23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 101-279830
Offentliggjort
25.05.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Vindere

(25.05.2022)
Pro-Safe A/S
Møllevangen 60
4220 Korsør

Udnyttelse af option på indkøb af MTJ 740 Rigid Hull inflatable Boat


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Mathias Vorm
E-mail: MVOR@KAMMERADVOKATEN.DK
Telefon: +45 53898994
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fmi.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udnyttelse af option på indkøb af MTJ 740 Rigid Hull inflatable Boat

Sagsnr.: 4022179
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34522500 Gummibåde
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med udnyttelse af en option i Kontrakt nr. 4600004811 med Pro-Safe A/S, vedr. indkøb af seks RHIB med option på indkøb af yderligere to RHIB inkl. vedligeholdelse, ønsker FMI at aftale en ændring på den sidste RHIB. Kontrakten tilpasses, således at den RHIB, der indkøbes på den sidste uudnyttede option, forsynes med Waterjet drev i stedet for kontraktens Z-drev. Formålet hermed er at gøre RHIB'en bedre egnet som sikkerhedsbåd for dykning. Det er FMI’s vurdering, at tillægget ikke udgør en væsentlig ændring af Kontrakten, jf. udbudslovens §§ 178-180, idet ændringen alene vedrører et bådsdrev på én RHIB; idet ændringen kun har en økonomisk værdi på DKK 150.000-500.000, og idet der i øvrigt ikke ændres i grundlæggende bestemmelser eller vilkår i Kontrakten.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 150 000.00 DKK / Højeste bud: 500 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34522500 Gummibåde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om indkøb af seks RHIB med option på indkøb af yderligere to RHIB inkl. vedligeholdelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

I forbindelse med udnyttelse af en option i Kontrakt nr. 4600004811 med Pro-Safe A/S, vedr. indkøb af seks RHIB med option på indkøb af yderligere to RHIB inkl. vedligeholdelse, har FMI foretaget følgende ændring af kontrakten. Kontrakten tilpasses, således at den RHIB, der indkøbes på den sidste uudnyttede option, forsynes med Waterjet drev i stedet for kontraktens Z-drev. FMI vurderer, at ændringens værdi ikke overskrider grænseværdierne i udbudslovens § 180, eller at ændringen, havde den været en del af det oprindelige udbud, ville have påvirket potentielle ansøgeres eller tilbudsgiveres deltagelse i udbudsproceduren eller har fordrejet konkurrencen. FMI vurderer derfor, at ændringen ikke udgør en ændring af grundlæggende elementer og dermed er i overensstemmelse med udbudslovens regler, jf. udbudslovens §§ 178-180.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 090-202321

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/05/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Pro-Safe A/S
CVR-nummer: 25 66 22 02
Postadresse: Møllevangen 60
By: Korsør
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 4220
Land: Danmark
E-mail: info@pro-safe.dk
Telefon: +45 32952878
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 150 000.00 DKK / Højeste bud: 500 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2022

Send til en kollega

0.047