23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 101-279139
Offentliggjort
25.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbud af el-artikler


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard
E-mail: cjb@hansenberg.dk
Telefon: +45 28455560
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179690781.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/179690781.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/179690781.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af el-artikler

Sagsnr.: 9275
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af el-artikler. Alle produkter skal opfylde gældende lovgivning, herunder CE-mærkning. El-arbejde udført af ekstern el-installatør er ikke omfattet af aftalen.

Undtaget fra udbuddet er værktøj, da dette er omfattet af anden aftale.

Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud, jf. udbudslovens § 45.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktkategorier, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til afsnit 8 Kravspecifikation og Bilag 3 Tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31300000 Isolerede ledninger og kabler
31340000 Kabeltilbehør, isoleret
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Følgende medlemsskoler deltager i udbuddet:

- EUC Nord

- EUC Sjælland

- HANSENBERG

- NEXT Uddannelse København

- Roskilde Tekniske Skole

- Syddansk Erhvervsskole

Ordregivers pligt til at anvende rammeaftalen:

Rammeaftalen medfører ikke pligt for Ordregiver til at aftage en bestemt mængde af de produkter, der er omfattet af rammeaftalen.

Ordregiver kan uden videre trække på rammeaftalen i dennes løbetid. Ordregiver er forpligtet til kun at købe hos den valgte leverandør. Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, hvis rammeaftalens produkter ikke kan dække et specifikt behov hos Ordregiver. I henhold til udbudslovens § 8, stk. 2, forbeholder Ordregiver sig ret til at anvende delydelsesreglen gennem hele rammeaftalens løbetid.

Estimeret forbrug

Den samlede indkøbsmængde forventes for en 4-årig periode at udgøre i alt kr. 12.000.000.

Den forventede omsætning på rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Den maksimale indkøbsværdi for en 4-årig periode udgør kr. 12.500.000.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Politik for og implementering af miljømæssige hensyn / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i 2 x 12 måneder. Rammeaftalens maksimale løbetid er således 4 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/06/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Aftalen forventes udbudt på ny i 2026 til 2030 afhængig af forlængelse af kontraktperioden udnyttelse jf. punkt II.2.7).

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-2, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for pålidelighed (self-cleaning), jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2022

Send til en kollega

0.065