23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 093-254509
Offentliggjort
13.05.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåelse af rammeaftale om personalesikringsalarmer


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Jul Zibrandtsen
E-mail: im51@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/162459551.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bekendtgørelse om indgåelse af rammeaftale om personalesikringsalarmer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35121700 Alarmsystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune ønsker en rammeaftale der muliggør anskaffelse af personalesikringsalarmudstyr til kommunens lokationer.

Der er på kommunens lokationer flere forskellige behov og dette afspejles i bredden af det sortiment som efterspørges ved udbud af nærværende rammeaftale. Det efterspurgte sortiment skal således både muliggøre løbende anskaffelser af helstøbte personalesikringsløsninger som kan understøtte behovet for personalesikring på de enkelte lokationer, samt løbende tilkøb af reservedele, komponenter og serviceydelser, og andre ydelser der står i naturlig forbindelse hermed.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 34 065 034.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
48210000 Programpakke til netværk
48421000 Programpakke til administration af faciliteter
79711000 Alarm-overvågningstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune ønsker en rammeaftale der muliggør anskaffelse af personalesikringsalarmudstyr til kommunens lokationer.

Der er på kommunens lokationer flere forskellige behov og dette afspejles i bredden af det sortiment som efterspørges ved udbud af nærværende rammeaftale. Det efterspurgte sortiment skal således både muliggøre løbende anskaffelser af helstøbte personalesikringsløsninger som kan understøtte behovet for personalesikring på de enkelte lokationer, samt løbende tilkøb af reservedele, komponenter og serviceydelser, og andre ydelser der står i naturlig forbindelse hermed.

I de vedlagte konfigurationseksempler jf. bilag 1a, 1b, og 1c, er Ordregivers behov for helstøbte personalesikringsløsninger på udvalgte lokationer søgt nærmere konkretiseret.

Sortimentet skal endvidere indeholde en fælles central personalesikringsløsning, der f.eks. varetager positionering, administrations- og vedligeholdelsesmoduler og udtræk af ledelsesinformation, mens der decentralt på de enkelte lokationer er behov for personalesikring via alarmtryk.

Udover ønsket til et fælles anlæg for hver lokation, ønsker Kommunen mulighed for i højere grad at anvende mobiltelefoner i forlængelse af at Kommunen ser ind i en større transformation mod mere mobilitet. Dette gælder både intern og ekstern telefoni, samt som outputenhed for personalesikringsalarmer via apps.

Til at understøtte mobiltelefoni har (vil) Kommunen tilsikre, at mobildækningen på matriklerne er tilfredsstillende. Dette sker via etablering af en indendørs mobildækningsinfrastruktur.

Der efterspørges et sortiment der kan understøtte at lokale decentrale lokationer kan overgå til Ø-drift dvs. at det i tilfælde af nedbrud på den centrale personalesikringsløsning understøttes, at den enkelte lokation decentralt kan udføre de kritiske funktioner som ellers normalt ville blive varetaget af den centrale personalesikringsløsning. I daglig drift ønskes den centrale alarmserver at varetage positionering, logning, rapportering, administration og vedligeholdelse.

Københavns Kommune ønsker med en fælles Personalesikringsløsning at øge fleksibiliteten og mobiliteten på Ordregivers matrikler. Således at medarbejdere på tværs af flere lokationer kan indgå i fælles Alarmgrupper, samt bevæge sig på tværs af lokationer med de samme modelklienter. Samtidigt forventes det, at størstedelen af Inputenhederne til de lokale personalesikringsløsninger er baseret på trådløse enheder, f.eks. alarmtryk til personale.

Af hensyn til de høje krav til tilgængelighed lokalt på decentrale lokationer, ønskes etableret en særskilt infrastruktur til disse medarbejdere, herunder til positionering indenfor lokationers bygninger og når kommunens personale bevæger udenfor kommunens bygninger og matrikler. Denne løsning ønskes etableret af Tilbudsgiveren og skal inkludere GPS positionering. Derimod vil det ikke være muligt at benytte kommunens eksisterende Wi-Fi netværk til alarmkritiske komponenter vedrørende positionering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i pkt. II.2.6 anførte anslåede værdi (DKK 61.000.000,00), og den i pkt. II.1.5 anførte anslåede samlede værdi (DKK 61.000.000,00) er også udtryk for rammeaftalens maksimale værdi. Rammeaftalens maksimale værdi er således DKK 61.000.000,00.

Den i pkt. II.1.7 og V.2.4 anførte værdi (DKK 34.065.034,00), er udtryk for den evalueringstekniske pris af vindende tilbud.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 169-441554
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tilbudsfase: Udbud af rammeaftale om personalesikringsalarmer (genudbud efter annullation)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/05/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tunstall A/S
CVR-nummer: 12852681
Postadresse: Niels Bohrs Vej 42, Stilling
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8660
Land: Danmark
E-mail: dk.bid@tunstall.com
Telefon: +45 87935000
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 61 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 34 065 034.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022

Send til en kollega

0.063