23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 109-307939
Offentliggjort
08.06.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Acceleratorindkøb SUH Stråleterapi

(08.06.2022)
Varian Medical Systems Scandinavia A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Totalleverance: levering af to lineære stråleacceleratorer til Næstved Sygehus og flytning heraf til SUH Køge


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Thorsøe
E-mail: mortt@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 40493156
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Totalleverance: levering af to lineære stråleacceleratorer til Næstved Sygehus og flytning heraf til SUH Køge

Sagsnr.: RSJ 13577097
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31643100 Lineære acceleratorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

To af de nuværende stråleacceleratorer på Næstved Sygehus skal erstattes af to flytbare stråleacceleratorer. Der er tale om en totalleverance, der omfatter dekommissionering af to eksisterende stråleacceleratorer, en mindre ombygning af to af de nuværende acceleratorrum på Næstved Sygehus, levering og installering af to nye stråleacceleratorer på Næstved Sygehus (første i 2022 og anden i 2023) og flytning og installation af dem på SUH Køge ultimo 2025. Krav til stråleacceleratorerne er beskrevet i punkt II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 66 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31643100 Lineære acceleratorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregivers ufravigelige tekniske og kliniske krav til udstyret er: CT-baseret stråleaccelerator, håndtering af real time re-planlægning og online adaption med online valideringssystem. Disse krav møder Stråleterapiens kliniske krav om at kunne tilbyde regionens patienter et personaliseret og smidigt online adaptivt strålebehandlingsforløb med henblik på minimering af bivirkninger ved den mest konforme og skånsomme teknologi tilgængelig på markedet.

Projektgruppen har gennemført en markedsafdækning og har derved konstateret, at det kun er Varian Medical Systems Scandinavia A/S, der med deres stråleaccelerator Ethos inden for en tidshorisont på et år kan opfylde regionens ufravigelige tekniske og kliniske krav, som de er beskrevet ovenfor.

Desuden er de to acceleratorer på Næstved Sygehus, der står for udskiftning, driftskritiske. Senest har der medio april 2022 været et alvorligt nedbrud på den ene accelerator, hvorfor hurtigst mulig udskiftning er afgørende for stabil drift.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der indgås kontrakt med Varian Medical Systems Scandinavia A/S ved direkte tildeling efter udløb af standstill efter offentliggørelse af bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed (profylakse iht. Klagenævnslovens § 4), idet Region Sjælland vurderer, der tale om en eneleverandørsituation iht. Udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

Anskaffelse og installation af flytbare CT-baserede acceleratorer, som håndterer online re-planlægning og adaption (personligt tilpasset strålebehandling på dagens anatomi), til Stråle-terapien i Region Sjælland, er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske og kliniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Den gennemførte markedsdialog har bestyrket, at der alene er én leverandør, som kan levere de beskrevne acceleratorer inden for et år, jf. pkt. II.2.4.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Acceleratorindkøb SUH Stråleterapi

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/05/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Varian Medical Systems Scandinavia A/S
CVR-nummer: 29476012
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 66 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Pkt. V.2.1 henviser til dato for beslutning om indgåelse af kontrakt (formularen i udbudssystemet tillader ikke, at datoen 1.7.2022 fremgår af pkt. V.2.1.

Dato for indgåelse af kontrakt er: 1.7.2022

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ikke relevant
By: Ikke relevant
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Når ordregiver følger proceduren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet (udbudsloven) har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet til Klagenævnet for Udbud i perioden på 10 kalenderdage i henhold til § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1.

Adresse og kontaktoplysninger på Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt IV.4.1).

Se mere om indgivelse af klager, herunder størrelsen af klagegebyr på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2022

Send til en kollega

0.062