23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 248-656923
Offentliggjort
22.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Struer Kommune

EU-Udbud på levering af vask og leje af beklædning og linned til Struer Kommune


Struer Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Struer Kommune
CVR-nummer: 29189951
Postadresse: Østergade 11 -15
By: Struer
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7600
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard.
E-mail: asbjorn@struer.dk
Telefon: +45 23230909
Fax: +45 96848109
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/168798457.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.struer.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/168798457.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/168798457.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud på levering af vask og leje af beklædning og linned til Struer Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af leje og vask af beklædning og linned til Struer Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Struer Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører vask og lejeordning af beklædning og linned til Sundhed og Omsorg, herunder Hjemmeplejen, sygeplejen, kostområdet, aktivitet og Tandplejen/CTN i Struer Kommune.

De omfattede enheder og institutioner fremgår af Bilag 5 - Oversigt over medarbejdere og lokationer.

Udbuddet omfatter ca. 520 medarbejdere. Der tages forbehold for ændringer i antallet af medarbejder omfattet af udbuddet, antallet af leveringssteder og adresser, f.eks. som følge af omstrukturering, udlicitering, kapacitetsændringer eller tilsvarende.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 1 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 6 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indgås på de vilkår, der fremgår af den vedlagte kontrakt jf. bilag 4. Til tilbuddet skal vedlægges en "designguide" på samtlige tilbudte modeller med henvisning til positionsnummer for beklædningsdelen i bilag 2 tilbudsliste. F.eks. En Pdf fil med billede/præsentation af tøjet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 10. mio. kr. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital på 10. mio. kr. Dokumentationen skal såfremt der anmodes om det være attesteret af en uafhængig revisor.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er krav til referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan anføre en referenceliste med angivelse af minimum 2 kommuner eller offentlige myndigheder, hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har leveret vask og leje af beklædning for minimum 450 medarbejdere og mindst 10 leveringsadresser. Referencerne skal indeholde, kontaktperson (navn, tlf.nr. og e-mail), periode for udførelse af opgaven, antal leveringsadresser og antallet af personer som der er leveret tøj til.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I forbindelse med opfyldelse af kontrakten, modtager leverandøren personoplysninger på ordregivers ansatte, som leverandøren bliver databehandler for. Der indgås derfor databehandleraftale mellem parterne. Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele kontraktperioden holdes i kraft og være betalt. Dækningen skal for hver forsikringsbegivenhed pr. år dække minimum 10 millioner danske kroner for personskade og 5 millioner danske kroner for tingsskade. Den maksimale værdi og dermed det maksimale træk på kontrakten kan max være DKK 15.000.000. Såfremt dette beløb skulle overstiges i kontraktperioden, vil kontrakten have udtømt sin virkning. Øvrige kontraktvilkår fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt (Bilag 4)

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/02/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/02/2022
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske

udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit

"Udelukkelse").

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige

udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud,

skal dokumentere de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med

tilbudsafgivning, bl.a. ved at indhente en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra

Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af

en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt

være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante

certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de

erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land,

kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig

myndighed i det pågældende land.

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i

tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i kontrakten eller

udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre ordregiver

opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om,

hvorvidt tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud. På baggrund af indkomne spørgsmål kan der

ske efterfølgende ændringer eller præciseringer i det offentliggjorte udbudsmateriale,

herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om

eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens §

155, nr. 2.

Den maksimale værdi og dermed det maksimale træk på kontrakten kan max være DKK 15.000.000. Såfremt dette beløb skulle overstiges i kontraktperioden, vil kontrakten have udtømt sin virkning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2021

Send til en kollega

0.047