm.

Drift og pleje af ca. 248 ha grønne områder.

Vandløb:

”Regulativfastsat grødeskæring og kantklipning, som udgangspunkt med grødebåd, i 22 offentlige vandløb med en samlet længde på 85.174 meter. Til opgaven hører håndtering af grødebåde, grødespærringer og afklippet grøde. Opgaven skal udføres i perioden 1. juni til 1. oktober.”

Skoler:

Vej- og parkopgaver.

10 skoler og institutioner.

Kultur:

Vej- parkopgaver

Ca. 84 ha græs på idrætsanlæggene (fra opvisningsplæne til naturgræs).

Ca. 30 idrætsanlæg.

4 kunstgræsbaner.

Øvrige kommunale ejendomme:

Vej- og parkopgaver samt vintertjeneste.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Drifts- og leverings-sikkerhed / Vægtning: 20
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste værdi, er beregnet under forudsætning af af en 4-årig kontraktperiode.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 184-479091
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg samt vintertjeneste til Tønder Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arkil A/S
CVR-nummer: 15070544
Postadresse: Søndergård Alle 4
By: Vojens
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6500
Land: Danmark
E-mail: pme@arkil.dk
Telefon: +45 76104460
Fax: +45 76104401
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 146 991 365.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Den oplyste værdi, er under forudsætning af en kontraktperiode på 4 år.

Kontrakten vil være gældende fra. d. 1.4.2022

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2021

Send til en kollega

0.062