23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 240-634019
Offentliggjort
10.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse

Vindere

(10.12.2021)
TYR Tactical, LLC
Peoria

Ballistisk beskyttelsesvestsystem samt reservedele og services


Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Løber-Meincke
E-mail: fmi-sd-alj09@mil.dk
Telefon: +45 41710474
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ballistisk beskyttelsesvestsystem samt reservedele og services

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) påtænker at indgå en rammeaftale vedrørende anskaffelse af ballistisk beskyttelsesvestsystem samt en rammeaftale vedrørende anskaffelse af reservedele og services til de ballistiske beskyttelsesvestsystemer ved at indgå to aftaler med TYR Tactical, som er den eksisterende leverandør af ballistiske beskyttelsessystemer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 250 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35800000 Personlig udrustning og støtteudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI påtænker at indgå følgende rammeaftaler med TYR Tactical:

- en rammeaftale med en varighed på 10 år angående anskaffelse af ballistiske beskyttelsesvestsystemer

- en ramme aftale med en varighed på 10 år med en yderligere option på 7 år angående anskaffelse af reservedele samt services ifm. de anskaffede ballistiske beskyttelsesvestsystemer

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen omhandlende reservedele og service til de anskaffede ballistiske beskyttelsesvestsystemer vil have en varighed af 10 år samt en yderlige option på forlængelse af 7 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

FMI ønsker at indgå rammeaftaler om anskaffelse af ballistisk beskyttelsesvestsystem og reservedele hertil. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes hos TYR Tactical, da rammeaftalerne på grund af tekniske årsager/beskyttelse af eksklusive rettigheder kun kan overdrages til denne leverandør. Dette skyldes, at TYR Tactical ejer patentrettighederne til aflastningssystemet, som det ballistiske beskyttelsesvestsystem også består af. Hertil kommer nødvendigheden af kompatibilitet mellem systemet og reservedelene, samt de øvrige tilhørende kritiske genstande, som skal fungere sammen med det ballistiske beskyttelsesvestsystem. Derudover begrunder sikkerhedsmæssige hensyn nødvendigheden af, at anskaffelsen leveres af en leverandør med det rette tekniske kenskab.

-

FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene. FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel artikel 28, nr. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

-

FMI agter på den baggrund af indgå en 10-årig rammeaftale angående anskaffelse af ballistisk beskyttelsesvestsystem samt en 10-årig rammeaftale med option på yderligere 7 år (i alt 17 år) angående anskaffelse af reservedele hertil med TYR Tactical. FMI vurderer på baggrund af materiellets restlevetid, at der kan indgås aftale med en varighed, der overstiger 7 år. Hertil kommer, at et leverandørskifte vil være forbundet med tekniske vanskeligheder, da der vurderes at foreligge en eneleverandørsituation.

Rammeaftalerne vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: TYR Tactical, LLC
By: Peoria
NUTS-kode: US United States
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 250 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedrørende pkt. II.1.7) og pkt. V.2.4): Rammeaftalernes anslåede samlede værdi er mellem 850 mio. DKK og 1.250 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalernes endelige værdi, jf. nedenfor. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalerne i deres løbetid. Usikkerheden om rammeaftalernes endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om, i hvilket præcist omfang, de af rammeaftalerne omfattede anskaffelser vil blive anvendt i Forsvaret. Såfremt det besluttes, at det pågældende materiel skal anvendes bredere og dermed af flere personelgrupper, end hvad der i øjeblikket er truffet beslutning om, vil dette medføre et væsentlig større forbrug på aftalerne, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.

-

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalerne direkte og ikke datoen for rammeaftalernes indgåelse. Rammeaftalerne vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalerne vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

-

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

-

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

-

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2021

Send til en kollega

0.062