23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-303100
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Banedanmark

Opdateringer

Rettelse
(24.06.2022)

III.1.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Økonomisk og finansiel kapacitet
I stedet for:
Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 4.
Læses:
Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 4, herunder pkt. 4.7.2. vedrørende krav til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav i relation til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Teknisk og faglig kapacitet
I stedet for:
Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 4.
Læses:
Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 4, herunder pkt. 4.6.1. vedrørende referencernes indhold og omfang og pkt. 4.7.3. vedrørende krav til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav i relation til teknisk og faglig formåen.


Yderligere oplysninger
Formålet med ændringen er alene en præcisering af henvisningen til udbudsbetingelserne.

Regionalt Sporvedligehold, Nord - og Østjylland og Sjælland


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Nordentoft Klausen
E-mail: TNKL@BANE.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=332975&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=332975&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Regionalt Sporvedligehold, Nord - og Østjylland og Sjælland

Sagsnr.: 2022-22975
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmark besluttede på baggrund af en teknikanalyse i 2016 at outsource vedligeholdelse af Banedanmarks jernbaneanlæg. Nærværende udbud er 2. etape af i alt 3 etaper, og omhandler udbud af regionalt sporvedligehold, opdelt i to geografiske delaftaler med henblik på indgåelse af to rammeaftaler: 1) Regionalt sporvedligehold i region Midt- og Østjylland, og 2) Regionalt sporvedligehold i region Sjælland.

Opgaven omfatter eftersyn og periodisk vedligeholdelse i henhold til gældende normer (normbaseret eftersyn), reparationsarbejder (tilstandsbaseret vedligeholdelse) samt akut fejlretning.

Banedanmark tilbyder, som en del af rammeaftalen, at Leverandøren kan leje Banedanmarks vedligeholdelsestroljer med onboard-udstyr til kørsel på Fjernbanen. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

Der henvises til yderligere beskrivelsen af delaftalerne i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 597 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Regionalt Sporvedligehold, Nord - og Østjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale Nord- og Østjylland.

Rammeaftalen omfatter følgende hovedstrækninger i Nord- og Østjylland:

• TIB/STRÆKNING 23: (Fredericia) – Aarhus H

• TIB/STRÆKNING 24: Aarhus H - Aalborg

• TIB/STRÆKNING 25: Aalborg – Frederikshavn

• TIB/STRÆKNING 52: Lindholm – Aalborg Lufthavn

I alt ca. 576 km. spor.

Rammeaftalen omfatter 3 typer arbejder:

• Eftersyn og periodisk vedligeholdelse af sporkomponenter i henhold til gældende normer (Normbaseret eftersyn), der skal udføres efter de i Rammeaftalen faste frekvenser.

• Planlagte reparationsarbejder (Tilstandsbaseret vedligeholdelse) eksempelvis svejsearbejde, udveksling af skinner, sveller og større jerndele i sporskifter. Reparationsarbejder ordres af Banedanmark efter behov.

• Akut fejlretning/afhjælpende vedligeholdelse, herunder etablering af et døgnberedskab.

Aftalen omfatter desuden forberedende aktiviteter, afrapporteringsforpligtelser samt øvrige aktiviteter, som skal udføres i forbindelse med opgaverne.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.

Der indgås en ikke-eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden. Leverandøren er dog garanteret en minimumsomsætning pr. år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 322 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Banedanmark vil opfordre syv (7) ansøgere pr. delaftale til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end syv (7) konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Banedanmark foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. pkt. 4.6.1, af de ydelser, som Rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen bliver der lagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af følgende manuelle ydelser i sporet (angivet i prioriteret rækkefølge):

• Fejlretning/beredskab til akut fejlretning

• Inspektion og periodisk vedligeholdelse af sporkomponenter

• Svejsearbejder

• Udveksling af skinner

• Udveksling af større jerndele i sporskifter

• Udveksling af sveller

Herunder lægges der vægt på, at Ansøger kan fremvise en kombination af flest mulige ydelser/opgaver i samme reference.

I tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem to (2) eller flere Ansøgere vil Banedanmark se på omfanget af referencerne. Omfanget vurderes ud fra referencens værdi.

Det bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, fx selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der er i kontrakten fastsat krav om efterlevelse af DS 21001 ”Ledelsessystem for Jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav” eller tilsvarende.

Der er krav om at Leverandøren skal forestå den praktiske del af Banedanmarks sporteknikuddannelse, og gennemføre et i udbudsmaterialet fastlagt antal praktikforløb årligt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Regionalt Sporvedligehold, Sjælland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale Sjælland.

Rammeaftalen omfatter følgende hovedstrækninger på Sjælland:

• TIB/STRÆKNING 1: (Roskilde) – (Korsør)

• TIB/STRÆKNING 2: (Vigerslev) – Rødby Færge

• TIB/STRÆKNING 4: (Roskilde) - Næstved

• TIB 5/STRÆKNING: (Roskilde) – Kalundborg

I alt ca. 334 km. spor.

Bemærk, at TIB 3 ikke er inkluderet i Rammeaftalen, da strækningen er lukket.

Rammeaftalen omfatter 3 typer arbejder:

• Eftersyn og periodisk vedligeholdelse af sporkomponenter i henhold til gældende normer (Normbaseret eftersyn), der skal udføres efter de i Rammeaftalen faste frekvenser.

• Planlagte reparationsarbejder (Tilstandsbaseret vedligeholdelse) eksempelvis svejsearbejde, udveksling af skinner, sveller og større jerndele i sporskifter. Reparationsarbejder ordres af Banedanmark efter behov.

• Akut fejlretning/afhjælpende vedligeholdelse, herunder etablering af et døgnberedskab.

Aftalen omfatter desuden forberedende aktiviteter, afrapporteringsforpligtelser samt øvrige aktiviteter, som skal udføres i forbindelse med opgaverne.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.

Der indgås en ikke-eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden. Leverandøren er dog garanteret en minimumsomsætning pr. år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 275 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Banedanmark vil opfordre syv (7) ansøgere pr. delaftale til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end syv (7) konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Banedanmark foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. pkt. 4.6.1, af de ydelser, som Rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen bliver der lagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af følgende manuelle ydelser i sporet (angivet i prioriteret rækkefølge):

• Fejlretning/beredskab til akut fejlretning

• Inspektion og periodisk vedligeholdelse af sporkomponenter

• Svejsearbejder

• Udveksling af skinner

• Udveksling af større jerndele i sporskifter

• Udveksling af sveller

Herunder lægges der vægt på, at Ansøger kan fremvise en kombination af flest mulige ydelser/opgaver i samme reference.

I tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem to (2) eller flere Ansøgere vil Banedanmark se på omfanget af referencerne. Omfanget vurderes ud fra referencens værdi.

Det bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, fx selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der er i kontrakten fastsat krav om efterlevelse af DS 21001 ”Ledelsessystem for Jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav” eller tilsvarende.

Der er krav om at Leverandøren skal forestå den praktiske del af Banedanmarks sporteknikuddannelse, og gennemføre et i udbudsmaterialet fastlagt antal praktikforløb årligt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 4.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Som mindstekrav kræves det, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er positiv eller 0 (≥0).

• Som mindstekrav kræves det, at ansøger i det seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på mindst 30 mio. DKK.

Mindstekravet gælder uanset om der ansøges om prækvalifikation til én eller begge delaftaler. I tilfælde af ansøgning om prækvalifikation til begge delaftaler skal mindstekravet ikke akkumuleres.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

• Ansøgers referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C.

Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 4.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at

• Ansøger i minimum én (1) reference kan påvise erfaring med udførelse af opgaver/arbejder indenfor manuel sporvedligehold eller manuel sporfornyelse indenfor de seneste 3 år, og at

• Ovenstående reference (-r) skal samlet have en værdi på minimum 5 mio. DKK.

Mindstekravet gælder uanset om der ansøges om prækvalifikation til én eller begge delaftaler. I tilfælde af ansøgning om prækvalifikation til begge delaftaler skal mindstekravet ikke akkumuleres.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse såfremt Lejeaftale vedr. Banedanmarks udleje af vedligeholdelsestroljer ønskes indgået. Se nærmere i udbudsbetingelserne.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutning påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er krav om overtagelse af Banedanmarks medarbejdere, inklusive tjenestemænd på udlånsvilkår, i henhold til bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20. august 2002) (Virksomhedsoverdragelsesloven) med evt. senere ændringer.

Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af Rammeaftalerne kan være omfattet af krav om tilladelse. Ansøger bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 071-182142
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/07/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/07/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2028 afhængigt af om rammeaftalerne forlænges.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Ansøger skal som sin ansøgning udfylde og indgive et ESPD, som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

Banedanmark vil udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4, og nr. 6, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1.

Fremgangsmåde for fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 4.1.

Banedanmark kan anmode ansøger/tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen/tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgningen/tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7) Varighed af rammeaftalerne er angivet som driftsperiode ekskl. mobiliseringsperiode.

Udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.2.4) Sprog: Ansøgninger om prækvalifikation skal afgives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Indledende og endelige tilbud skal afgives på dansk eller engelsk.

Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6): Anslået samlet værdi er angivet for Rammeaftalernes fulde løbetid inkl. forlængelsesperioder. Rammeaftalernes samlede anslåede værdi af de ydelser, der kan leveres i henhold til rammeaftalerne er DKK 597.100.000. For delaftale 1 Nord- og Østjylland udgør dette DKK 322.000.000. For delaftale 2 Sjælland udgør dette DKK 275.100.000. Ordregivers skøn over rammeaftalernes anslåede værdi er baseret på historisk forbrug og estimat for fremtidige behov.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalerne, udgør DKK 862.400.000. For delaftale 1 Nord- og Østjylland udgør dette DKK 464.800.000. For delaftale 2 Sjælland udgør dette DKK 397.600.000

Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalernes endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalerne, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige ydelser, der skal leveres inden for rammeaftalernes løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalerne, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2022

Send til en kollega

0.11