23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 111-312166
Offentliggjort
10.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Lejre Kommune

Vindere

Udbud af kontrakt vedrørende drift og vedligehold af belysningsanlæg i Lejre Kommune

(29.08.2022)
Verdo Teknik A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV

Udbud af kontrakt vedrørende drift og vedligehold af belysningsanlæg i Lejre Kommune


Lejre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29 18 85 48
Postadresse: Møllebjergvej 4
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4330
Land: Danmark
Kontaktperson: Kresten Gørtz
E-mail: krng@lejre.dk
Telefon: +45 92430408
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194457
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333600&B=LEJRE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333600&B=LEJRE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende drift og vedligehold af belysningsanlæg i Lejre Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Lejre Kommune udbyder drift og vedligehold af kommunens udendørs belysningsanlæg. Driftsopgaven drejer sig om ca. 5.800 lyspunkter.

Belysningsanlægget er blevet moderniseret i løbet af de sidste par år, således at alt kommunal belysning er LED. Der er dog stadig ca. 800 konventionelle lyspunkter på private fællesveje og i boligforeninger.

Kontrakten starter 1. oktober 2022 og løber i 5 år med option på yderligere 2 år. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til de Særlige Arbejdsbeskrivelser (bilag 2) og Tilbudslisten (bilag 4), samt eventuelle senere rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50232000 Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Lejre Kommune udbyder drift og vedligehold af kommunens udendørs belysningsanlæg. Driftsopgaven drejer sig om ca. 5.800 lyspunkter. Belysningsanlægget er blevet moderniseret i løbet af de sidste par år, således at alt kommunal belysning er LED. Der er dog stadig ca. 800 konventionelle lyspunkter på private fællesveje og i boligforeninger. Kontrakten starter 1. oktober 2022 og løber i 5 år med option på yderligere 2 år. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til de Særlige Arbejdsbeskrivelser (bilag 2) og Tilbudslisten (bilag 4), samt eventuelle senere rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kommunen har option på forlængelse af kontrakten, 2 gange af 1 år, første fra 1. oktober 2027 til og med 30. september 2028. Kommunen giver senest 3 måneder før Driftskontraktens udløb skriftligt meddelelse til Leverandøren, såfremt Kommunen ønsker at gøre brug af option på forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er gældende.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til udøvelse af det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 141:

- Tilbudsgiver skal være autoriseret i henhold til Elinstallatørloven.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Omsætning relateret til drift og vedligehold, samt modernisering af vejbelysning for de tre seneste regnskabsår skal samlet minimum være 10 mio. DKK.

Soliditetsgrad i% (egenkapital/aktiver) skal være minimum 20% i det seneste regnskabsår.

Skal fra pengeinstitut, forsikringsselskab, kautionsselskab eller lignende, kunne få stillet en anfordringsgaranti på 0,3 mio. kroner.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Omsætning relateret til drift og vedligehold, samt modernisering af vejbelysning for de tre seneste regnskabsår skal samlet minimum være 10 mio. DKK.

- Soliditetsgrad i% (egenkapital/aktiver) skal være minimum 20% i det seneste regnskabsår.

- Skal fra pengeinstitut, forsikringsselskab, kautionsselskab eller lignende, kunne få stillet en anfordringsgaranti på 0,3 mio. kroner.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Tilbudsgiver skal som et minimum have været ansvarlig for drift og vedligehold af belysningsanlæg i tre kommuner (Vejdirektoratet regnes også som en kommune) som kontraktholder efter 2018.

- Tilbudsgiver skal udpege mindst én projektleder eller arbejdsleder (som Tilbudsgiver forventer skal udføre opgaven), med følgende kompetencer:

o Være elektriker, elinstallatør eller el ingeniør.

o Minimum 5 års erfaring.

o Have gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads, Trin II".

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal som et minimum have været ansvarlig for drift og vedligehold af belysningsanlæg i tre kommuner (Vejdirektoratet regnes også som en kommune) som kontraktholder efter 2018.

- Tilbudsgiver skal udpege mindst én projektleder eller arbejdsleder (som Tilbudsgiver forventer skal udføre opgaven), med følgende kompetencer:

o Være elektriker, elinstallatør eller el ingeniør.

o Minimum 5 års erfaring.

o Have gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads, Trin II".

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Lejre Kommunes sociale klausuler er gældende

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/07/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Organet findes ikke i Danmark
By: Organet findes ikke i danmark
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2022

Send til en kollega

0.063