23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 038-099313
Offentliggjort
23.02.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Norlys Holding A/S

Vindere

Rammeaftale om køb af Kabelskabe til el-distribution

(18.07.2022)
Triarca A/S
Bjørnkærvej 3
8783 Hornsyld

EU-udbud af Kabelskabe til eldistribution


Norlys Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norlys Holding A/S
CVR-nummer: 25 48 21 90
Postadresse: Tietgensvej 4
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Baggesgaard Juhl-Pedersen
E-mail: frejuh@norlys.dk
Telefon: +45 27822758
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Baggesgaard Juhl-Pedersen
E-mail: frejuh@norlys.dk
Telefon: +45 27822758
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://n1.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 Randers A/S
CVR-nummer: 29312435
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Baggesgaard Juhl-Pedersen
E-mail: frejuh@norlys.dk
Telefon: +45 27822758
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://n1.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce075ba0-f4f4-434c-b813-ea2ca889d9bc/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce075ba0-f4f4-434c-b813-ea2ca889d9bc/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce075ba0-f4f4-434c-b813-ea2ca889d9bc/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af Kabelskabe til eldistribution

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Norlys ønsker levering af bestykkede kabelskabe, kabelskabe uden komponenter samt komponenter til hele forsyningsområdet.

Norlys Holding A/S udbyder Aftalen på vegne af:

Norlys Holding A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg, CVR-nr. 25482190

N1 A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N., CVR-nr. 25154150

N1 Randers A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N., CVR-nr. 29312435

Ovenstående selskaber er tillige Part på Rammeaftalen. De tre ordregivende enheder kan hver især trække på Rammeaftalen efter behov. Norlys Holding A/S er den ansvalige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, men Rammeaftale indgås af alle Parter. Fra aftalestart vil det primært være Norlys Holding A/S og N1 A/S, der trækker på aftalen. N1 Randers A/S’ træk på aftalen vil udgøre en mindre del af det samlede behov. Grundet planlagte system- og organisationsændringer i løbet af aftaleperioden, forventes det, at det på sigt primært vil være Norlys Holding A/S, der vil foretage træk på aftalen på vegne af alle Parter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31213300 Kabelfordelingsskab
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Norlys ønsker levering af bestykkede kabelskabe, kabelskabe uden komponenter samt komponenter til hele forsyningsområdet. Aftalen indgås som en rammeaftale med én leverandør.

Krav til produkter er nærmere beskrevet i bilag B, kravspecifikation.

Der estimeres med en samlet årlig volumen på cirka 5.000 kabelskabe. Estimatet er ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug og forventet øget aktivitet. Estimatet er ikke bindende for ordregiver.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

Den maksimale samlede volumen af Rammeaftalen inkl. optioner er: 35.000 kabelskabe.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2022
Slut: 31/05/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Norlys kan som option beslutte at forlænge Aftalen på uændret vilkår op til 3 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse.

For yderligere oplysninger omkring forlængelser henvises til udbudsmaterialet.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 3-5 Ansøgere. Hvis flere end 5 Ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de Ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver herunder lægge vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer indeholdende kabelskabe

- Leverancer til forsyningsvirksomheder

- Leverancer til kystnære områder

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, en joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de fem (5) nyeste angivne referencer i anmodningen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindste krav at:

Ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 10 mio. kr. i hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger har en soliditetsgrad på 20 % i hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes oplyse følgende per reference:

Modtager af produktet herunder gerne oplysninger om virksomhedstype.

Beskrivelse af produktet herunder gerne en konkret beskrivelse af den faktisk leverance.

Angivelse af årstal eller periode for udførelse af opgaven, der dokumenterer, at leverancen er sket inden for de seneste fem (5) år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Ansøger kan påvise mindst:

Tre (3) sammenlignelige referencer inden for de seneste fem (5) år.

Referencerne skal dokumentere Ansøgers betydeligste leverancer inden for de udbudte Produkter jf. Bilag B, Kravspecifikation.

Ansøger opfordres til at angive så detaljerede oplysninger som muligt pr. reference.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/11/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i prækvalifikationen gennemføres elektronisk via Ethics ved udfyldelse af ESPD’et. Ansøger skal registrere sig i Ethics og udfylde ESPD’et.

ESPD'et er et foreløbigt bevis for at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 5 jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 samt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelses § 10. Ansøger skal oplyse virksomhedens navn, CVR nr., postadresse og kontaktperson.

Krav til ESPD dokumentation fremgår af udbudsbetingelserne. Ordregiver indhenter dokumentation jf. prækvalifikationsmaterialets for udelukkelse og egnethed i umiddelbar forlængelse af prækvalifikationen.

Ordregiver forbeholder sig retten, til at tildele rammeaftalerne på baggrund af det foreløbige tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2022

Send til en kollega

0.047