23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 084-225498
Offentliggjort
29.04.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Vindere

(29.04.2022)
Danske Patruljeskibe K/S
c/o Terma A/S Hovmarken 4
8520 Lystrup

design, konstruktion og vedligeholdelse af patruljeskibe


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Anders Engsig Christensen
E-mail: anec@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 30278694
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

design, konstruktion og vedligeholdelse af patruljeskibe

Sagsnr.: 4012039 - Patruljefartøjer
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35510000 Krigsskibe
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at anskaffe et antal patruljeskibe (forventeligt 5-6) ved Danske Patruljeskibe K/S. Aftalen omfatter både design, integration af systemer, konstruktion og vedligeholdelse i en initialperiode (på forventeligt 5 år) af de nye patruljeskibe til det danske Forsvar.

Væsentlige nationale sikkerhedsinteresser tilsiger, at Danmark i tilfælde af krig/kriser, skal have en national leverandør på området for skibsnybygning, vedligehold, opgradering og reparation, for at være uafhængig af udenlandske leverandører.

På denne baggrund ønsker FMI at forhandle med Danske Patruljeskibe K/S om at udfylde rollen som national totalleverandør af patruljeskibe.

FMI agter at indgå kontrakten med Danske Patruljeskibe K/S, såfremt forhandlingerne er succesfulde. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 000 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34500000 Skibe og både
34510000 Skibe
35500000 Krigsskibe og dele til krigsskibe
35520000 Dele til krigsskibe
35521000 Skrog og mekaniske reservedele til krigsskibe
35521100 Motorer og motordele til krigsskibe
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den i pkt. II.1.7 angivne værdi er alene udtryk for et skøn. Anskaffelsens værdi er på nuværende tidspunkt uafklaret. Der gøres opmærksom på, at FMI på nuværende tidspunkt blot ønsker at indgå i forhandlinger med Danske Patruljeskibe K/S. Der er således endnu ikke tildelt en kontrakt om hverken design, integration af systemer, konstruktion eller vedligehold af patruljeskibene til selskabet. Forhandlingerne skal afdække, om der er grundlag for indgåelse af en kontrakt med tildeling af opgaven til selskabet.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Datoen angivet i pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at påbegynde forhandlinger forud for indgåelse af en kontrakt. En kontrakt vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI ønsker at indgå i forhandlinger med Danske Patruljeskibe K/S vedrørende indgåelse af en kontrakt om design, konstruktion og vedligeholdelse af patruljeskibe til det danske Forsvar.

Afhængig af forhandlingerne, ønsker FMI at anskaffe et antal (forventeligt 5-6) nye patruljeskibe, som skal kunne varetage militær maritim opgaveløsning, herunder suverænitetshåndhævelse i danske farvande og danske interesseområder, herunder eskorte, afvisning, overvågning, informationsindhentning mv., samt gennemføre visse civilt prægede opgaver såsom bekæmpelse af forurening til søs (havmiljøopgaven) og ”Search and Rescue”-opgaver.

FMI ønsker endvidere, at anskaffelsen skal foretages hos en national leverandør, da dette vurderes nødvendigt af hensyn til etablering og vedligeholdelse af kritiske nationale kompetencer, og da væsentlige nationale sikkerhedsinteresser tilsiger, at Danmark i tilfælde af krig/kriser ikke skal være afhængig af udenlandske leverandører på området for skibsnybygning, vedligehold, opgradering og reparation.

Det følger endvidere af den nuværende sikkerheds- og udenrigspolitiske situation i Europa, at Danmark som søfarts- og strædenation er nødsaget til at have en uafhængig og stærk position på det maritime område, hvilket også understreges af Rigsfællesskabets enorme områder, som stedse skal besejles i forbindelse med suverænitetshåndhævelse. Dertil kommer, at Danmark har en række forpligtelser overfor NATO, som medfører at Danmark skal være i stand til at forsvare hjemlige farvande, samt fastholde nationale kapaciteter og kompetencer hertil. Der er således behov for, at opgaverne – i et væsentligt omfang – løses i Danmark, og af danske virksomheder.

På denne baggrund ønsker FMI at optage forhandlinger med Danske Patruljeskibe K/S (CVR 43219626) med komplementaren Danske Patruljeskibe A/S (CVR 43219561) om at udfylde rollen som national leverandør af patruljeskibe. FMI vurderer, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den den direkte tildeling er hjemlet i TEUF artikel 346.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Danske Patruljeskibe K/S
CVR-nummer: 43219626
Postadresse: c/o Terma A/S Hovmarken 4
By: Lystrup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8520
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 000 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at forhandle direkte med Konsortiet og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er et midlertidigt estimat, og er således ikke udtryk for kontraktens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi. Der gøres særligt opmærksom på, at forhandlingerne med Konsortiet skal fastlægge både prisen og antallet af skibe, som Forsvaret agter at anskaffe. Anskaffelsens samlede værdi, kan således ikke fastlægges på nuværende tidspunkt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2022

Send til en kollega

0.062