23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 005-009725
Offentliggjort
07.01.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Solrød Kommune

Tøjvask til visiterede borgere


Solrød Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
CVR-nummer: 68534917
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulla Skovgaard
E-mail: usk@solrod.dk
Telefon: +45 56182258
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.solrod.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65970
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320528&B=SOLROED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320528&B=SOLROED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tøjvask til visiterede borgere

Sagsnr.: 88.12.03-Ø54-1-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftalen består af:

Udlån af vasketøjssække

Afhentning af vasketøjssæk på borgerens bopæls adresse

Sortering, vask og tørring af vasketøj i henhold til vaskeanvisning

Sammenlægning og emballering af det vasketøj

Aflevering af vasket tøj på borgerens bopæls adresse

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Solrød Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen består af:

Udlån af vasketøjssække

Afhentning af vasketøjssæk på borgerens bopæls adresse

Sortering, vask og tørring af vasketøj i henhold til vaskeanvisning

Sammenlægning og emballering af det vasketøj

Aflevering af vasket tøj på borgerens bopæls adresse

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakt løber i 24 måneder med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsiver må ikke have forfalden ubetalt gæld til det offentlige på over kr. 100.000.

Tilbudsgiver skal, indenfor de seneste 24 måneder, kunne dokumentere en årlig omsætning på minimum kr. 500.000 i forhold til vaskeriydelser til visiterede borgere.

Tilbudsgiver skal ifølge årsregnskaberne have et positivt resultat efter skat, når resultatet for de seneste tre år lægges sammen.

Minimum tre positive referencer af minimum samme omfang udført inden for de seneste tre år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

50 % pris

30 % service

20 % miljø

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/02/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er tale om et nyt aftaleområde i Solrød Kommune. Der er eksistere således ingen data i forhold til hvor mange borgere der kan forventes at blive visiteret til ordningen.

Visitation og Koordinationsenheden visitere borgere til vaskeordningen og træffer således afgørelse om tildeling og udmåling. Visitationen sker fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. inden for rammerne af det serviceniveau, Ordregiver har fastlagt.

Som udgangspunkt bevilliges de visiterede borgere hjælp til tøjvask hver 14. dag.

Ordregiver kan ikke garantere en bestemt opgavetyngde, da det dels er afhængig af, hvor mange borgere der visiteres og dels af borgernes konkrete valg af leverandør.

Grundet borgernes frie valg efter §91 i serviceloven (LBK nr. 1548 af 1. juli 2021) skal aftalen betragtes som et tilbud til de enkelte borgere, der er visiteret til vaskeordningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der eksistere intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: Danmark
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2022

Send til en kollega

0.078