23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 240-631921
Offentliggjort
10.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herlev Kommune - Analyse, Indkøb og Udbud

Vask og leje af arbejdsbeklædning til medarbejdere i Center for Sundhed og Voksne


Herlev Kommune - Analyse, Indkøb og Udbud

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune - Analyse, Indkøb og Udbud
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Valentina Stosic
E-mail: valentina.stosic@herlev.dk
Telefon: +45 44526015
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/168776571.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/168776571.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/168776571.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask og leje af arbejdsbeklædning til medarbejdere i Center for Sundhed og Voksne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Herlev Kommune udbyder opgaven vedr. vask og leje af arbejdsbeklædning til Herlev Kommunes medarbejdere i Center for Sundhed og Voksne. Udbuddet gennemføres med henblik på indgåelse af en offentlig kontrakt.

Udbuddet omfatter vask og leje af arbejdsbeklædning som puljebeklædning på Leverandørens vaskeri, levering og afhentning af arbejdsbeklædning samt logistikken i forbindelse hermed.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
98311000 Afhentning af vasketøj
98312000 Tekstilrensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herlev Kommune udbyder opgaven vedr. vask og leje af arbejdsbeklædning til Herlev Kommunes medarbejdere i Center for Sundhed og Voksne. Udbuddet gennemføres med henblik på indgåelse af en offentlig kontrakt.

Udbuddet omfatter vask og leje af arbejdsbeklædning som puljebeklædning på Leverandørens vaskeri, levering og afhentning af arbejdsbeklædning samt logistikken i forbindelse hermed.

Den udbudte kontrakt berører ca. 720 medarbejdere inkl. option til 170 medarbejdere for Voksen Socialetilbud. Heraf er ca. 670 månedslønnede og ca. 50 er timelønnede medarbejdere. Fordelingen er som følgende:

- Plejecentre: 285 medarbejdere

- Sundhed og rehabilitering, herunder Hjemmepleje og Træning: 265 medarbejdere

- Voksen Socialetilbud (option): 170 medarbejdere - Ordregiver ønsker en option på vask- og leje af arbejdsbeklædning som puljebeklædning til 170 medarbejdere for Voksen Socialetilbud. Optionen forventes tidligst at blive udnyttet i 2023.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af Sortiment og Service / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2022
Slut: 30/11/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at kunne forlænge kontrakten i op til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver ønsker en option på vask- og leje af arbejdsbeklædning som puljebeklædning til 170 medarbejdere for Voksen Socialetilbud.

Optionen forventes tidligst at blive udnyttet i 2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt at udbyde en samlet kontrakt i stedet for særskilte delkontraker, da det vurderes, at en samlet kontrakt vil give Ordregiver den mest hensigtsmæssige koordinering og administration af de udbudte varer og ydelser, samt den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gennemsnitlig årsomsætning på minimum 10 mio. DKK i de seneste tre regnskabsår

Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 mio. kr. for personskade og min. 5 mio. kr. for tingskade pr. år - i ESPD-et skal oplyses det samlede dækningssum

Gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste tre regnskabsår og en positiv egenkapital for det seneste regnskabsår. Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Gennemsnitlig positiv soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår og en positiv soliditetsgrad i seneste årsregnskab. Soliditetsgraden opgøres som: Egenkapital x 100 / aktiver. Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Gennemsnitlig årsomsætning på minimum 10 mio. DKK i de seneste tre regnskabsår

Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 mio. kr. for personskade og min. 5 mio. kr. for tingskade pr. år - i ESPD-et skal oplyses det samlede dækningssum

Gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste tre regnskabsår og en positiv egenkapital for det seneste regnskabsår. Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Gennemsnitlig positiv soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår og en positiv soliditetsgrad i seneste årsregnskab. Soliditetsgraden opgøres som: Egenkapital x 100 / aktiver. Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver oplyser om mindst 3 referencer over de betydeligste kontrakter inden for vask og leje af arbejdsbeklædning til offentlige myndigheder, som Tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år. Referencen skal tilsvarende dække arbejder/ydelser.

Referencen skal indeholde oplysninger om følgende:

Overordnet karakteristik af kontrakten (feltet "Beskrivelse")

Samlet kontraktværdi (feltet "Beløb")

Tidspunkt for udførelsen af kontrakten (felterne "startdato" og "slutdato")

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver oplyser om mindst 3 referencer over de betydeligste kontrakter inden for vask og leje af arbejdsbeklædning til offentlige myndigheder, som Tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år. Referencen skal tilsvarende dække arbejder/ydelser.

Referencen skal indeholde oplysninger om følgende:

Overordnet karakteristik af kontrakten (feltet "Beskrivelse")

Samlet kontraktværdi (feltet "Beløb")

Tidspunkt for udførelsen af kontrakten (felterne "startdato" og "slutdato")

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 181-470324
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/01/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedr. Udelukkelse:

I ESPD-et skal Tilbudsgiver oplyse, om Tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende:

Straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1 og 2, jf. ESPD del III.A

Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3, jf. ESPD del III.B

Udbudslovens § 136, herunder interessekonflikter i henhold til § 24 nr. 18, konkurrencefordrejning som følge af § 39, eller har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, jf. ESPD del III C

Tilbudsgiver, der er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet og denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemmehørende i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2, jf. ESPD del III C.

Vedr. Dokumentation for oplysninger i ESPD:

Ordregiver forventer først at indhente dokumentation for oplysninger i ESPD-et umiddelbart før offentliggørelsen af tildelingen af kontrakten og alene fra den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Nedenfor er det beskrevet, hvilken dokumentation, Tilbudsgiver skal fremsende.

Dokumentation vedr. udelukkelse

Som dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse, accepterer Ordregiver en attest, certifikat eller lignende i henhold til nationale regler i Tilbudsgivers hjemland jf. Udbudslovens § 153, stk. 1 og 2.

Det skal dokumenteres, at såvel Tilbudsgiver som medlemmer af Tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i Tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. 5.2.

For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten kan indhentes via følgende link:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Bemærk: Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om Serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af Tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af Serviceattesten.

Dokumentation vedr. minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. ESPD del IV punkt B, skal den vindende Tilbudsgiver kunne dokumentere regnskabstallene i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring, samt dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring.

Hvis der er sket væsentlige ændringer i Tilbudsgivers økonomiske situation siden sidste regnskabsaflæggelse, skal regnskabstallene suppleres med en revisorerklæring, der redegør for ændringernes karakter og betydning for de relevante regnskabstal.

Dokumentation vedr. minimumskrav til teknisk og faglig formåen

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. ESPD del IV punkt C, betragtes referencelisten fra ESPD-et som endelig dokumentation.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2021

Send til en kollega

0.062