23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 137-392995
Offentliggjort
19.07.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

MJ Batteritog A/S

Vindere

(19.07.2022)
Siemens Mobility A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Profylaksebekendtgørelse - Tillæg til kontrakt om levering af batteritog


MJ Batteritog A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MJ Batteritog A/S
CVR-nummer: 41219106
Postadresse: Banegårdsvej 2
By: Lemvig
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Thomsen
E-mail: mat@70151000.dk
Telefon: +45 41498810
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mjba.dk
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse - Tillæg til kontrakt om levering af batteritog

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34600000 Lokomotiver og motorvogne samt rullende materiel og tilhørende dele
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved udbudsbekendtgørelse 2021/S 072-184585 udbød ordregiver en kontrakt om levering af syv batteritog.

Kontakten blev indgået med Siemens Mobility A/S i april 2022.

Ordregiver oplyser med denne bekendtgørelse, at ordregiver agter at tilkøbe en funktionalitet, der giver mulighed for at depotlade batteritogene via et 1000V-stik. Som konsekvens af denne ændring udskydes tidsplanen for levering af batteritogene med op til seks måneder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34610000 Lokomotiver og tendere
34611000 Lokomotiver
34620000 Rullende materiel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Hovedudførelsessted:

MJ Batteritog A/S

CVR no. 41219106

Banegårdsvej 2

DK-7620 Lemvig

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved udbudsbekendtgørelse 2021/S 072-184585 udbød ordregiver en kontrakt om levering af syv batteritog.

Kontakten blev indgået med Siemens Mobility A/S i april 2022.

Ordregiver oplyser med denne bekendtgørelse, at ordregiver agter at tilkøbe en funktionalitet, der giver mulighed for at depotlade batteritogene via et 1000V-stik. Som konsekvens af denne ændring udskydes tidsplanen for levering af batteritogene med op til seks måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Som det fremgår af pkt. II.2.4, har kontrakten været genstand for udbud. Det er ordregivers vurdering, at den ønskede ændring af kontrakten kan gennemføres i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets, idet ændringerne ikke er væsentlige, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, stk. 1, litra e, som defineret i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, stk. 4.

Ordregiver vurderer således, 1) at ændringerne ikke indfører betingelser, der, hvis de havde været en del af den oprindelige udbudsprocedure, ville have givet mulighed for at give andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte adgang; 2) ændringerne ikke ville have medført, at ordregiver ville have accepteret et andet tilbud end det oprindeligt accepterede; 3) ændringerne ikke ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren; ændringerne ikke ændrer kontraktens økonomiske balance til leverandørens fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt eller rammeaftale ikke gav mulighed for; ændringerne ikke udvider kontraktens eller rammeaftalens anvendelsesområde betydeligt.

Ordregiver bemærker, at der alene var to tilbudsgivere, der afgav tilbud, og at det på baggrund af den foretagne evaluering vurderes usandsynligt, at udfaldet var blevet et andet, såfremt den oprindeligt oplyste ideelle leveringsdag var rykket med op til seks måneder.

Det vurderes endvidere, at der er tale om et relativt begrænset leverandørmarked, og at den påtænkte ændring ikke har påvirket antallet af deltagere i den oprindelige udbudsprocedure.

Der er derudover tale om en ændring, hvis værdi ikke overstiger bagatelgrænsen på 10 % af værdien af den oprindelige kontrakt, og som er lavere end tærskelværdien, jf. artikel 89, stk. 2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 075-205274

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/07/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Mobility A/S
CVR-nummer: 39492768
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der er tale om en bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed og hvorefter ordregiver ikke indgår en kontrakt førend efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Klage over kontraktindgåelsen skal indleveres til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om den indgåede kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2022

Send til en kollega

0.047