23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 171-484003
Offentliggjort
06.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Opdateringer

Annullering
(26.09.2022)

Ordregiver annullerer udbudsprocessen på grund af manglende mængdeangivelser i tilbudslisten. Ordregiver forventer at offentliggøre nyt udbudsmateriale snarest muligt.

AIA, ADK OG ITV-ANLÆG Odense Kommune


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Holm Gregersen
E-mail: morgr@odense.dk
Telefon: +45 51155845
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e220e110-ad46-423a-b9fb-cd304a03008a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e220e110-ad46-423a-b9fb-cd304a03008a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e220e110-ad46-423a-b9fb-cd304a03008a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AIA, ADK OG ITV-ANLÆG Odense Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

AIA, ADK og ITV Odense Kommune - installation og servicering

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommunes ejendomme.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AIA, ADK og ITV Odense Kommune - installation og servicering. Aftalen omfatter køb af:

• Automatisk Indbrudsalarmanlæg (AIA),

• Adgangskontrolanlæg (ADK), og

• Internt TV (ITV), som er synonymt med TV-overvågning – TVO, som blandt andet benyttes af brancheforeningen Forsikring og Pension (herefter F&P).

Aftalen omfatter anskaffelse af nye anlæg (Anlæg) samt kompatible dele/komponenter (Komponenter) til installation, service, reparation og vedligeholdelse (samlet kaldet Produkter), samt mulighed for at anskaffe serviceeftersyn, reparationer, vedligeholdelse samt rådgivning til Ordregiver i henhold til tilbudslisten og anlægsoversigten (samlet kaldet Serviceydelser).

Leverandøren skal således både kunne servicere, vedligeholde og reparere de nye såvel som de eksisterende anlæg.

AIA og ADK

Alle døre med elektronisk lås i skallen og alle indvendige døre, der er tilsluttet AIA anlægget mht. elektroniske døre / ADK-døre er omfattet af nærværende udbud. Det gælder både enkeltstående døre og sammenkoblede døre. Dette inkluderer også automatiske døre / skydedøre / foldedøre m.v. der automatisk åbnes og lukkes Via en elektrisk styring.

Mekaniske låse i skallen (døre der betjenes med nøgle eller vrider) og enkeltstående elektroniske døre udvendigt på skure o. lign samt indvendigt er som udgangspunkt friholdt fra dette udbud.

Mekanisk sikring

Denne rammeaftale omfatter ikke som udgangspunkt mekanisk sikring, herunder nøgler og nøglebrikker.

Hvis Leverandøren undtagelsesvis anmodes af Ordregiver om at levere nøglebrikker eller kort i henholdt til denne rammeaftale, fx i forbindelse med levering af nye systemer, må disse ikke være 100% sorte eller anden mørk farve.

2. Snitflader

2.1. Serviceydelse

Alle Serviceydelser vil som udgangspunkt blive udført af Ordregiver selv, men Leverandøren skal kunne levere samtlige Serviceydelser, herunder også rådgivning af Ordregivers personale, hvis dette ønskes af Ordregiver.

Når der i denne kravspecifikation er beskrevet krav til Serviceydelser, finder disse således udelukkende anvendelse, hvis Leverandøren anmodes om at udføre Serviceydelserne.

Ordregiver forbeholder sig i hele rammeaftalens løbetid, retten til at ændre i omfanget af Serviceydelser, som skal udføres af Leverandøren, der således på nogle områder (i kortere eller længere perioder) kan blive pålagt at udføre flere eller alle Serviceydelser.

2.2. AIA og ADK

Alle døre med elektronisk lås i skallen og alle indvendige døre, der er tilsluttet AIA anlægget mht. elektroniske døre / ADK-døre er omfattet af nærværende udbud. Det gælder både enkeltstående døre og sammenkoblede døre. Dette inkluderer også automatiske døre / skydedøre / foldedøre m.v. der automatisk åbnes og lukkes Via en elektrisk styring.

Mekaniske låse i skallen (døre der betjenes med nøgle eller vrider) og enkeltstående elektroniske døre udvendigt på skure o. lign samt indvendigt er som udgangspunkt friholdt fra dette udbud.

2.3. Mekanisk sikring

Denne rammeaftale omfatter ikke som udgangspunkt mekanisk sikring, herunder nøgler og nøglebrikker.

Hvis Leverandøren undtagelsesvis anmodes af Ordregiver om at levere nøglebrikker eller kort i henholdt til denne rammeaftale, fx i forbindelse med levering af nye systemer, må disse ikke være 100% sorte eller anden mørk farve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2023
Slut: 30/04/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Leverandøren skal leve op til gældende certificerings- og virksomhedskrav som er opstillet af branchen og F&P. Endvidere skal de udførende medarbejdere, som udfører arbejdet være i besiddelse af de fornødne kurser og certificeringer bestemt af F&P ( f.eks. Arbejdet skal udføres efter retningslinjerne i Forsikring og Pensions AIA-katalog) samt evt. lovgivning på området.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke oplistet specifikke krav til økonomisk og finansiel kapacitet udover hvad er er bestemt i udbudslovgivning mht. bl.a. konkurs.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsætte en referenceliste fra 3 tidligere leverancer, som viser at Tilbudsgiver har signifikant teknisk og faglig erfaring inden for hvert af de enkelte områder AIA, ADK og ITV-anlæg, som dækker det samlede udbudsområde og som til sammen har en minimumsværdi på kr. 1.000.000. Referencerne må ikke være ældre end 3 år regnet fra afslutningen af det relevante arbejde for referencen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er der indsat en arbejdsklausul, beskæftigelsesklausul og en lærlingeklausul, som også er vedlagt udbuddet i bilag 5, 6 og 7.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/10/2022
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2022

Send til en kollega

0.093