23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-302791
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Vindere

Delaftale 1, flerlinjes countdown modul

(11.11.2022)
Axentia Technologies AB
Universitetsvägen 14
58330 Linköping

Udbudsbekendtgørelse: EU udbud af countdown moduler til stoppesteder


Trafikselskabet Movia

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Trafikselskabet Movia
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: GL. Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Jannik Krag
E-mail: jka@moviatrafik.dk
Telefon: +45 51307118
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/180108787.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/180108787.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/180108787.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbudsbekendtgørelse: EU udbud af countdown moduler til stoppesteder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35123300 Tidskontrolsystem
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Disse udbudsbetingelser gælder for Trafikselskabet Movias (herefter "Ordregivers") udbud af kontrakt om anskaffelse af countdown moduler til Movias stoppestedstandere af typen Holscherstander og rørstander efter forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2014/25) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende. Ordregiver ønsker at indgå to delaftaler på to typer af countdown moduler:

- Delaftale 1 vedr. et flerlinjes countdown modul der kan vise flere samtidige buslinjer med afgangstider og trafikmeddelelser

- Delaftale 2 vedr. et enkeltlinjes countdown modul der er er mindre end ovenstående og som kun viser en buslinje af gangen med afgangstider og trafikmeddelelser

Tryk her https://permalink.mercell.com/180108787.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delaftale 1 vedr. et flerlinjes countdown modul der kan vise flere samtidige buslinjer m. afgangstid
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30195200 Elektroniske tavler eller tilbehør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af countdown-løsning til visning af afgangstider og trafikmeddelelser for busser til opsætning ved stoppesteder. Countdown modulerne skal installeres i de af Mo-via/kommuner opsatte Holscherstandere og rørstandere. Aftalen gælder countdown løsning der kan vise information for fle-re buslinjer samtidigt. Movia er afhængig af bestilling af countdown moduler fra kommunerne men Movia forventer i af-taleperioden på 8 år et indkøb på 800 stk. med baggrund i køb af moduler til stoppesteder som ikke i dag har moduler. Men også med baggrund i udskiftning af forældede nuværende moduler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse med 2x24 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere til 4 aktører. I tilfælde af, at antallet af egnede ansøgere overstiger dette antal, vil ordregiver udvælge 4 aktører på baggrund af de i udbudsbekendtgørelsens del (III.1.1), III.1.2 og III.1.3 angivne oplysninger. Ved udvælgelsen lægges størst vægt på relevant erfaring, og der-med referencernes relevans for den udbudte opgave som dokumenteret ved reference listerne.

Det vægtes højt hvis referencen relaterer sig til virksomhe-der/organisationer der opererer indenfor kollektiv transport eller person-transport.

Det vægtes højt, jo større antal enheder referencerne vedrører.

Det vægtes højt, jo flere af de tre mindstekravene hver reference lever op til.

Det vægter højt hvis man kan sende flere end to relevante referencer

Dernæst lægges i mindre omfang vægt på ansøgerens økonomi vurderet ud fra egenkapital

Ansøgningen må maksimalt omfatte 5 referencer. Referencer ud over de 5 først oplistede vil ikke blive taget i betragtning.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan tilbydes en løsning med solceller, men det indgår ikke i evalueringen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Delaftale 2 vedr. en linjes countdown modul der kan vise buslinje m. afgangstid
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30195200 Elektroniske tavler eller tilbehør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af countdown-løsning til visning af afgangstider og trafikmeddelelser for busser til opsætning ved stoppesteder. Countdown modulerne skal installeres i de af Mo-via/kommuner opsatte Holscherstandere og rørstandere. Aftalen gælder countdown løsning der kan vise én buslinje ad gangen.

Movia er afhængig af bestilling af countdown moduler fra kommunerne men Movia forventer i aftaleperioden på 8 år et indkøb på 800 stk. med baggrund i køb af moduler til stoppesteder som ikke i dag har moduler. Men også med baggrund i udskiftning af forældede nuværende moduler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse med 2x24 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere til 4 aktører. I tilfælde af, at antallet af egnede ansøgere overstiger dette antal, vil ordregiver udvælge 4 aktører på baggrund af de i udbudsbekendtgørelsens del (III.1.1), III.1.2 og III.1.3 angivne oplysninger. Ved udvælgelsen lægges størst vægt på relevant erfaring, og der-med referencernes relevans for den udbudte opgave som dokumenteret ved reference listerne.

Det vægtes højt hvis referencen relaterer sig til virksomhe-der/organisationer der opererer indenfor kollektiv transport eller person-transport.

Det vægtes højt, jo større antal enheder referencerne vedrører.

Det vægtes højt, jo flere af de tre mindstekravene hver reference lever op til.

Det vægter højt hvis man kan sende flere end to relevante referencer

Dernæst lægges i mindre omfang vægt på ansøgerens økonomi vurderet ud fra egenkapital

Ansøgningen må maksimalt omfatte 5 referencer. Referencer ud over de 5 først oplistede vil ikke blive taget i betragtning.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan tilbydes en løsning med solceller, men det indgår ikke i evalueringen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være optaget i sit medlemsstatens handelsregister.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der lægges i mindre omfang vægt på ansøgerens økonomi vurderet ud fra egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapitalkrav: Minimum DKK 5 mio. i seneste offentliggjorte årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved udvælgelsen lægges størst vægt på relevant erfaring, og dermed referencernes relevans for den udbudte opgave som dokumenteret ved referencelister-ne.

Det vægtes højt hvis referencen relaterer sig til virksomhe-der/organisationer der opererer indenfor kollektiv transport eller person-transport.

Det vægtes højt, jo større antal enheder referencerne vedrører.

Det vægtes højt, jo flere af de tre mindstekravene hver reference lever op til.

Det vægter højt hvis man kan sende flere end to relevante referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøgeren skal angive mindst to lignende referencer (højest fem lignende referencer) som må være max 3 år gamle, på løsninger der opfylder følgende krav:

Løsning med trådløs datakommunikation via fx 4G/5G netværk til og fra enheden.

Stor erfaring med løsninger baseret på 100% batteridrift, da der ikke er fast strømforsyning tilgængelig ved stoppestederne.

Levering af løsninger der har været i drift under skiftende vejrforhold, herunder sne, regn og direkte sol. Temperaturmæssigt skal løsningerne som mini-mum kunne klare + 40° til -20°.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udbudslovens §§ 135-136, 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, og 138 om udelukkelsesgrunde finder anvendelse, jf. implementeringsbekendtgørelsen til forsyningsvirksomhedsdirektivet § 10, stk. 2. Tilbudsgivere eller ansøgere omfattet af §§ 135-136, 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6 vil således være udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis tilbudsgiveren ikke opfylder kravene i § 138 om tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed.

Ansøgeren skal alene indgive det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene og for at ansøgeren opfylder minimumskravene til egnethed.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af konsortiedeltagerne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/08/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Forventet kontraktværdi er 36 mio. dkk.

Maksimal kontraktværdi i kontraktperioden er 88 mio. dkk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/05/2022

Send til en kollega

0.078