23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 111-311928
Offentliggjort
10.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://www.vejdirektoratet.dk/

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Driftsudbud 2021 - Servicering af glatførestationer (genudbud)

(12.08.2022)
Strøm Hansen A/S
Nørresundby

Opdateringer

Rettelse
(24.06.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 21-06-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 24-06-2022
Time: 12:00

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 21-06-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 24-06-2022
Time: 12:00

Driftsudbud 2021 - Servicering af glatførestationer (genudbud)


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Niels Bohrs Vej 20
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Ernfelt Poulsen
E-mail: aea@vd.dk
Telefon: +45 72443333
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.vejdirektoratet.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uaicmpowst
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Driftsudbud 2021 - Servicering af glatførestationer (genudbud)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler de opgaver, der relaterer sig til servicering af glatførestationer langs statsvejnettet og enkelte kommuneveje i hele landet. Overordnet omfatter de udbudte opgaver driftsovervågning, forbyggende vedligehold i form af årlige kontrolmålinger, afhjælpende vedligehold samt vagtordning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelse under afsnit II.1.4.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 46
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens omsætning for det seneste regnskabsår i udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD).

Den påtænkte vinder af udbuddet skal inden tildeling, som dokumentation for omsætning fremsende kopi af årsregnskab eller revisorpåtegnet oplysning om årsomsætning.

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, henvises til Udbudslovens § 154, stk. 2.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre virksomheders formåen, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed i separat ESPD, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet. Støttende enheder, der stiller økonomisk og finansiel kapacitet til rådighed hæfter solidarisk med tilbudsgiver, jf. Udbudsloven § 144, stk. 6.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til egnethed: Omsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 26 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

i) Referencer indenfor alle relevante arbejdsområder:

Tilbudsgiver skal angive mindst en reference, der dokumenterer erfaring med udførelse af følgende seks erfaringsområder: I) driftsovervågning, II) forebyggende vedligehold, III) afhjælpende vedligehold, IV) fejlsøgning, V) konfigurering af netværks interface og VI) vagtordning.

Erfaringen kan komme fra én eller flere referencer, blot alle seks erfaringsområder er indeholdt. Opgaven skal være udført indenfor de seneste 5 år. Ordregiver tillader referencer indtil 5 år tilbage af hensyn til konkurrencesituationen i markedet.

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets beskrivelsesfelt redegøre for de enkelte referencer med angivelse af projektnavn, kunde, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet herunder hvilke af de seks erfaringsområder referencen angår. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver.

ii) Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

Der stilles som teknisk og fagligt egnethedskrav, at tilbudsgiver som minimum råder over nedenstående antal medarbejdere med følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

-minimum en entrepriseleder, der opfylder følgende:

­ Uddannelse som elektroniktekniker, elektronikfagtekniker, el-ingeniør eller el-installatør.

­ Supplerende dokumenteret lederuddannelse

­ Min. 3 års erfaring med entrepriseledelse

-minimum en specialist, der opfylder følgende:

­ Uddannelse enten som elektroniktekniker, elektronikfagtekniker, el-ingeniør eller el-installatør

­ Min. 5 års erfaring med tekniske løsninger indenfor drift og vedligeholdelse af svagstrømstekniske kredsløb

­ L-AUS (Lavspændings Arbejde Under Spænding) kursus

-minimum tre serviceteknikere, der opfylder følgende:

­ Faglært indenfor svagstrømsteknik f.eks. elektroniktekniker, elektronikmekaniker, el-installatør eller elektriker

­ Min. 2 års erfaring som servicetekniker indenfor drift og vedligeholdelse af svagstrømstekniske kredsløb

­ L-AUS (Lavspændings Arbejde Under Spænding) kursus

Tilbudsgiver skal i ESPD’et alene angive ”kravet opfyldes” eller lignende, hvis tilbudsgiver råder over medarbejdere med de ovenfor anførte uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller ”kravet opfyldes ikke” eller lignende, hvis tilbudsgiver ikke råder over medarbejdere med de ovenfor anførte uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sit tilbud på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenfor.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

Udbudsmaterialet indeholder krav om, at leverandøren skal beskæftige lærlinge.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

3. kvartal 2027.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afgives på dansk.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven §§ 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører eller baserer sig på støttende enheder, skal der afleveres ESPD for hver enkelt juridiske enhed.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at vedlægge udfyldt støtteerklæring med tilsagn om solidarisk hæftelse, såfremt økonomisk og finansiel kapacitet stilles til rådighed.

Støtte- og konsortieerklæring kan vedlægges ved tilbuddet eller fremsendes sammen med den endelige dokumentation.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

Hasteproceduren i udbudslovens § 57, stk. 5 anvendes, idet der foreligger et akut behov hos Vejdirektoratet, der nødvendiggør, at minimumsfristen forkortes til 15 dage.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: DK-8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, medefterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgereom, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kortredegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidendeom, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen erblevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivereom, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kortredegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktensvidereførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov omKlagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/06/2022

Send til en kollega

0.064