23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 072-192465
Offentliggjort
12.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gentofte Kommune

Vindere

Drift og vedligehold af vejbelysning i Gentofte Kommune 2022 - 2026

(11.07.2022)
Andel Lumen A/S
Hovedgaden 26
4520 Svinninge

Udbud af kontrakt om "Udførelse af drift og vedligehold af vejbelysning i Gentofte Kommune"


Gentofte Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig
E-mail: msgd@gentofte.dk
Telefon: +45 29377603
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d85415f7-03b8-4a9a-a4c8-27cbc1605048/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d85415f7-03b8-4a9a-a4c8-27cbc1605048/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d85415f7-03b8-4a9a-a4c8-27cbc1605048/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d85415f7-03b8-4a9a-a4c8-27cbc1605048/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om "Udførelse af drift og vedligehold af vejbelysning i Gentofte Kommune"

Sagsnr.: EMN-2022-02217
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører udførelse af drift og vedligehold af belysningsanlægget i Gentofte Kommune.

Med ”Belysningsanlæg” forstås vejbelysningsanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsyning- og styreskabe, måler- og elskabe, samt Torontoanlæg.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
50232000 Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
50232110 Tilvejebringelse af drift af offentlig belysning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter drift og løbende vedligehold af ca. 11.433 master og armaturer, som er placeret på veje, stier og pladser hvoraf størstedelen cirka 8.500 er LED-inserts til københavner-armaturer

Den udbudte opgave omfatter ikke moderniseringer (disse udbydes særskilt som anlægsopgaver).

Elforsyning af Belysningsanlægget er ikke omfattet af den udbudte kontrakt.

Den udbudte kontrakt omfatter varekøb og levering af master og armaturer med henblik på 1:1 udskiftning ved udtjente komponenter.

Belysningsanlægget er relativt opdateret, da det fra 2019-2021 har fået udskiftet hovedparten af lyskilderne til LED.

Antallet af driftssager er faldet i takt med udskiftningen til LED – i 2020 var der 900 driftssager, og i 2021 har der været 160.

Master og armaturer uden skadevolder gennemsnit per år ud fra de seneste to års drift og vedlige-hold.

Master der er udskifte 8 stk. per år.

Master der er rettet 10 stk. per år.

Armatur der er skiftet 12 stk. per år.

Kabelfejl vil også indgå i drift- og vedligehold, og her kan det oplyses, at der i 2020 blev indmeldt 23 kabelfejl og i 2021 27 kabelfejl.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 mdr

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontraktperiode: 2 x 12 mdr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital, Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 20% i det senest tilgængelige regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det senest tilgængelige regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer

Gennemsnitlige antal medarbejdere

Materiel

Miljø- og kvalitetsledelsessystem

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers virksomhed har de krævede autorisationer på el- vvs- og kloakinstallationsområdet jf. LBK nr. 30 af 11.01.2019 Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs, og kloakinstallationsområdet.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 3 aftaler om drift og vedligeholdelsesopgaver med kommuner indenfor de seneste 2 år, og at aftalerne har en årlig omsætning på mindst 500.000 kr.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har mindst 2 fastansatte overmontører og 4 fastansatte el-montører/elektrikere med erfaring indenfor drift og vedligehold af offentlig vejbelysning.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum disponerer over 2 lifte (12 meter) og 4 ser-vicevogne).

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere at dennes miljøledelsessystem er ISO 14001 eller tilsvarende.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere at dennes kvalitetsledelsessystem er

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/05/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/05/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal endvidere fremlægge dokumentation for ikke at være omfattet af grundlag for udelukkelse i form af en attest eller certifikat udstedt af den kompetente myndighed i tilbudsgivers hjemland — for danske tilbudsgivere en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Dokumentation for soliditetsgrad og egenkapital for senest disponible regnskabsår i form underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende.

• Kopi af gældende erhvervsansvarsforsikring i form af kopi af gældende forsikringstager eller police (fremsendes senest ved kontraktstart).

• En liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD.

• Dokumentation for de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikation i form af attesteret CV'er for de beskrevne medarbejdere (2 overmontører og 4 elektrikere).

• Dokumentation for det angivne materiel i form af en erklæring om, at tilbudsgiver disponerer over udstyret til opfyldelse af kontrakten.

• Dokumentation for miljøledelsessystem og kvalitetsledelsessystem i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

Kopi af autorisation til at måtte udføre el-, VVS og kloakinstallationsarbejder.

Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som Ordregiver selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøre sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse Ordregiver om, hvor oplysningerne vil kunne findes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2022

Send til en kollega

0.063