23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 101-279147
Offentliggjort
25.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Novafos A/S

Udbud af køb og levering af eltavler


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9, 1. sal
By: Birkerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Rafi Baronian
E-mail: rba@novafos.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179444826.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/179444826.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/179444826.aspx
//txtmark end-->
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand og spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af køb og levering af eltavler

Sagsnr.: S22-1292
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31211100 Tavler til elektriske apparater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører køb og levering af Eltavler til Novafos A/S

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
31211000 Tavler og sikringskasser
31211110 Styretavler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører køb og levering af Eltavler til Novafos A/S

Udbuddet skal sikre levering af eltavler til Novafos's projekter omhandlende renovering af "Novafos standard pumpestationer". Dette omfatter Novafos husstandspumpestationer, KAT I, KAT II, samt KAT III pumpestationer.

Udbuddet omfatter alle Novafos områder indenfor forsyningssegmentet "Afløb Transport"

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af Kontraktudkastet, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i de tekniske specifikationer.

Den anslåede værdi af Rammeaftalen (i alt 4 år inklusive mulighed for forlængelse) udgør 23.000.000 kr. eksklusive moms.

Den maksimale værdi af Rammeaftalen er anslået til 29.000.000 kr. eksklusive moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med op til 1x12 måneder forlængelsesperiode på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår skal være positiv

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår skal minimum være 15%

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår skal være positiv

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår skal minimum være 15%

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 2 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser, som er omfattet af udbuddets område.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til referencerne:

- At være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år.

- At kontrakten har været indgået med en forsyningsvirksomhed

- At referencerne skal vedrøre levering af eltavler

- At minimum én reference skal have en størrelse svarende til minimum 500.000 DKK eksklusive moms pr. årsbasis.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontraktudkastet og tilhørende bilag. Kontrakten indeholder et CSR-bilag.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere

Revisorpåtegnet årsregnskab indeholdende tilbudsgivers egenkapital og soliditetsgrad i indtil det seneste disponible regnskabsår

I forhold til referencer udgør referencelisten i ESPD'et den endelige dokumentation, og de vindende tilbudsgivere skal i så fald ikke fremsende yderligere dokumentation for referencerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2022

Send til en kollega

0.047