23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 120-340112
Offentliggjort
24.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Snedker- og isoleringsarbejder og dertilhørende arbejdsopgaver på Forsvarets skibe


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Laura Tengler
E-mail: lten@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 31743113
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331571&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331571&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Snedker- og isoleringsarbejder og dertilhørende arbejdsopgaver på Forsvarets skibe

Sagsnr.: 4019905
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50244000 Istandsættelse af skibe eller både
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter FMI) udbyder to delaftaler vedrørende snedker- og isoleringsarbejder og dertilhørende arbejdsopgaver på Forsvarets skibe for hhv. Østdanmark og Vestdanmark. FMI har behov for at kunne indkøbe snedker- og isoleringsydelser, som skal muliggøre løbende modifikation og reparation ombord på Forsvarets skibe i form af isoleringsarbejde samt installation og reparation af skibsinteriør med dertilhørende arbejdsopgaver. Denne type arbejde skal ofte foregå hurtigt og effektivt, således at skibenes beredskab påvirkes mindst muligt, hvorfor Forsvaret har brug for ekstern assistance, som kan igangsættes med kort varsel, når behovet opstår.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Snedker- og isoleringsarbejder og dertilhørende arbejdsopgaver på Forsvarets skibe - Østdanmark

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45320000 Isoleringsarbejde
45421000 Snedkerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Korsør

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen består af modifikationsarbejder på søværnets skibe samt tilhørende adkomstarbejder, når skibene er på værft i Østdanmark. Adkomstarbejder defineres som aktiviteter, som muliggør de primære modifikationer af aptering og isolering på skibets skrog og/eller overbygning,dvs. demontage af komponenter og kabler, som er i vejen for arbejdet og genmontage af samme komponenter samt retablering af maling. Desuden skal rammeaftalen omfatte afledte arbejdsaktiviteter, som er nødvendige for at kunne udføre selve snedker- og isoleringsarbejdet, dvs. opstilling af stillads og kranassistance o.lign.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Snedker- og isoleringsarbejder og dertilhørende arbejdsopgaver på Forsvarets skibe - Vestdanmark

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45320000 Isoleringsarbejde
45421000 Snedkerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen består af modifikationsarbejder på søværnets skibe samt tilhørende adkomstarbejder, når skibene er på værft i Vestdanmark. Adkomstarbejder defineres som aktiviteter, som muliggør de primære modifikationer af aptering og isolering på skibets skrog og/eller overbygning,dvs. demontage af komponenter og kabler, som er i vejen for arbejdet og genmontage af samme komponenter samt retablering af maling. Desuden skal rammeaftalen omfatte afledte arbejdsaktiviteter, som er nødvendige for at kunne udføre selve snedker- og isoleringsarbejdet, dvs. opstilling af stillads og kranassistance o.lign.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere tilbudsgivers egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste 3 regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. Del IV, pkt. B.

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser tilbudsgivers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere tilbudsgivers egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste 3 regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at tilbudsgiveren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 15 procent i hvert af de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere tilbudsgivers egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af tilbudsgivers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af tilbudsgivers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD’et:

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), udført inden for de seneste 3 (tre) år før udløbet af tilbudsfristen, jf. Del IV, pkt. C.

Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner de ydelser, der er beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4). Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes tilbudsgiver angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen). Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes tilbudsgiver anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelsen af leverancen, hvordan datoen er angivet.

Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for tilbudsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, om det nedennævnte minimumskrav til egnethed er opfyldt. Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af ydelserne, der er udført inden for de seneste 3 (tre) år og afsluttet ved tilbudsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af ydelserne ikke er udført inden for de seneste 3 (tre) år, eller hvis en del af ydelserne ikke er afsluttet ved tilbudsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført inden for de seneste 3 (tre) år.

Listen må maksimalt indeholde 3 tidligere leverancer (referencer), uanset om tilbudsgiver er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Hvis listen indeholder flere end 3, vil FMI kun tage de første 3 leverancer på listen i betragtning. Leverancer derudover vil ikke indgå i vurderingen.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden/andre enhed(er)s uddannelsesmæssige eller faglige kvalifikationer, eller faglige erfaring i relation til udførelsen af konkrete dele af de i pkt. II.1.4) og II.2.4) anførte ydelser, skal disse konkrete dele af ydelserne udføres af den/de enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på.

Tilbudsgiver behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). FMI forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte tilbudsgiver og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i Del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med med teknisk isolering på skibe inden for de seneste 3 år før udløbet af tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fakturering skal ske efter gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, som stiller krav om elektronisk fakturering.

Såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Aftalen indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR forpligtelser og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå; der henvises til appendiks B og appendiks [udestår] for yderligere oplysninger. Ved udbud af aftalen er risikoprofilen fastsat til følgende opfølgningstiltag (risikoniveau): [udestår]. Se pkt. VI.3 og ”Supplerende oplysninger” for yderligere information.

FMI kræver, at alle der deltager i udførelsen af rammeaftalen, på personniveau skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse på TTJ, som skal opretholdes i hele aftalen løbetid. Det er tilbudsgivers eget ansvar at opnå de nødvendige sikkerhedsgodkendelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/08/2022
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalernes samlede anslåede værdi er kr. 24 mio., mens rammeaftalernes samlede maksimale værdi er kr. 34 mio. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalernes endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalernen i deres løbetid.

Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes bl.a., at FMI forventer væsentlige forskelle i tilbudsgivernes priser grundet muligheden for at tilbyde væsentligt forskellig kvalitet i den udbudte genstand. Afhængig af hvilken tilbudsgiver, der tildeles rammeaftalen, vil behovet under rammeaftalen økonomisk set kunne blive væsentligt højere, end hvad der forventes at være det mest sandsynlige scenarie.

FMI stiller krav om, at tilbudsgiver og hver af de juridiske enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3).

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig via det digitale udbudssystem. ESPD’et skal udfyldes og indgives via det digitale udbudssystem i overensstemmelse med de instrukser, der følger af systemet. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt via det digitale udbudssystem, jf. pkt. I.3).

For yderligere oplysninger om denne udbudsforretning henvises til dokumentet ”Supplerende oplysninger”, som er at finde på det digitale udbudssystem, jf. pkt. I.3).

FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2022

Send til en kollega

0.047