23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 251-667376
Offentliggjort
27.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Norddjurs Kommune

Opdateringer

Rettelse
(03.01.2022)

II.1.4)
I stedet for:
Norddjurs Kommune ønsker at indgå kontrakt om dokningsarbejder på færgen M/F Anholt. Arbejderne skal udføres på et af leverandøren anvist værft i perioden 28. februar 2022 - 3. april 2022, som nærmere beskrevet i kontrakten. Der henvises i det hele til udbudsmaterialet for en indgående beskrivelse af anskaffelsen og leverandørens forpligtelser.
Læses:
Norddjurs Kommune ønsker at indgå kontrakt om dokningsarbejder på færgen M/F Anholt. Arbejderne skal udføres på et af leverandøren anvist værft i perioden 28. marts 2022 - 3. april 2022, som nærmere beskrevet i kontrakten. Der henvises i det hele til udbudsmaterialet for en indgående beskrivelse af anskaffelsen og leverandørens forpligtelser.


Yderligere oplysninger
Som også anført i det yderligere udbudsmateriale, herunder kontrakten og bilag skal dokningsarbejderne udføres i perioden 28. marts 2022 - 3. april 2022.
Således ændres pkt. II.1.4) (kort beskrivelse) fra:
Norddjurs Kommune ønsker at indgå kontrakt om dokningsarbejder på færgen M/F Anholt. Arbejderne skal udføres på et af leverandøren anvist værft i perioden 28. februar 2022 - 3. april 2022, som nærmere beskrevet i kontrakten. Der henvises i det hele til udbudsmaterialet for en indgående beskrivelse af anskaffelsen og leverandørens forpligtelser.
til:
Norddjurs Kommune ønsker at indgå kontrakt om dokningsarbejder på færgen M/F Anholt. Arbejderne skal udføres på et af leverandøren anvist værft i perioden 28. marts 2022 - 3. april 2022, som nærmere beskrevet i kontrakten. Der henvises i det hele til udbudsmaterialet for en indgående beskrivelse af anskaffelsen og leverandørens forpligtelser.
Herved er den anførte periode for arbejdernes udførelse ændret fra 28. februar 2022 - 3. april 2020 til 28. marts 2022 - 3. april 2022.

Udbud af dokningsarbejder på færgen M/F Anholt


Norddjurs Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=318090&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=318090&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af dokningsarbejder på færgen M/F Anholt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Norddjurs Kommune ønsker at indgå kontrakt om dokningsarbejder på færgen M/F Anholt. Arbejderne skal udføres på et af leverandøren anvist værft i perioden 28. februar 2022 - 3. april 2022, som nærmere beskrevet i kontrakten. Der henvises i det hele til udbudsmaterialet for en indgående beskrivelse af anskaffelsen og leverandørens forpligtelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
50241100 Reparation af skibe
50244000 Istandsættelse af skibe eller både
50245000 Modernisering af skibe
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Arbejderne udføres hos leverandøren

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 28/02/2022
Slut: 03/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Norddjurs Kommune har mulighed for at tilvælge visse arbejder, som herefter skal udføres af leverandøren som en del af hovedopgaven. Se kontraktens pkt. 4.1.1 og bilag 1.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres under hensyntagen til den anvendte arbejdsklausul; der henvises til kontraktens pkt. 3.4 for yderligere oplysninger.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/01/2022
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4 og bilag B (pkt. 2) for muligheden for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Der vil den 5. januar 2022 blive afholdt et informationsmøde, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4.1. Det vil være muligt at besigtige færgen M/F Anholt, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4.2.

-o0o-

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

-o0o-

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

-o0o-

Norddjurs Kommune kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2021

Send til en kollega

0.046