23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 165-468439
Offentliggjort
29.08.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Vindere

Udbud af opskåret stål

(11.11.2022)
Brdr. Christensens Eftf. Horsens A/S
Hattingvej 13
8700 Horsens

Udbud af opskåret stål


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard
E-mail: cjb@hansenberg.dk
Telefon: +45 28455560
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/184956912.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/184956912.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/184956912.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af opskåret stål

Sagsnr.: 91192
II.1.2) Hoved-CPV-kode
14622000 Stål
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af opskåret stål, som omfatter de materialer, som bruges i Ordregivers uddannelse af smede og svejsere.

Følgende medlemsskoler deltager i udbuddet:

- AMU Fyn

- AMU Syd

- Campus Bornholm

- College 360

- EUC Sjælland

- HANSENBERG

- Learnmark

- Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

- Syddansk Erhvervsskole

- UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter følgende overordnede varekategorier:

- Stål

- Rustfrit stål

- Aluminium

- Blankt stål

- Messing

- Stangstål

- Automatstål

Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud.

Den samlede indkøbsmængde forventes for en 4-årig periode at udgøre i alt kr. 6.400.000.

Den forventede omsætning på rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Den maksimale indkøbsværdi for en 4-årig periode udgør i alt kr. 8.000.000.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2022
Slut: 30/11/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i 2 x 12 måneder. Rammeaftalens maksimale løbetid er så-ledes 4 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale indkøbsværdi for en 4-årig periode udgør i alt kr. 8.000.000.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring ved aftalens start med en forsikringssum på minimum kr. 10.000.000. Dette skal bekræftes i ESPD'ets del IV.

Tilbudsgiver skal ved Ordregivers anmodning dokumentere en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Gyldig dokumentation består af et gyldigt forsikringscertifikat udstedt af Tilbudsgivers forsikringsselskab eller en underskreven erklæring fra Tilbudsgivers forsikringsselskab, hvori forsikringsselskabet indestår for, at forsikringen kan blive tegnet ved aftalestart. Forsikringssummen skal fremgå af erklæringen.

Forsikringssummen og selskabsnavn skal fremgå af erklæringen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/09/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/08/2022

Send til en kollega

0.063